Přednáška kanadského historika prof. Jamese Krapfla

Autor: , 25. 2. 2020

Zveme na přednášku předního historika z kanadské McGill University prof. Jamese Krapfla, který se zabývá moderními dějinami a politikou východní a střední Evropy po roce 1989.


Na Filozofické fakultě OU vystoupí prof. James Krapfl ve čtvrtek 27. 2. (9:10, E308) s přednáškou „Czechoslovakia 1990 year of „the second revolution“.

Těžištěm Krapflova zájmu je historická zkušenost s komunistickými režimy ve východní Evropě a politické změny v porevolučních letech do roku 2005. Svůj výzkum zachytil v knize Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a komunita v Československu 1989–1992, která vyšla v českém překladu v roce 2016 u nakladatelství Rybka Publishers.

Nyní se představí českým posluchačům s přednáškou, v níž se zaměří na neméně důležitý rok 1990. Právě v následujícím roce se rozhodovalo, kudy se naše společnost bude dále ubírat. Krapflův přístup k porevolučnímu vývoji v Československu představuje průlom v pojímání Sametové revoluce. Kriticky přehodnocuje dosud tradované výklady a porevoluční vývoj pojímá ze zcela nového úhlu pohledu. Svou pozornost obrací na skutečné aktéry revoluce, tedy na běžné československé občany, kteří utvořili autentickou a hybnou sílu polistopadových událostí. Na revoluci nenahlíží z pohledu disidentů a nových elit, jimž jsou tradičně přisuzovány největší role v revolučních a porevolučních událostech, čímž podrobně dokumentuje vývoj i v malých regionech, od revolučního idealismu po zásadní společenské a politické změny.