Vánoce jsou svátky klidu, míru, vzájemné pospolitosti a naděje. Na naší fakultě je zvykem, že na počátku adventu probíhá rozsvícení vánočního stromu, zpívají se koledy a ti, kteří jsou této sváteční chvíli osobně přítomni, vyslechnou krátký proslov děkana fakulty. Ze známých důvodů dnes volím cestu vzájemného vánočního setkání velmi střízlivou a bohužel jen na dálku, online. Má řeč nebude jen aktuálním zamyšlením na téma tohoto zajisté jednoho z našich nejkrásnějších svátků, ale bude tak trochu řečí bilanční. Bude chtít být vyjádřením podpory celé pedagogické fakultě, všem jejím zaměstnancům a studentům. Bude to pár slov o činech a skutcích naplněných dobrým úmyslem, k dobru směřujících, s dobrem se nemíjejících a v dobru se ukazujících lidské pospolitosti.

Bude to řeč o Vás…

Rád bych poděkoval všem akademikům, kteří zvládají online výuku a přizpůsobili se rychle měnící situaci v období pandemie. Speciálně bych chtěl poděkovat členům katedry informačních a komunikačních technologií poskytujících podporu pro online výuku nejenom Pedagogické fakultě, ale i ostatním fakultám Ostravské univerzity, jakož i mnohým školám v Moravskoslezském kraji. Přesně tato IT podpora byla v uplynulých dnech a týdnech pro školy velice důležitá. Jsem velice hrdý na to, že mnoho z Vás se zapojilo do celé řady aktivit, jako bylo například: hlídání dětí zdravotnického personálu Fakultní nemocnice v Ostravě, doučování dětí a výpomoc v základních školách moravskoslezského kraje ad. Ti z Vás, kteří se doposud nezapojili a chtějí tak učinit, mohou mj. využít nabídky dostupné na webu Ostravské univerzity.

Ne nadarmo se říká, že v krizi poznáme své přátele.

Jsem rád, že celá řada z Vás pomáhá v rámci své specializace naší společnosti vyrovnat se s touto pandemií, která omezuje životy nás všech. Prosím všechny, kteří jste již vyčerpaní a zvažujete další možnosti své pomoci, abyste vytrvali a pomáhali dále všem potřebným, dětem, seniorům, rodinám, školám či komunitám tuto těžkou dobu překonat.

Z posledních výzkumů realizovaných i naší fakultou vyplývá, že právě u věkové skupiny vysokoškoláků měla první vlna pandemie největší negativní dopady na jejich duševní zdraví. Vaše kvalitní práce při přednáškách, seminářích či cvičeních nesporně měla veliký vliv nejen na výsledky učení studentů. V nelehké situaci se ocitli studenti prvních ročníků, na mysli mám jejich integraci do akademické obce. Nezůstali sami, je potřeba vyzdvihnout celou šíři kreativních přístupů pedagogů, jakož i studentů vyšších ročníků, kteří svým novým kolegům pomohli se vstupem do akademické obce a nenechali je samotné.

Přestože jsme viděli a slyšeli v minulých týdnech scénáře dalšího vývoje černé a ještě černější, tak v současné době se pandemická krize zmírňuje, doufám spolu s vámi, že se nejedná o jev dočasný. Zajisté Vám, členům akademické obce Pedagogické fakulty, nemusím připomínat, že vzdělání má obrovskou moc. Existuje poměrně značná výzkumná evidence ukazující, že vzdělanější lidé se dožívají vyššího věku a že vzdělání souvisí se zdravím jedince i celé společnosti. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity bude mít nepochybně unikátní příležitost zapojit se do budování naší společnosti po tom, co epidemie odezní.

S respektem, ale bez bázně, přistupujme ke skutečnostem, s nimiž jsme právě byli a zřejmě po nějaký čas i nadále budeme konfrontováni.

Využijme z online výuky to, co nám může přinášet prospěch v pedagogické praxi i po odeznění pandemie.

Přemýšlejme nad zaměřením závěrečných prací a výzkumných studií, které by mohly pomoci společnosti překonat tuto situaci. Využijme současných poznatků o zdravém životním stylu pro sebe, naše blízké i ty, o které nyní pečujeme. Nyní je čas, kdy nám veřejnost naslouchá a můžeme tedy vyvolat celospolečenské změny, pokud k tomu budeme mít dostatečně silnou evidenci a schopnosti veřejnost edukovat.

Věřím, že v této zkoušce obstojíme a znovu vytvoříme ještě lepší podmínky pro výjezdy našich studentů do zahraničí a výuku zahraničních studentů u nás. Věřím, že prostřednictvím výzkumu pomůžeme politické reprezentaci, vzdělávacím institucím i odborné veřejnosti poskytnout evidenci pro zlepšení strategií vzdělávací politiky, zdravého životního stylu a celkový rozvoj naší společnosti. Věřím, že se nám společně opět podaří vytvořit krásné kreativní prostředí založené na osobním kontaktu u nás na fakultě a také na mnohých kurzech v přírodě či v zahraničí, které organizujeme v rámci našich studijních programů.

S úctou, Váš nový děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity,
Daniel Jandačka