Proměny trhu práce jsou v současné době natolik nepředvídatelné, že lze jen těžko odhadnout, jaké znalosti a dovednosti by měl mít čerstvý absolvent vysoké školy, aby byl dlouhodobě atraktivní pro tuzemské i zahraniční firmy. Katedra sociologie Filozofické fakulty podnikla mezi zaměstnavateli šetření na základě focus group a podchytila ty nejžádanější kompetence, které se od absolventů očekávají. Nově připravovaný studijní program se snaží těmto požadavkům vyjít vstříc. Už v příštím akademickém roce by mohl být otevřen první z připravovaných studijních programů s názvem Cizí jazyky pro firemní praxi, který v sobě nese hned několik zásadních novinek a změn.

Jeden semestr na praxi a projekt místo bakalářky

„Asi nejvýraznější změnou v porovnání s dosud nabízenými studijními programy je vysoký počet hodin, který studenti stráví ve firmách. Celých 12 týdnů budou součástí pracovního týmu ve vybrané firmě, která jim poskytne souvislou profesní praxi,“ uvádí garantka programu dr. Zuzana Honová. Právě na nedostatek praxe a málo prakticky zaměřených předmětů si u aktuálně nabízených studijních programů studující stěžují. Program Cizí jazyky pro firemní praxi proto hned v prvním ročníku poskytuje vzdělávání v odborných prakticky zaměřených oblastech, které rozšiřují nejrůznější kompetence a do budoucna umožňují širší výběr profesního zaměření. V rámci tohoto studia se studující seznámí se základy ekonomie, práva, s firemní kulturou a strategií řízení firmy, se základy personalistiky, marketingu nebo například se základy cestovního ruchu. Cílem je studující vybavit takovými dovednostmi, aby byli schopni flexibilně reagovat na měnící se požadavky trhu práce a zaměstnavatelů. „Každý absolvent bude mít základní znalosti z odborné oblasti, aby byl schopen se pružně adaptovat na požadavky konkrétního zaměstnavatele. Firmy totiž převážně poptávají lidi, které si budou schopny rychle zaškolit podle vlastních potřeb, ale kteří už mají základní odborné a vynikající jazykové znalosti. Cílem není vzdělávat specialisty, chceme nabídnout flexibilní a adaptabilní absolventy, protože změny na trhu práce jsou překotné a nepředvídatelné, nikdo neví, kterým směrem a jakým způsobem se bude trh práce v následujících deseti letech vyvíjet,“ upozorňuje dr. Honová.

Celých 12 týdnů budou součástí pracovního týmu ve vybrané firmě, která jim poskytne souvislou profesní praxi

Z toho důvodu je i zakončení studia koncipováno zcela nově. Studující nepíše závěrečnou bakalářskou práci, ale vypracuje projekt na základě absolvované praxe, který bude muset prezentovat před komisí sestavenou z pedagogů fakulty a odborníků z praxe. Organizaci, kde bude absolvovat praxi, si může studující vybrat sám podle vlastních preferencí buď z nabídky fakulty, nebo může praxi vykonat například u svého zaměstnavatele či kdekoli jinde.

„V tuto chvíli máme podepsáno několik memorand o rámcové spolupráci s opravdu zajímavými partnery, jako je například Česká televize, firma Mondeléz, Transdev, České radiokomunikace a další, které mají o humanitně vzdělané absolventy zájem právě díky jejich flexibilitě, jazykové vybavenosti a dalším kompetencím, které si během studia osvojí,“ uvádí dr. Honová. „Seznam partnerů se bude do budoucna stále rozšiřovat, protože předpokládáme, že o takto prakticky zaměřené studium bude ze strany uchazečů zájem,“ uzavírá.

Zaměřeno na cizí jazyky

Ačkoli se může zdát, že s nástupem umělé inteligence a sofistikovaných překladačů bude poptávka po jazykově vybavených absolventech upadat, opak je pravdou. Angličtina je základní komunikační jazyk v mnoha firmách, proto i některé předměty, například interkulturní komunikace, budou vyučovány v angličtině. I výuka samotného anglického jazyka bude výrazně zaměřena převážně na obchodní angličtinu. Nespornou výhodou pro každého absolventa, který se chce uplatnit ve firemní sféře, je však znalost dalšího cizího jazyka, kultury a zvyklostí dané země, protože znalost místních poměrů a jazyka obchodních partnerů otevírá pomyslné dveře k dlouhodobé hospodářské spolupráci. Studující si tak v prvním ročníku zvolí hlavní jazyk, jemuž se budou v průběhu studia věnovat – polštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. „Navíc v prvním ročníku nabídneme studentům intenzivní jazykový kurz zvoleného hlavního jazyka, aby se v tomto jazyce zdokonalili a do druhého ročníku již nastupovali se znalostí na úrovni B1. První ročník by tedy měl být, co se preferovaného cizího jazyka týče, pro studenty určitým způsobem vyrovnávací. Na konci studia by jejich znalost v tomto jazyce měla dosahovat úrovně C1,“ dodává dr. Honová.

Program je určen zejména těm uchazečům, kteří svou budoucnost spojují spíše s oblastí byznysu a podnikání.

„Pokud jde o studijní plán nového studijního programu, je koncipován tak, aby zahrnoval jak složku odbornou, tak i filologickou, přičemž povinné předměty jsou zaměřeny především na obchodní a firemní jazyk, obchodní korespondenci, práci s textem, překlad, gramatiku a další předměty tak, aby absolventi dokázali zvládnout veškerou firemní komunikaci v cizím jazyce,“ vypočítává dr. Honová.

První přijatí by mohli být už v tomto roce

Noví studenti by mohli nastoupit do prvního ročníku už v akademickém roce 2024/2025. Do prvního ročníku bakalářského stupně bude možné přijmout přibližně 15 studujících na každý hlavní jazyk, podmínkou k přijetí je zvládnutí písemné přijímací zkoušky z anglického jazyka. Program je určen zejména těm uchazečům, kteří si chtějí osvojit praktické dovednosti, nezaměřovat se jen na jednu či dvě disciplíny, ale svou budoucnost spojují spíše s oblastí byznysu a podnikání. Závěrečná praxe slouží jako kariérní startovací čára, protože partnerské společnosti počítají s tím, že šikovné studenty si po praxi ponechají. Každopádně studující získává na konci studia nejen nezbytnou praxi, ale i potřebné kontakty i vhled do fungování a potřeb různě zaměřených společností, a to i díky zcela novému předmětu Exkurze do firem.

Pokud by ale některý ze studujících přece jen chtěl pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia, bude mít možnost pokračovat v některém z aktuálně nabízených studijních programů filologie, kde si rozšíří své znalosti například z oblasti literatury či lingvistiky.