Nabídka využití psychoterapie ve školství a sociálních službách je mimo jiné důsledkem rostoucí potřeby chápání učitelství a pedagogické práce jako profese obsahující ve svém potenciálu nikoli pouze aspekt instrumentálního vzdělávání, ale širokého rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Jádrem integrativního psychoterapeutického výcviku Kno-Sa-Le jsou dva základní směry, a to Integrovaná psychoterapie F. Knoblocha a J.  Knoblochové a Transformační systemická terapie V. Satirové zaměřená na rodinu. Členové realizačního týmu prošli v uvedených psychoterapeutických školách příslušnými výcviky a disponují zkušenostmi z praktické terapeutické práce.

Cílem výcviku je rozvinout osobnost budoucího terapeuta a připravit profesní dovedností s teoretickým zázemím pro psychoterapeutickou práci. Absolvent získá certifikát, který jej opravňuje k psychoterapeutické práci mimo oblast zdravotnictví.

V současnosti byl zahájen již druhý výcvikový běh a přijímací řízení bylo ukončeno. Zájemci o výcvik museli splnit základní podmínky k přijetí: životopis, minimální věk 23 let, ukončené bakalářské studium humanitního zaměření s tím, že oprávnění k psychoterapeutické licenci je spojeno až s absolvováním magisterského studia (psychoterapeutem se může stát jen magistr), absolvování výjezdního setkání zájemců o výcvik mimo Ostravu a další. S konečnou platností o přijetí rozhoduje výcvikový tým. Do budoucna se nároky na psychoterapii pod vlivem Evropské unie stupňují.

Výcvik je určen studentům prezenčního i kombinovaného studia a také již v praxi působícím pracovníkům pomáhajících profesí – sociálním pedagogům, učitelům, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům,  ale i dalším studentům a absolventům humanitních oborů.

Výcviková komunita je tvořena maximálně třiceti účastníky, zpravidla ale menším počtem. V rámci komunity se utvářejí pracovní skupiny. Základem pro práci komunity je vytvoření tzv.  bezpečného zázemí.  Bezpečné zázemí je předpokladem rozvoje osobních a profesních kompetencí budoucích psychoterapeutů. Komunita se řídí pravidly, která může měnit či doplňovat na základě vlastních  zkušeností.

Skupina funguje převážně na principu „tady a teď“.

Skupina funguje převážně na principu „tady a teď“. V průběhu výcviku se mimo jiné pracuje s osobními problémy účastníků. Řešení osobních problémů frekventantů ale není primárním úkolem výcviku. Osobní problémy jsou spíše jen dalším možným učebním materiálem. Účastníci výcviku jsou postupně zapojování do psychoterapeutické práce, tj. pracují s klienty, a to pod dohledem odborníků. Individuální a skupinová supervize není započítávána do celkového počtu hodin.

 

Doba trvání našeho výcviku je striktně stanovena na 650 výcvikových hodin (mimo supervize).
V každém roce jsou uskutečněna čtyři dvoudenní setkání na Pedagogické fakultě a jedno týdenní (5denní) soustředění v průběhu letních prázdnin mimo prostory Pedagogické fakulty v Ostravě. Účastník, který nesplní předepsaný počet hodin si po zvážení výcvikového týmu může chybějící hodiny a konkrétní nedovršená témata uzavřít maximálně do 2 let po ukončení svého „bazálního“ vzdělávacího programu.

Vstup do psychoterapeutického výcviku a splnění formálních požadavků není automaticky zárukou získání certifikátu pro výkon psychoterapeutické práce. O oprávnění k této vysoce odborné činnosti s vysokými nároky na osobnost rozhoduje realizační tým, a to na základě splnění řady podmínek. Jsou to nároky vědomostního a „teoretického“ charakteru, např. výsledky zkoušek, ale také kvalita práce s minimálně třemi případy pod individuální supervizí a mnohé další.

Jak řekla jedna z frekventantek:

„Nároky jsou značné. Východiskem je sebepoznání a schopnost sebereflexe, empatie, psychická odolnost a další požadavky, a toho ne každý je schopen. Není divu, že někteří kolegové proces přípravy nezvládnou a bohužel výcvik nedokončí.“