Ve volbách, kterých se zúčastnili všichni členové Akademického senátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, stál proti vítěznému kandidátovi speciální pedagog docent Petr Franiok. Kromě dvou členů senátu, kteří se zdrželi hlasování, zvolilo kladným hlasem všech dalších 16 členů docenta Daniela Jandačku. Nyní je tedy senátem navržen na funkci děkana, zbývá jeho jmenování rektorem univerzity Janem Latou.

Vědec se zaměřením na biomechaniku lidského pohybu a metodologii kinantropologického výzkumu stojí od roku 2016 ve vedení katedry studií lidského pohybu – aktuálně největšího a personálně nejsilnějšího pracoviště této fakulty. „Chtěl bych, aby Pedagogická fakulta Ostravské univerzity byla vnímána jako fakulta první, nikoliv druhé volby,“ byla slova, se kterými předstoupil před akademickou obec a díky nimž a své snaze jít cestou moderní pedagogiky 21. století, přesvědčil senát o svém přínosu pro fakultu v roli jejího děkana.

Nově navržený děkan působí na fakultě od roku 2005, tehdy jako odborný asistent, který o dva roky později založil výzkumné Centrum diagnostiky lidského pohybu. To má dodnes významný mezioborový přesah a poskytuje zázemí pro zisk výzkumných grantů, mezinárodní spolupráci i kvalifikační růst akademiků v rámci katedry.

V roce 2015 stál Jandačka, už jako docent, za přeměnou bývalé katedry tělesné výchovy na katedru studií lidského pohybu a následně zastával funkci prorektora pro mezinárodní vztahy na Ostravské univerzitě. V této funkci mimo jiné inicioval vznik Centra mezinárodních vztahů OU a vnitřní univerzitní grantový systém VIA, který umožňuje mobility studentů na nejprestižnější univerzity ve světě. Dále se podílel na významných národních i mezinárodních projektech a díky jeho bohaté publikační činnosti v mezinárodních renomovaných časopisech vedených v databázi Web of Science (WoS) bývá citován po celém světě. Jedním ze zásadních mezinárodních projektů, jehož je součástí a který z části dokonce vede (konkrétně program 4), je projekt HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) zaměřený na dopad úrovně pohybové aktivity ve znečištěném ovzduší na zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života.

Kromě toho, že se budoucí děkan PdF věnuje rozvoji svého oboru u nás i v zahraničí, modernizaci fakulty a vzdělávání na OU, jeho práce přesahuje i do dalších institucí, jejichž je členem: předsednictvo České společnosti pro biomechaniku, Česká kinantropologická společnost a International Society of Biomechanics in Sports, vědecké rady Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci (Fakulty tělesné kultury), Masarykovy univerzity (Fakulty sportovních studií) a Univerzity Karlovy (Fakulty tělesné výchovy a sportu), zastává funkci místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity a stál také za zrodem projektu Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, jehož výstavba nyní probíhá na Černé louce v centru Ostravy.

Daniel Jandačka vystřídá ve funkci Tomáše Jarmaru, který 31. října 2020 v roli děkana skončí po dvou po sobě jdoucích čtyřletých obdobích.