Komu je studium určeno a co je jeho obsahem, prozradil vedoucí katedry romanistiky dr. Jan Mlčoch.

Co jste museli podniknout, abyste doktorský studijní program mohli akreditovat?

Museli jsme splnit řadu podmínek, ať už v oblasti vědecké či pedagogické, mít určitý počet vědeckých výstupů, kvalitní pedagogy a tak dále. Zkrátka naplnit všechna přísně nastavená kritéria Rady pro vnitřní hodnocení OU. Nyní se nám podařilo navázat na naše bakalářské a magisterské studijní programy tím, že jsme úspěšně akreditovali doktorské studium, což považuji za veliký úspěch, protože jsme se tím zařadili mezi nejlepší pracoviště v rámci České republiky, kde můžeme garantovat špičkovou kvalitu výuky v oblasti románských jazyků a literatur.

Garantem tohoto doktorského programu je doc. Chalupa, který patří k předním českým hispanistům s asi nejvýznamnější publikační činností v oblasti španělské historie u nás. Oslovili jsme české i zahraniční odborníky, kteří jako členové oborové rady garantují kvalitu programu. Významně nám pomohli naši hostující profesoři ze zahraničí: profesor Piotr Sawicki z Wroclawské univerzity a prof. Zuzana Malinovská z Univerzity Komenského v Bratislavě, ale i další členové oborové rady, kteří byli velmi nakloněni našemu progresivnějšímu studijnímu plánu, jenž nabízíme.

Co je obsahem studijního programu Románská filologie?

Připravili jsme trochu jiný studijní plán, než jaký nabízí ostatní vysoké školy v republice, kde se většinou nabízí buď románské jazyky, nebo románské literatury. My jsme připravili program Románská filologie, který je obdobný jako ostatní filologické programy u nás na fakultě, kde se jazyky a literatury do jisté míry slučují. Student si samozřejmě může vybrat, čemu se konkrétně chce věnovat, zda literatuře nebo lingvistice, španělské či francouzské, ale je to navrženo tak, že neztratí kontakt ani s tou druhou jazykovou oblastí. To znamená, že člověk, který si zvolí například studium francouzské literatury, má stále předměty, které mu dávají přesah do ostatních románských oblastí. V rámci specializace se student samozřejmě dostane do hloubky zvolené studijní oblasti, ale zároveň chceme zachovat určitý stupeň interdisciplinarity a obecný přehled v oboru. Pokud se student zabývá třeba španělskou jazykovědou, řadu předmětů bude mít společných se studentem, který se zaměřil na francouzskou lingvistiku, čímž získá mnohem větší přesah a přehled.

Komu je doktorský studijní program primárně určený?

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského stupně studia francouzské či španělské filologie nebo učitelům daných jazyků, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti, popřípadě se připravovat na vědeckou práci. Naše pracoviště se dlouhodobě zaměřuje spíše na aktuální literaturu, moderní literárněvědná hispánská a francouzská témata v souvislosti s filosofií, ideologií, politikou. Podobná situace je také u lingvisticky zaměřeného výzkumu. Členové katedry dlouhodobě zkoumají progresivní trendy v hispánské a frankofonní jazykovědě. Uchazeči by tedy měli toto brát v potaz a je jedno, zda se jedná o naše absolventy nebo absolventy jiných univerzit.

Doktorské studium je přípravou na vědeckou práci, proto i naši studenti se velice brzy zařazují do vědecko-výzkumných projektů, nezřídka už během magisterského stupně studia v rámci studentské grantové soutěže (SGS). Díky ní se naši studenti velmi brzy dostávají do kontaktu s mezinárodním výzkumem, navštěvují vědecké kongresy v zahraničí, letos takto dvě naše studentky vycestovaly na mezinárodní kongres do Dominikánské republiky (viz úvodní fotografie), v předchozích letech například do Kanady. Zatímco v magisterském stupni studia jsou to příležitostné aktivity, v rámci doktorského studia je zapojení do vědeckých projektů samozřejmostí. Studenti budou mít možnost cestovat do zahraničí, bádat, publikovat své vědecké výsledky. V doktorském stupni studia se právě toto od našich studentů očekává a budou mít k tomu řadu příležitostí.

Zmínil jste, že program je vhodný například i pro učitele, absolventy, kteří dosud neměli možnost v regionu pokračovat v doktorském studijním programu. Mnozí z nich ale už pracují. Jak bude možné skloubit doktorské studium s prací?

Studijní program je koncipován tak, aby jej bylo možné studovat prezenčně i distančně. Do ročníku počítáme s maximálním počtem pěti studentů, to znamená, že k nim můžeme přistupovat velmi individuálně a studijní program jim do jisté míry přizpůsobit. V tomto stupni studia to je už zcela běžné. Pracující studenti mohou vycestovat do zahraničí například během prázdnin, využít letní školy a podobně, a to všechno našim studentům univerzita hradí. Studenti prezenčního studia pak dostávají stipendium, protože jsou už zapojování do vědecko-výzkumných týmů, do organizačních záležitostí katedry, do výuky, výsledky jejich práce jsou proto odměněny formou stipendia, což třeba v zahraničí není obvyklé. Dálkově studující mají studium zdarma.

Magisterští studenti se mohou do doktorského programu Románská filologie hlásit prostřednictvím e-přihlášky až do 15. července. Přijímací zkoušky se budou konat v prvním zářijovém týdnu formou pohovoru nad projektem disertační práce. Už před přijímacím řízením je možná konzultace s vedoucím katedry dr. Janem Mlčochem nebo garantem oboru doc. Jiřím Chalupou z katedry romanistiky.