V průběhu září 2023 se v norském Trondheimu potkali lidé, kteří se zapojují do výuky jako takzvaní experti a expertky s vlastní zkušeností se znevýhodněním. Jedná se o vyučující, kteří spolupřipravují a spolulektorují tematické kurzy na různých evropských univerzitách napříč sociálně vědními obory. Jejich setkání bylo umožněno díky podpoře projektu Erasmus+ (SEKEHE) Ostravské univerzity, o jehož úspěšném odstartování jsme vás informovali již dříve.

Mezinárodní projekt SEKEHE odstartoval. FSS OU bude lídrem spolupráce v zavádění zkušenostního vědění ve vysokoškolském vzdělávání

Setkání hostila vyšší odborná škola KBT ve spolupráci s univerzitou NTNU, obě sídlící v Trondheimu. Účelem setkání bylo sdílet dobrou praxi mezi univerzitami, které zavádí zkušenostní vědění do výuky, ale také podpořit vznik sítě propojující vyučující se zkušeností. Mezi téměř třiceti účastníky a účastnicemi dvoudenního setkání byli zástupkyně a zástupci Univerzity aplikovaných věd a umění HOGENT, Univerzity v Ghentu (obě Belgie), Univerzity Degli Studi Di Milano-Bicocca (Itálie), už zmíněné NTNU a KBT a v neposlední řadě také Ostravské univerzity. Účastnictvo bylo tvořeno jak samotnými vyučujícími, tak jejich doprovodem, který pomáhal s překladem nebo sloužil jako asistence pro vyučující s hendikepem.

Setkání bylo postaveno na snaze vytvořit mezi vyučujícími se zkušeností hlubší vazby a společný zájem na proměně akademického vzdělávání, aby pak bylo snazší pokračovat v komunikaci a sdílení i po skončení workshopu. Program setkání měl proto interaktivní formu s využitím metody „photovoice“, která v sobě spojuje prvky umění a výzkumu, a slouží také jako dobrý nástroj pro skupinovou práci v multilinguálním prostředí. Jednotlivé týmy reprezentující účastnické univerzity následně sdílely, co se jim osvědčilo při spolu-výuce (co-teaching) mezi experty na základě vzdělání a experty na základě zkušenosti. Sdílení se zaměřovalo na otázky vztahu mezi vyučujícími s různým typem vědění, na otázky tvorby kurikula předmětů nebo na širší zakotvení společné výuky ve strukturách univerzity.

An international meeting of teachers with their own lived experience took place in Trondheim, Norway. Read this article in English

Objevily se také kritické reflexe vztahující se k dopadu stigmatu, který s sebou může nést označení „vyučující (příp. expert) se zkušeností“ nebo vztahující se k jejich finančnímu ohodnocení a podpoře. Na závěr setkání se účastnictvo bavilo především o možnostech, jak pokračovat v konverzaci nad kritickými otázkami dále, ať už elektronickou formou nebo na dalším setkání, které proběhne příští rok v Ghentu. V neposlední řadě setkání otevřelo otázku inkluzivity nejen na půdě samotných univerzit, ale také v projektech jako je tento, kdy se setkávají lidé se specifickými potřebami nebo s různým typem omezení.

Celkově lze říct, že workshop v Trondheimu nebyl pouze hezkým setkáním v nádherném a s přírodou spojeném městě, ale postavil projektový tým před nové výzvy, které se týkají smysluplného naplnění záměru projektu, kterým je zavádění zkušenostního vědění do univerzitních struktur po boku expertního vědění.