Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jednou z priorit strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro období let 2016–2020 bylo podpořit hlavní směry vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti zapojením do OP VVV. PdF OU začala s přípravou projektů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v listopadu roku 2015 a z dnešního pohledu můžeme konstatovat, že byla a je velmi úspěšná. V současné době má fakulta podáno celkem 7 projektů v OPVVV, z toho 3 projekty již jsou v realizaci, další 4 projekty jsou doporučeny k financování a čekají na vydání právního aktu. Celkové množství finančních prostředků, které se PdF v rámci OP VVV zatím podařilo získat, dosahuje částky přes 100 mil. Kč. Vedle vlastních projektů  je PdF také zapojena do celouniverzitního projektu (CUP).
Prvním podaným projektem v rámci OP VVV byl projekt Vzdělání základ života, kde je PdF partnerem s finančním příspěvkem. Tento projekt je v realizaci od 1. 9. 2016 a celková finanční alokace pro Pedagogickou fakultu je ve výši téměř 3 mil. Kč. Projekt přispěje k rozvoji a zkvalitnění inkluzivního vzdělávání, kdy se romské děti, děti se SVP i děti z majority vzdělávají společně.
Dalším realizovaným projektem v rámci OP VVP na PdF je spoluřešitelský projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, který vstoupil do realizace dne 1. 11. 2016. Pedagogická fakulta má v projektu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 16 mil. Kč. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů MŠ a ZŠ prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.
Projekt Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání je třetím realizovaným projektem z OP VVV. Byl zahájen 1. 1. 2017 s celkovým rozpočtem 7,2 mil. Kč. V projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořená platforma vzájemných tematických setkávání. Cílem projektu je podpora pedagogické autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnostních a profesních kompetencí.
V letošním roce Pedagogická fakulta získala projekt Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji v celkové výši 13 mil. Kč, který získal nejvyšší bodové hodnocení ze všech podaných projektů v ČR v rámci výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I. Zahájení projektu je plánováno na měsíc listopad 2017. Cílem projektu je posílit kompetence učitelů ZŠ pro práci s žáky se SVP a vytvořit podmínky pro jejich vzájemné učení.
Pedagogická fakulta je také zapojena do dvou celostátních spoluřešitelských projektů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti. Konkrétně se jedná o projekty Podpora rozvíjení informatického myšlení a Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Pedagogická fakulta má v těchto dvou projektech vyčleněny finanční prostředky ve výši 8,5 mil. Kč a 13,8 mil. Kč. U těchto projektů aktuálně PdF čeká na vydání právního aktu a jejich řešení bude zahájeno v říjnu 2017 a lednu 2018.
V měsíci květnu 2017 podala Pedagogická fakulta v OP VVV projekt Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s celkovým rozpočtem 42,2 mil. Kč. Záměrem projektu je dosažení kvalitativních změn v pregraduální přípravě studentů v učitelských oborech. Stěžejní aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kvality pedagogických praxí, rozvoj spolupráce učitelů škol s akademickými pracovníky a rozvoj dovedností akademických pracovníků pro práci s digitálními technologiemi ve výuce. Projekt byl doporučen k financování s minimálním krácením rozpočtu a jeho realizace bude zahájena v únoru 2018. Do projektu jsou zapojeny všechny katedry Pedagogické fakulty.
Výše uvedené skutečnosti svědčí o precizní práci pracovníků Oddělení pro podporu projektů PdF OU a akademických pracovníků fakulty při přípravě projektových žádostí. Z prostředků operačního programu tak PdF získala na svůj rozvoj finanance v řádu mnoha desítek milionů korun. Vedle zkvalitnění hlavních činností fakulty přispívá úspěšné zapojení do operačního programu také k naplňování tzv. 3. role univerzity, kdy v rámci řešených projektů je rozšiřována spolupráce se zřizovateli, školami, školskými zařízeními a dalšími sociálními partnery zejména v MS regionu.
 
 

Zaměstnanci PO při práci


Zaměstnanci PO při práci