V polovině dubna se na Ostravské univerzitě konalo setkání mezinárodních výzkumných týmů zapojených do projektu DigiWELL, jenž se věnuje vztahu digitálních technologií a wellbeingu (naší celkové duševní pohodě). Řada ze zúčastněných se problematikou duševního zdraví ve vztahu k digitálním technologiím zabývá dlouhodobě, projekt DigiWELL však zapojeným výzkumným týmům umožňuje daleko intenzivnější mezioborovou spolupráci napříč různými vědeckovýzkumnými institucemi.

Propojení s firmami a dalšími institucemi umožní využití výsledků výzkumu v praxi

Díky mezinárodnímu a interdisciplinárnímu složení jednotlivých vědeckých týmů má ostravský projekt DigiWELL potenciál stát se nositelem výrazných inovací a poznatků v oblasti wellbeingu, přinést řadu doporučení, intervenčních postupů, aplikací a inovací do strategie národních politik, školství, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Už nyní existuje celá řada internetových stránek a aplikací podporujících zdraví (tzv. eHealth), projekt by měl mimo jiné nabídnout další digitální nástroje, které povedou ke zkvalitnění fyzického i psychického zdraví a celkové duševní spokojenosti u široké škály obyvatel. Jednotlivé týmy jsou složeny z tuzemských i zahraničních odborníků z oblasti psychologie a kognitivních věd, sociologie, sociální práce, ale i komunikace, informatiky či veřejného zdraví.

Cílem projektu je snaha nahlédnout na digitální technologie zcela novým způsobem, jako na nástroj, který bude pracovat ve prospěch duševního zdraví, zvyšování životní úrovně a zdravého životního stylu.

„Cílem projektu je snaha nahlédnout na digitální technologie zcela novým způsobem jako na nástroj, který bude pracovat ve prospěch duševního zdraví, zvyšování životní úrovně a zdravého životního stylu. V rámci projektu plánujeme workshopy a semináře pro zástupce státní správy, sociální pracovníky, učitele a další, chceme navázat i užší spolupráci s firmami a dalšími státními či polostátními subjekty, abychom výsledky výzkumu efektivně převedli do praxe,“ uvádí docentka Steriani Elavsky z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která zastřešuje celý projekt.

Jaké jsou dopady používání digitálních technologií na wellbeing? Ukáží data

Vzhledem k tomu, že jsou nejrůznější digitální nástroje součástí naší každodennosti, je cílem projektu DigiWELL nahlédnout na problematiku informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vztahu k našemu celkovému zdraví mnohem hlouběji a z širší perspektivy. Snahou bude vysledovat pozitivní i negativní dopady na naše celkové zdraví, co je skutečnou příčinou negativních vlivů na naši psychickou i fyzickou kondici. Otázkou je, jaké důsledky má využívání nejrůznějších technologií a jakou roli sehrávají další faktory ve vztahu k wellbeingu. Dosud totiž chybí relevantní data, která by nabídla jednoznačné odpovědi. Vědci se v rámci projektu tematicky zaměří na užívání mobilních zdravotnických aplikací (mHealth) nebo například na poruchy spánku, pocity osamělosti či sebehodnocení.

Vědecké týmy nyní mají díky projektu DigiWELL prostor a možnost oslovit nejrůznější skupiny uživatelů napříč populací, získaná data podrobit pokročilým analýzám a porovnat s dřívějšími výzkumy či s výzkumy zahraničních kolegů. Důkladně prozkoumat dopady krátkodobého i dlouhodobého užívání ICT na psychologický, fyzický i sociální wellbeing. Vědci díky tomu dokáží identifikovat vzorce chování ve vztahu k využívání moderních technologií a určit, které našemu celkovému zdraví jednoznačně prospívají a které jsou naopak z hlediska wellbeingu rizikové.

Pro výzkum této oblasti je projekt velmi významný, jelikož prohloubí znalosti v aktuálním výzkumu dopadů používání technologií na dospívající, ale také umožní nasbírat velké množství dat od široké a různorodé škály uživatelů, především od dospělých a stárnoucí populace.

„Pro výzkum této oblasti je projekt velmi významný, jelikož prohloubí znalosti v aktuálním výzkumu dopadů používání technologií na dospívající, ale také umožní nasbírat velké množství dat od široké a různorodé škály uživatelů, především od dospělých a stárnoucí populace. U těchto populací je nedostatek výzkumů dopadů používání technologií i v celosvětovém měřítku a v českém prostředí je jich naprosté minimum. Projekt DigiWELL nám tedy umožní lépe pochopit dopady používání digitálních technologií na různé skupiny uživatelů internetu a komunikačních platforem,“ doplňuje profesor David Šmahel z Masarykovy univerzity.

Projekt DigiWELL pracuje s moderním konceptem takzvané otevřené vědy (open science). Ten umožňuje využití výsledků výzkumu pro další výzkum, analýzy a zpracování i subjektům, které nejsou součástí projektu. Zároveň také do vývoje vhodných postupů angažuje samotné cílové skupiny (takzvaná citizen science).

Přínos pro učitele, žáky, sociální pracovníky i širokou veřejnost

Z výsledků výzkumu mohou v budoucnu těžit vzdělávací a zájmové instituce, ale i například klienti využívající nejrůznější sociální služby. V současnosti se testuje zapojování humanoidních i jiných robotů do pozice nejrůznějších asistentů pro lidi s omezenou hybností či jako pomocníci při zvládání samoty, úzkostných stavů a jiných nežádoucích pocitů. V rámci projektu vědci sledují také dopad pohybové aktivity na celkový pocit duševní pohody nebo nejrůznější „chytrá“ řešení, zvyšující životní úroveň a napomáhající ke zdravému životnímu stylu obyvatel našeho regionu. Projekt nahlíží také na problematiku digitální gramotnosti a digitální chudoby, kterou je ohrožena velká část zejména dětí ze sociálně vyloučených lokalit bez přístupu k technologiím. Výzkumný tým docentky Soni Kalendy z Ostravské univerzity nabídne řadu doporučení a intervenčních postupů, aby se snižovala digitální propast mezi různými skupinami obyvatel, a tím se snížilo jejich další znevýhodnění.

Hlavním smyslem projektu je, aby výstupy a výsledky výzkumu byly běžně využívány v praxi, například v psychoterapii, v preventivních opatřeních a psychologických intervencích na školách, v sociálních službách, v neziskových organizacích, v soukromém sektoru a dalších. Velká část aktivit v rámci projektu se soustředí na vzdělávání stávajících i budoucích učitelů, sociálních pracovníků, psychologů a dalších profesí ovlivňujících chování a přístup k využívání digitálních technologií v souvislosti s wellbeingem.

Výzkumný projekt DigiWELL získal většinu svého financování díky Operačnímu programu Jana Amose Komenského, ostatní část financí je pokryta prostřednictvím příspěvků jednotlivých institucí: Ostravská univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví a tři renomované ústavy Akademie věd České republiky – Psychologický ústav, Sociologický ústav a Ústav informatiky.