Vzdělávací platforma pro doktorandy všech fakult OU, která byla spuštěna v říjnu loňského roku, zahrnuje kurzy, které výrazně zvyšují zejména obecné kompetence doktorandů v oblasti tvůrčí činnosti a jsou vhodné v podstatě pro všechny doktorské studijní programy. Mimo to Doktorská škola nabízí studentům příležitost budovat mezioborové vazby, sdílet dobrou praxi a získávat obecnější povědomí o tvůrčí činnosti na OU.

Letos jsme na základě zpětné vazby nastavili výuku kurzů tzv. blokově. Víme, jak náročný pro vás celý akademický rok je, a proto doufáme, že tímto krokem učiníme výuku kurzů Doktorské školy více přístupnější.

Pokud se chcete o Doktorské škole a celém doktorském studiu dozvědět ještě více, budeme se na vás těšit 3. října 2022 v Aule na Českobratrské ulici na akci s názvem Welcome day pro doktorandy! Pozvánka s připravovaným programem se vám brzy objeví na studijním e-mailu.

V zimním semestru jsou realizovány tyto kurzy

Academic English (REK/ACENG)

Kurz zaměřený na rozvoj jazykových dovedností studentů nepostradatelných v akademickém prostředí. Účastníci kurzu pracují na rozvoji samostatného mluveného a psaného projevu a komunikačních dovedností simulací reálných komunikačních situací a soustředí se na interaktivní aspekty akademických žánrů. Obsah kurzu reflektuje aktuální jazykovou kompetenci, potřeby a vědecká zaměření jeho účastníků a je rozdělen do dvou vstupních úrovní (B1 a B2).

  • Kurzem vás provede Mgr. Lucie Bártová-Vopravilová
  • Do kurzu se již můžete zapisovat v systému STAG.
  • Kontaktní osoba: dr. Denisa Šimíčková (denisa.simickova@osu.cz)

Scientometrie, publikační strategie a podpůrné IT nástroje ve vědě (REK/SCIMT)

V tomto kurzu se seznámíte s procesem publikování ve vědeckých periodikách, publikačními strategiemi (zejména výběr vhodného periodika), včetně základních pravidel a problémů akademické etiky a integrity. Budou vysvětleny principy a nástroje měření výkonu vědy ve vztahu k vhodné publikační strategii (včetně vysvětlení fenoménu predátorských časopisů a způsobu jejich identifikace), představeny aktuální systémy hodnocení vědecké činnosti. Důraz bude kladen na seznámení se s moderními scientometrickými přístupy, databázemi a IT nástroji používanými jak pro tvorbu žebříčků výzkumných institucí, tak pro hodnocení institucí v ČR (se zaměřením na Metodiku 17+) i pro systém hodnocení pracovišť na OU. Dále je cílem kurzu naučit se využívat vybrané citační softwary (Zotero, Mendeley).

  • Kurzem vás provede prorektor doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
  • Do kurzu se již můžete zapisovat v systému STAG.
  • Kontaktní osoba: dr. Denisa Šimíčková (denisa.simickova@osu.cz)

Zvyšování pedagogických dovedností (REK/PDKOM)

Studenti zlepší své komunikační a prezentační dovednosti, plánování a vedení výuky. Workshopy plné praktických ukázek vedou zkušení didaktici a lektoři. Účastníci si například vyzkouší, jak efektivně prezentovat a zvládat obtížné situace ve výuce nebo jak motivovat studenty.

  • Pro více informací o zápisu do kurzů kontaktujte prosím Ing. Petru Paquet (petra.paquet@osu.cz)

Kurzy je možné zapisovat prostřednictvím systému STAG (naleznete po přihlášení na Portál OU). Jednotlivé kurzy v systému hledejte pod zkratkou daného předmětu (např. zkratka pracoviště REK + zkratka předmětu ACENG).

Veškeré potřebné informace o Doktorské škole (anotace předmětů, rozvrhy hodin) získáte ve stejnojmenném kurzu v systému MOODLE, kde je pro studenty doktorského studia, mimo jiné, otevřeno diskuzní fórum.

Na MOODLE naleznete rovněž užitečné informace týkající se vědy na OU v kurzu s názvem „Průvodce vědou na OU“.

Pro jakékoliv informace se neváhejte obrátit na adresu: denisa.simickova@osu.cz nebo na svého studijního referenta.