Podporu studentům se specifickými potřebami nabízí Centrum Pyramida Ostravské univerzity již celých 15 let. A za tuto dobu Centrum nejenže pomohlo stovkám studentů, ale urazilo i obrovskou cestu.

Narozeniny oslaví Centrum Pyramida setkáním v City Campusu OU

Součástí oslav 15. výročí vzniku Centra bude také setkání 14. září od 9 do 12 hodin v novém City Campusu Ostravské univerzity na Černé louce. Na programu budou diskuze se zajímavými hosty jak z řad akademiků Ostravské univerzity, tak i jejich absolventů a studentů.

„Zveme všechny, kteří se podpoře studentů se specifickými požadavky věnují, tato tematika je jim blízká anebo se o ní jen chtějí dozvědět více, na oslavu Centra Pyramida do City Campusu. Pojďme načerpat nové znalosti, v neformální atmosféře si popovídat, vyměnit si své zkušenosti nebo třeba navázat nové kontakty,“ říká Kateřina Žvaková z Centra Pyramida.

Program bude přizpůsoben tak, aby byl srozumitelný také pro neslyšící návštěvníky. „Přednášky budou simultánně překládány do znakového jazyka a také přepisovány do textové podoby,“ dodává.

Pokud se plánujete zúčastnit, vyplňte prosím tento krátký registrační formulář.

Počátky Centra Pyramida jsou spojeny s budovou Univerzitní knihovny

„Prvotní impulz k integraci studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě přišel ze Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. To bylo kolem roku 2005, kdy se na Katedru informatiky a počítačů obrátil ředitel této střední školy s dotazem, zda jsme schopni připravit pro studenty se sluchovým postižením studijní program, který by jim umožnil pokračovat ve studiu na vysoké škole,“ popisuje doktorka Zdeňka Telnarová, která stála u zrodu Centra.

„Centrum Pyramida tak bylo oficiálně slavnostně otevřeno a začalo fungovat a nabízet své služby a podporu studentům se specifickými (dříve se říkalo speciálními) potřebami 17. září 2008. Historicky však aktivity zaměřené na podporu studentům se speciálními potřebami a vize o vytvoření budoucího, tehdy ještě blíže neurčeného centra, sahají až do let 1998,“ připomíná referent Centra Petr Figala.

Po první integraci studentů se sluchovým postižením se postupně pokračovalo s adaptací výuky pro studenty s dalšími typy hendikepu. „Začali jsme spolupracovat s centry pomoci na jiných vysokých školách, věnovali jsme se formalizaci jednotlivých procesů, vypracovali jsme Metodiku výuky studentů se specifickými potřebami, začaly se pořizovat speciální zařízení a technologie nebo jsme angažovali odborníky na jednotlivá postižení,“ vyjmenovává Telnarová.

Ačkoliv Pyramidu dnes najdete v krásných útulných prostorech Welcome Centre na Mlýnské ulici, není to ještě příliš dlouho, co byste si schůzku s pracovníky Centra sjednávali na Bráfově ulici v budově knihovny Ostravské univerzity. Tam Pyramida sídlila od svého počátku.

Univerzitní knihovna poskytla Centru Pyramida prostory uvolněné po zrušení lístkových kartoték a také věnovala školicí centrum.

„Univerzitní knihovna poskytla Centru Pyramida prostory uvolněné po zrušení lístkových kartoték a také věnovala školicí centrum, obě v budově knihovny, vystavěné jako bezbariérové. Kontaktní místo Pyramidy bylo díky financí z dotačních projektů postupně přestavěny a dovybaveny potřebnými pomůckami. A z řad knihovníků byl vyčleněn na půl úvazku jeden pracovník jako referent Centra – Petr Figala,“ vzpomíná tehdejší ředitelka Univerzitní knihovny Jarmila Krkošková.

A protože studentů se specifickými potřebami rok od roku přibývalo, bylo potřeba přemýšlet o přestěhování se do nových prostor. V roce 2022 se proto Centrum přesunulo do nově zrekonstruovaného přízemí univerzitní budovy na Mlýnské ulici.

Podpora studentů Ostravské univerzity i uchazečů o studium

O studenty i uchazeče s různými druhy zdravotního postižení, znevýhodnění nebo omezení vyžadujícími zohlednění při studiu se starají Kateřina Žvaková a Petr Figala. Pomocnou ruku nabízí například studentům se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Kateřina s Petrem, což jsou referenti opravdu zapálení pro svou práci, se studentům i uchazečům věnují se zcela individuální péčí.

„Kateřina s Petrem, což jsou referenti opravdu zapálení pro svou práci, se studentům i uchazečům věnují se zcela individuální péčí. I díky tomu Ostravská univerzita umožňuje zpřístupnit vysokoškolské studium studentům s různými specifickými potřebami,“ uvádí Kamila Hýbnerová, vedoucí Poradenského a kariérního centra OU, jehož je Centrum Pyramida součástí. Výhodou tak je, že studenti využívající podporu Centra Pyramida mohou spolupracovat s tamní psycholožkou, kariérní i studijní poradkyní či koučkou.

V současné době je v Centru evidováno přes 200 studentů napříč všemi fakultami se všemi typy specifických potřeb. Můžeme se setkat se studenty na vozíku na Fakultě sociálních studií, s nevidomou studentkou na Filozofické fakultě, neslyšícím studentem na Lékařské fakultě i dalšími studenty na všech fakultách, na kterých na první pohled nepoznáte, že mají nějaké zdravotní obtíže.

Podpora a nastavení jednotlivých opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení. Nejčastěji se jedná o časovou kompenzaci, toleranci vyšší absence ze zdravotních důvodů, digitalizaci studijních materiálů, osobní nebo studijní asistenci, případně zapůjčení kompenzačních pomůcek.

„Pamatuju si, že když jsem v roce 2019 přišla na Ostravskou univerzitu, tak bylo v Centru registrováno necelých 90 studentů. A dnes jich máme více než dvojnásobek. S tím roste samozřejmě i potřeba seznamovat akademické pracovníky a širokou veřejnost, jak s takovými studenty pracovat a komunikovat. A hlavně, že ne každý hendikep jde na první pohled vidět a že každý student potřebuje jinou individuální podporu. Jsem proto ráda, že je v naší náplni práce i pořádání různých osvětových aktivit, jako je například natáčení videorozhovorů s našimi studenty, pořádání online diskuzí, vzdělávacích seminářů i osobních setkání s akademickými pracovníky nebo účast na celouniverzitních akcích jako Freedom fest, Noc vědců nebo Jsme Ostravská s naším ‚pyramidím‘ stánkem,“ vyjmenovává Kateřina Žvaková.

A co by si přáli zaměstnanci Pyramidy do dalších let?

„Osobně bych si přála, aby studentů se specifickými potřebami obecně bylo méně – ne proto, abychom měli méně ‚práce‘, ale aby byli zdravější (úsměv). Aby se podařilo všechno společně zvládnout a aby následně mohli vykonávat svou zvolenou profesi,“ přeje doktorka Hana Sochorová, koordinátorka Centra Pyramida na Lékařské fakultě OU.

„Přeji si, aby za námi chodili více uchazeči středních škol konzultovat výběr vhodného oboru, aby se na nás nadále obraceli naši studenti s problémy během studia dostatečně včas a abychom nadále rozšiřovali poskytovanou metodickou podporu našim vyučujícím,“ uvádí referent Petr Figala.

Tak hodně úspěchů do dalších let!