Letošní rok byl plný neočekávaných změn a ne vždy pozitivních zpráv. Téměř každý se setkal s omezeními, která přinesl rok 2020 společně s nákazou koronavirem. Také naše knihovna byla ovlivněna a musela zavést spoustu změn, omezení a nových služeb, aby zůstala i nadále co nejvíce vstřícná všem svým uživatelům.

Kvůli tomu jsme se rozhodli spustit několik dotazníkových šetření pro získání zpětné vazby od různých skupin uživatelů. Dotazníky nám pomohly zjistit, jak jsme obstáli v zavádění nových služeb, které reagovaly na mimořádná opatření.

 

Jak ovlivnila první a druhá vlna služby knihovny

První dotazníkové šetření se odehrálo již na jaře po tzv. první vlně koronaviru, přesněji od 4. 6. do 18. 6. 2020, a to mezi studenty, naší největší skupinou uživatelů. Zajímalo nás tehdy, jak studenti zvládali omezený provoz knihovny, zda využili našich nových služeb a jak s nimi byli spokojeni a dlužno říct, že jsme obstáli.

 

 

V prosinci 2020 proběhlo druhé dotazníkové šetření. Šetření se skládalo ze dvou dotazníků. V jednom jsme se dotazovali opět studentů a v druhém jsme oslovili také druhou naši největší skupinu uživatelů, a to zaměstnance univerzity, ať akademické, vědecké nebo neakademické.

 

Roste oblíbenost webinářů i znalost práce s elektronickými zdroji

Potěšilo nás, že čím dál více studentů využívá nabízené online nástroje, které jim usnadňují studium, především pak citační manažer CitacePro. Výrazně také stoupla využívanost elektronických zdrojů a e-knih obecně. Samozřejmě i kvůli omezením spojeným s koronavirem; důležité ale je, že vešly ve větší známost a čím dál více studentů se s nimi naučilo pracovat. Jsme také rádi, že jsme mohli přispět k tomu, aby studenti nepociťovali omezení provozu knihovny na svém studiu. V obou dotaznících nám dvě třetiny studentů odpověděly, že je omezení provozu nijak neovlivnilo.

Skvělé výsledky panovaly také v dotazníku určeném zaměstnancům, protože především akademičtí pracovníci jsou v hojné míře seznámeni s dostupnými elektronickými zdroji, které knihovna nabízí, a mnozí je nejen využívají, ale také doporučují studentům. Knihovna má také větší možnost s akademickými pracovníky spolupracovat, a to i kvůli jejich zájmu o naše vzdělávací webináře.

Velice si vážíme názorů studentů a zaměstnanců univerzity na fungování knihovny. Děkujeme za vyjádření mnohých pochval a poděkování za naše služby a za přístup pracovníků knihovny v období mimořádných opatření. Nadále se budeme snažit rozvíjet naše služby tak, aby našim uživatelům vyhovovaly co nejvíce.

Výsledky našich dotazníkových šetření si můžete přečíst i vy. Ti, kteří se jich zúčastnili, i ti, které dotazník minul. A my se z nich poučíme a budeme se snažit, aby rok 2021 byl rokem příjemnějším, uživatelsky vstřícnějším a jak věříme, tak i snadno přístupným. Nejen co se týče otevřených dveří, ale také zdrojů.