Senátorka dr.Sochorová ve svém posledním blogu uvádí, že je zcela nesporné, že existují snahy několika osob o to, aby lékařská fakulta OU zanikla.Nejsmutnější na tom je fakt, že k této snaze přispívají bývalí a možná i někteří současní zaměstnanci LFOU. Dále uvádí, že stále mezi námi existují lidé, kteří mají trvalou snahu znedůvěryhodňovat osobu řádně zvoleného děkana, a to přes řadu neustále se opakujících argumentů a odmítají se s výsledkem demokratické senátorské volby smířit.
Doporučoval bych, aby senátorka dr.Sochorová tyto záškodnické osoby jmenovitě odhalila a objasnila konkretně, jakým způsobem LFOU škodí. Podobně bych velice uvítal konkretizaci napadání, osočování a pomlouvání děkana a členů akademického senátu. Osobně jsem se domníval, že diskuse před volbami nového děkana skončila jeho zvolením a jmenováním rektorem. Poněvadž jsem v blogu dr.Sochorové několikrát jmenován, pokusím se naposled shrnout své připomínky, které jsem prezentoval na shromáždění akademické obce, na volebním zasedání senátu LFOU a shrnul je v blogu č.3 a které dr.Sochorová nepochopila.
Dr.Sochorová mylně informuje, že kandidát na funkci děkana doc.Martínek odpověděl věcně na všechny dotazy. Na shromáždění akademické obce jsem položil doc. Martínkoví dva dotazy. První zněl: „Jak mohla být opakovaně doporučována a nakonec zřízena klinika popáleninové mediciny a rekonstrukční chrurgie, když prim.Němečková-Crkvenjaš nesplňuje i nejminimálnější vědecké a akademické předpoklady?“ Odpověď zněla: „Proč se raději nezeptám na to, že přednostou chirurgické kliniky FNO byl jmenován doc.robotické mediciny doc.MUDr. Vávra“. K věcné odpovědi má tato reakce velmi daleko, což nevadí dr.Sochorové, aby ji použila ve svém blogu.
Chtěl bych upozornit, že děkan doc. Martínek na lednovém rozšířeném kolegiu děkana uvedl, že jmenování doc.MUDr. Vávry PhD. Bylo podle pravidel LFOU. Podíval jsem se na WOS, kde má doc.Vávra H-index 8, 28 impaktovaných publikací, 161 citací, několik publikací v 1. a 2. kvartilu.
Dr.Sochorová se mě dále ptá, podle čeho doopravdy stanovuji své kvalifikační měřitko na přednosty jednotlivých klinik. Nemám své osobní kvalifikační měřítko, ale kvalifikační předpoklady na přednosty ústavú a klinik LF jsou pevně dány celostátně a jsou uvedeny při každém výběrovém řízení: zdravotnické-nejvyšší atestace a 10 let praxe, vědecko-pedagogické – PhD, docent nebo profesor.
Dr.Sochorová opětovně mylně informuje, že jsem se nevyjádřil k jiným pracovištím LFOU, kde jsou v čele přednostové s nedostatečnou vědecko-pedagogickou kvalifikací. Zhruba před dvěma roky ve svém prvním blogu (odstavec 10) jsem uvedl nejenom plicní kliniku, ale mj. i  pracoviště dvou senátorů – Ústav soudního lékařství (dr.Dvořáček, CSc., který vede i Katedru intenzivní mediciny, urgentní mediciny a forenzních oborů na LF) a Kliniku rehabilitace (dr.Chmelová). Jmenování přednostú klinik a ústavů akademický senát neschvaluje, jmenování provádí děkan a ředitel FN, což byl dr.Němeček. Ve funkci děkana se vystřídali doc.Martínek (3x), doc.Horáček a doc. Zonča(oba 1x). Doporučuji tedy cílit případné dotazy a připomínky tímto směrem.
Zřízení nové kliniky nebo ústavu je naopak závislé na souhlasu senátu. Dovolím si znovu shrnout fakta, která dr.Sochorová nepochopila.
1) Ředitel FNO MUDr.Němeček společně s děkanem doc.Martínkem podávají návrh na změnu Centra pro popáleniny na Kliniku popáleninové mediciny a rekonstrukční chirurgie (prim.MUDr.Němečková-Crkvenjaš).
2) AS LFOU návrh zamítá pro nulovou vědecko-pedagogickou kompetenci paní primářky
3) Ředitel MUDr.Němeček společně s děkanem doc.Martínkem a s velkou podporou předsedy senátu dr.Dvořáčka předkládají návrh znovu o měsíc později
4) AS LFOU návrh schvaluje
5) MUDr.Němečková-Crkvenjaš je bez výběrového řízení jmenována přednostkou kliniky
6) MUDr.Němečková-Crkvenjaš kandiduje do senátu ČR a uvádí, že po svém zvolení omezí zdravotnickou aktivitu, o odstranění vědeckého deficitu se nezmiňuje
7) Doc. Martínek a dr.Dvořáček dávají vřelá doporučení k volbě MUDr.Němečkové-Crkvenjaš na předvolebních plakátech
Podle mého názoru se jedná o rodinnou protekci, umožněnou úzkou provázaností ředitele MUDr.Němečka s děkanem doc.Martínkem a předsedy senátu dr.Dvořáčka, jak jsem již zmínil ve svém druhém blogu. Bez viny není ani malé kolegium děkana a zejména nekompetetetní a zbabělý akademický senát LFOU. Lékařská fakulta OU tak vyslala signál, jak si představuje zvyšování kvalifikace – přejmenováním pracovišť. Zde vidím velké ohrožení budoucnosti lékařské fakulty v Ostravě a problémy při akreditačním řízení.
Prof.MUDr.Milan Grundmann,CSc.
Přednosta Ústavu klinické farmakologie a bývalý senátor