Odpověď na otázku, jak správně běhat, aby naše tělo a klouby netrpěly, přináší nová studie vědců Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Během studie se ukázalo, že i pro běhání platí pravidlo „všeho moc škodí“. Výzkumu se zúčastnilo 706 pravidelných běžců a 458 neaktivních jedinců ve věku 18 až 65 let, přičemž výsledky prokázaly, že pravidelný běh v rozmezí 6 až 20 kilometrů týdně je pro zdraví našich kloubů optimální. Úplní nesportovci, ale i vášniví běžci, kteří týdně překročí hranici 20 kilometrů, většinově vykazují nižší zdraví kolenních kloubů, než jaké bylo možné vysledovat u pravidelných rekreačních běžců. Vědci také naznačují, že i technika běhu má na zdraví našich kloubů vliv.

Zapojte se do výzkumu

První výsledky výzkumu publikoval vědecký tým v prestižním celosvětově uznávaném časopise Medicine & Science in Sports & Exercise, který vydává společnost The American College of Sports Medicine, výzkum však bude pokračovat dál, aby bylo možné pochopit, co se s běžci a neaktivní částí populace děje během stárnutí.

V tuto chvíli badatelský tým navazuje na předešlý výzkum a oslovuje zejména původní zapojené účastníky, aby se opět zúčastnili nové vlny měření aktuálně realizované studie projektu LERCO 4HAIE. Vědecký tým Pedagogické fakulty bude přijímat i zcela nové zájemce prostřednictvím online dotazníku, který bude pro nové zájemce zpřístupněn na webových stránkách projektu. Účastníci, kteří se účastnili první vlny měření, obdrží pozvánku k registraci e-mailem.

Kdo stojí za tímto výzkumem? Autory vědecké studie jsou Daniel Jandačka, Victor Casula, Joseph Hamill, Dominik Vilímek, Vera Kristýna Jandačková, Steriani Elavsky, Jaroslav Uchytil, Jan Plešek, Jiří Skýpala, Miloš Golian, Michal Burda a Miika T. Nieminen z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, VŠB-TUO a spolupracujících institucí z Finska a USA.

Co a jak se bude dít během měření?

Každý účastník výzkumu absolvuje sérii laboratorních vyšetření v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské univerzity. Po dobu čtyř týdnů bude mít na těle připevněn monitor aktivity, akcelerometr a monitor ovzduší, které při běžných každodenních aktivitách zaznamenávají řadu sledovaných dat. Přes mobilní telefon budou sledovaní účastníci po dobu dvaceti jedna dní odpovídat na krátké otázky, například Jak se teď cítíte? Co právě děláte? Do jaké míry vás během dnešního dne omezovala bolest? A podobně.

Máte-li k výzkumu a jeho realizaci nějaké další otázky, podívejte se na webové stránky projektu: haie-lerco.cz, nebo kontaktujte koordinátory projektu LERCO 4HAIE prostřednictvím e-mailu: info4HAIE@osu.cz.

Odkaz na studii Regular Running Is Related to the Knee Joint Cartilage Structure in Healthy Adults najdete tady. Popisované údaje ve studii pocházejí z projektu „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798“, který je spolufinancován Evropskou unií. Tento článek vznikl za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.

Projekt Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE)

Projekt řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu. Celkovými cíli projektového záměru byla podpora excelentního výzkumu, zlepšení infrastruktury stávajících výzkumných center, rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace. Cílem výzkumu je nalezení vztahů mezi environmentálními podmínkami, životním stylem, zdravotním stavem, kvalitou života a stárnutím. Prostřednictvím čtyř výzkumných programů byla provedena řada studií na odlišných vzorcích populace (studie úmrtnosti, nemocnosti, molekulárně epidemiologické a genetické studie, cytogenetické studie, expoziční studie, studie fertility, studie zvýšené pohybové aktivity, socioekonomická a psychosociální studie).

Aplikovatelnost výsledků výzkumu 4HAIE spočívá v jeho potenciálu využití v prevenci, jako východiska k formulování doporučení a intervencí směřujících k lepší politice ochrany a podpory veřejného zdraví. V konečném důsledku chceme snížit výdaje na zdravotnictví a sociální služby.

Projekt Life Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Jde o nově budovaný vědecko-výzkumný hub, který jako jeden z nástrojů umožňuje transformaci Moravskoslezského kraje (dále MSK) z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavené zázemí a 9 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního výzkumu přes experimentální vývoj po aplikovaný výzkum, napříč vědeckovýzkumnými institucemi (OU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími vědeckovýzkumnými i komerčními subjekty z praxe v ČR i v zahraničí.

Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního vědeckovýzkumného potenciálu MSK kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce vědy a výzkumu s komerční sférou (podpora vzniku spin-off a start up firem), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve vědě a výzkumu, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Projekt není postaven na komerčních aktivitách nebo jejich podpoře, pouze z dlouhodobého horizontu připravuje vhodné zázemí pro další možnou (a žádoucí) spolupráci vědeckovýzkumné sféry s aplikační sférou v MSK, která tu regionálně dosud nebyla dostatečná.