Z nástroje InCites Web of Science je patrné, že jste nejcitovanější vědkyní mezi českými vědci v oblasti společenských věd. Jak se vám takového významného úspěchu podařilo docílit?

Jakékoliv ohlasy vnímám spíše jen jako vedlejší produkt dlouholeté práce v podnětném prostředí a s výbornými lidmi. Měla jsem to štěstí, že jsem sedmnáct let strávila ve Spojených státech na dvou univerzitách, které mají špičková pracoviště v mém oboru. Byla jsem obklopena lidmi, kteří patří mezi nejlepší americké vědce v oblasti psychologie a výzkumu stárnutí, jako jsou Edward McAuley, Arthur Kramer nebo Peter Molenaar. Jelikož šlo o velmi úspěšné vědce, poskytovali nám výborné zázemí k vědě a skvělý mentoring, ze kterého dodnes čerpám a snažím se jeho střípky předávat svým studentům dál.

Čemu se ve studiích převážně věnujete? Kdy započala vaše vědecká kariéra?

S výzkumem v mém oboru jsem začala ve Spojených státech na University of Illinois Champaign-Urbana. Zde jsem vystudovala druhý magisterský titul v kinantropologii, tedy oboru, kterému se v americkém prostředí říká „kinesiology“. Tento obor se zabývá komplexním zkoumáním lidského pohybu a jeho dopadu na zdraví a wellbeing člověka. Já konkrétně jsem se specializovala na psychologickou stránku pohybu. Na stejné univerzitě jsem také obdržela doktorský titul. V průběhu studia jsem působila také na Beckman Institute for Advanced Science and Technology, kde jsme se věnovali intervencím zaměřeným na zlepšení kognitivního zdraví a činnosti mozku u seniorů.

Plánuje se nové centrum excelence

Momentálně se věnujete přípravě velkého projektu s názvem Centrum excelence pro výzkum digitálních technologií a wellbeingu, zkráceně „DigiWELL“. Můžete nám prozradit, čím se bude připravovaný projekt zabývat?

Máme v plánu do projektu zapojit špičkové vědce z osmi partnerských institucí. Jde o odborníky na psychologii, kinantropologii, mediální studia, informatiku, sociologii, sociální práci a duševní zdraví. V projektu nám jde o propojení znalostí z těchto oborů s cílem vyvíjet nové metody a nástroje pro zlepšení wellbeingu, tedy fyzického, mentálního a sociálního zdraví obyvatel. A to i u skupin obyvatel, které dosud takovéto přístupy málo využívaly. Na naší univerzitě máme například skvělý tým v oblasti sociální práce, který již několik let průkopnicky zapojuje různé technologie v práci s ohroženými komunitami.

V týmu projektu jsou zapojeni nejlepší čeští vědci v oblasti Social Science. Jakým způsobem probíhal výběr vědců? Čím jsou sestavované týmy projektu excelentní?

Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v této oblasti synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi. Většina vědců zapojených v projektu má významné mezinárodní zkušenosti a jsou zapojeni do mezinárodních výzkumů.

Máte v plánu spolupracovat s „ERC holders“, tedy vědci, kteří získali tyto prestižní evropské granty?

Ano, do projektu chceme zapojit několik vědců, kteří jsou nebo byli držiteli ERC grantů. Jde o zahraniční odborníky v oblasti metod společenskovědního výzkumu nebo digitálního wellbeingu. V ČR zatím ERC granty v oblasti společenských věd nejsou. Jedním z cílů našeho projektu by mohlo být takový projekt získat.

Proč do výzkumu zapojujete digitální technologie? Jak to může pomoci lidem, kteří třeba digitální technologie nevyužívají, jako třeba senioři?

Sociální nerovnosti ve zdraví se ve velké míře promítají právě v oblasti eHealth. Znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo ty s nízkým sociálně ekonomickým statusem nebo disabilitou, mají jak nižší fyzickou dostupnost k technologiím, tak nižší schopnost s nimi nakládat. Inovativní technologická řešení proto musí už od počátku vývoje zohledňovat tyto formy znevýhodnění a měla by směřovat k digitálnímu začleňování všech vrstev obyvatelstva. Velká část zdravotní, preventivní či sociální péče bude procházet v nejbližších letech velkou proměnou. Technologiemi zprostředkovaná péče bude postupně tvořit její významnou část. Je trochu paradoxní, že oblast eHealth se začala rozvíjet právě v práci s těžko dostupnými komunitami, ale v praxi a komerčním využití těchto technologií z nich dnes spíše těží ti „méně potřební“. Naším projektem bychom chtěli přispět k tomu, aby prostředky eHealth byly dostupné a využitelné napříč všemi vrstvami obyvatel.

Technologie a lidské zdraví

Projekt je spojen se slovem „eHealth“. Můžete nám tento výraz přiblížit?

Pojem eHealth se vztahuje k využití informačních a komunikačních technologií v oblasti zdraví. Na rozdíl ale od lékařských oborů, které vnímají zdraví povětšinou jako absenci onemocnění, ve společensko-vědní oblasti chápeme zdraví komplexně a zahrnujeme i další pozitivní stránky, jelikož nám jde o rozvoj celkového wellbeingu člověka, který zahrnuje fyzické, mentální, sociální nebo i spirituální aspekty. eHealth se tedy vztahuje na technologie, které jsou využitelné nejen v oblasti prevence, diagnostiky, léčbě onemocnění, ale i v podpoře zdravého životního stylu a různých aspektů wellbeingu.

Co je hlavním cílem připravovaného projektu a čím je prospěšný pro společnost?

(Číst dál.)

Děkujeme portálu Vědavýzkum.cz za laskavé svolení k přepisu rozhovoru. Přečtěte si jeho kompletní znění zde.