Ostravská univerzita podporuje používání nástrojů s prvky umělé inteligence, pokud je jejich užití v souladu se zásadami etického a odpovědného chování, tedy takové užití umělé inteligence, které nikoho nepoškozuje či neznevýhodňuje, a jejíž použití není cíleně zamlčováno. OU doporučuje eticky využívat umělou inteligenci ke zlepšování a zefektivňování získávání znalostí a dovedností ve vzdělávání i výzkumu.

Správné užívání nástrojů umělé inteligence může ještě umocnit žádoucí trend v posunu těžiště výuky ke kompetenčnímu vzdělávání.

Používání umělé inteligence však nesnímá odpovědnost z autorů vědeckých či studijních textů, tezí a myšlenek. Výstupy nástrojů umělé inteligence jsou užitečnými vstupy pro pracovníky a studenty, nejsou však autorskými výstupy jejich činnosti.

Umělá inteligence není ani oficiálním ani utajeným spoluautorem, studenti a zaměstnanci musí přistupovat k výstupům zejména generativních modelů umělé inteligence s dostatečnou mírou kritického nazírání, posuzování a s odpovědností za užití jejich výstupů.

Přímé užití výstupů umělé inteligence a jejich vydávání za své je neetické. OU bude aplikovat preventivní pedagogické postupy a následné kontrolní mechanismy, aby tomuto jednání zamezila. Tím však nechce OU vytvářet zbytečné bariéry a obavy z užití umělé inteligence v souladu s etickými standardy a příklady dobré praxe.

Užití umělé inteligence v oblasti umění nese svá specifika. Je nutné mít na paměti, že umělecká činnost se silně odvíjí od abstrakce a vlastního prožitku, který nelze nahradit generativními modely a následnou pouhou vlastní technikou tvorby uměleckého díla.

Dá se předpokládat, že podmínky a doporučení související s užitím umělé inteligence se mohou měnit v souvislosti s rychlostí vývoje těchto nástrojů. OU proto zřizuje pracovní skupinu, která se bude těmito záležitostmi zabývat a bude se věnovat aktivní osvětě mezi zaměstnanci a studenty, aby nedocházelo k přehnaným obavám nebo nedodržením etických zásad z pouhé nevědomosti či neznalosti.

Umělou inteligencí se lze zabývat vědecky nejen v oblasti informatiky, ale OU vnímá jako vhodnou či žádoucí tematizaci umělé inteligence v jakýchkoliv vědních oborech s přirozenými souvislostmi s jejím užitím nebo s důsledky jejího užití například v psychologii, etice, sociologii, pedagogice, biologii nebo v regionálním rozvoji.

Bližší informace o tom, co je to umělá inteligence a jak ji využíváme, najdete na následujícím odkaze.

O tom, jak využívat umělou inteligenci v běžném životě, ale i ve studiu či výuce, a to eticky a zodpovědně, budeme 2. května od 17.30 diskutovat v besedě Na Mlýně s Liborem Klubalem. Jste srdečně zváni! Více informací najdete zde.