Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Základní popis  koncepce výcviku Kno-Sa-Le  Knobloch, Satirová, Leuner.
Garant výcviku: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. (PdF OU, integrativní psychoterapie)
Výbor: Šárka Dořičáková, Bohdan Chodura, René Pastrňák, Martina Salamonová, Ondřej Sekera, Ph.D., Gabriela Máhrová, Petr Hýl, Karel Matocha, Pavlína Vítková
Základní podmínky pro přijetí do výcviku (zaslat administrátorce Bc. Pavlíně Vítkové, katedra sociální pedagogiky PdF OU, tel. 597 092 657; pavlina.vitkova@osu.cz )

 1. Výcvik se otevírá v roce 2018
 2. Stručný životopis
 3. Minimální věk 23 let
 4. Jsou přijímáni studenti i lidé z praxe (student, který ukončí úspěšně ukončí vysokoškolské studium ve výcviku může bez překážek pokračovat)
 5. Bezhotovostní platba před prvním dvoudenním setkáním (upřesněno ve smlouvě)
 6. Alespoň započetí vysokoškolského vzdělávání humanitního směru
 7. Podepsání Smlouvy Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le
 8. V případě výzvy, absolvování pohovoru s některým členem výboru (upřesní Vítková)

Upozorňujeme, že kapacita míst ve výcviku je omezena. V případě naplnění bude respektováno pořadí přihlášení.
Východisko integrace Kno-Sa-Le tvoří tři základní směry.

 1. Integrovaná psychoterapie F. Knoblocha a Knoblochové
 2. Transformační systemická terapie V. Satirové;
 3. Katatymně imaginativní psychoterapie

Členové vedoucího týmu prošli v uvedených psychoterapeutických směrech (školách) tzv. úplnými psychoterapeutickými výcviky a disponují relativně dlouhodobými zkušenostmi
z praktické terapeutické práce.
Sledujeme dva základní cíle výcviku.
Cíl 1: Rozvinout osobnost budoucího terapeuta (pojetí růstu).
Cíl 2: Připravit a rozvinout profesní  dovedností budoucího terapeuta pro práci s klienty opřené o koncepce vytvořené Knoblochem a Knoblochovou (jádro), V. Satirovou a Leunerem (Kno-Sa-Le).
Výcvik je otevřen ve spolupráci Pedagogické fakulty OU a Fakulty sociálních studií OU. Přístupný je při splnění vstupních podmínek přístupný  především VŠ studentům prezenčního i kombinovaného studia a také již v praxi působícím pracovníkům pomáhajících profesí  (sociálním pedagogům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům, ale i dalším studentům a absolventům humanitních oborů, a to včetně učitelských profesí).  Věk frekventantů je stanoven na minimálně 23 let. Výcvik je zahájen v roce 2018 a není otevírán každoročně.
Počty frekventantů, struktura skupin. Výcviková komunita je tvořena maximálně 30 frekventanty (mimo vedení, výcvikové terapeuty, lektory a supervizory). V rámci komunity se ad hoc utvářejí (pracovní) skupiny. Základem práce komunity i jednotlivých skupin je klima bezpečného zázemí. Bezpečné zázemí je předpokladem pro učící se prostředí a rozvoj osobních a  profesních kompetencí. Komunita se řídí pravidly, která jsou účastníky výcviku přijata na jeho začátku s tím, že se pravidla mohou do jisté míry měnit nebo doplnit v případě, že k tomu komunita na základě své zkušenosti dospěje.
Skupiny fungují převážně ve formátu „tady a teď“. Skupiny mimo jiné pracují s osobními problémy frekventantů (především v rámci seberůstu), ale řešení těchto problémů není jejich primárním úkolem výcvikových skupin. Osobní problém frekventanta je ve skupině pojímán spíše jako nabídka „svého problému“ coby materiálu pro učení. V rámci individuální supervize je významnou součástí profesního rozvoje. Účastníci výcviku  jsou postupně pověřování vedením skupin a jejich práce v roli vedoucích skupin je hodnocena lektory, supervizory a dalšími členy vedení i samotnou výcvikovou skupinou. Cvičné skupiny mohou mít formu tematickou a procesní. Která forma bude konkrétně v daném čase realizována určují především lektoři a vedení.
Součástí výcviku je práce s minimálně pěti případy pod supervizí. Individuální a skupinová supervize není započítáváno do celkového počtu hodin.
Časové rozložení výcviku
V každém roce (celkově 5 let) budou realizována čtyři dvoudenní setkání (dvě v každém semestru) a jedno týdenní (5 dnů) soustředění v průběhu letních prázdnin. Celkem 650 výcvikových hodin (mimo supervize).
V případě, že frekventant nesplní předepsaný počet hodin během pětiletého období (myšleny jednak hodiny výcviku a jednak hodiny supervize), má možnost chybějící hodiny vázané na obsah (sebezkušenost, teoretická příprava, nácvik psychoterapeutických metod, supervize) si v následujících letech ztrátu doplnit, bude-li otevřen další výcvikový cyklus. Frekventant, který nesplní předepsaný počet hodin (650) si může chybějící hodiny a konkrétní nedokončená témata dokončit  maximálně do 2 let po ukončení svého „bazálního“ výcviku. Je třeba poznamenat, že vstup do výcviku a splnění formálních požadavků není automaticky zárukou získání certifikátu pro výkon psychoterapie. Pro to jsou důležité výsledky zkoušek, kvalita práce s min. 5 případy pod supervizí a další kvalitativní aspekty výcviku.

Stáhnout (PDF, 605KB)