Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jan Lata

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
28. 9. 2015 Ostravská univerzita oslavila své 24. narozeniny a vstoupila tak do dvacátého pátého roku svého života. Rád bych při této příležitosti použil „autocitaci“ z mého programového prohlášení:
 „Na úvod mi dovolte mírnou nadsázku: univerzity, jakými jsou například Bologna, Paříž, Oxford nebo Cambridge, byly stejně staré jako ta naše zhruba na přelomu 12. – 13. století. Vzápětí dosáhly svého vrcholu a posledních 800 let se snaží, aby neudělaly chybu. Mechanismy bývají tuhé, změny opatrné, konzervativnost je logickým principem. Oč lépe je na tom Ostrava!  Nesvazují nás staletá pravidla, netíží nás koule středověku, jsme flexibilní, moderní, připravení pružně reagovat na potřeby měnícího se světa. Pusťme se tedy do toho a ukažme těm nejslavnějším, že vzdělanost se nepřesouvá do Číny, ale do Ostravy…“
Dvacet pět let je nejlepší věk, člověk dozrál, mnoho se naučil a vybaven znalostmi, ale především entuziazmem, elánem, chutí, silou a vůlí, jde ukázat světu, že přichází hvězda.
Jsem si jist, že naše univerzita je také v této fázi. Pojďme ukázat, když ne světu, tak alespoň republice, že nejsme univerzitou na okraji, ale univerzitou sice úzce spjatou s regionem, nicméně schopnou nabídnout daleko více.
Při této příležitosti jsem požádal prorektory a děkany všech fakult o krátká přání do dvacátého pátého roku, naleznete je na následujících řádcích.

Jelena Petrucijová

Jsme mladá univerzita, a tudíž nemáme na výběr – musíme růst. Na této cestě přeji naší univerzitě být univerzitou výrazných osobností, významných skutků a výjimečných lidí! Přeji OU být univerzitou, která umí rozpoznat talent a vytvořit podmínky pro maximální osobnostní a odbornou realizaci. Budeme-li nejlepší z toho, jakými můžeme být, pak se naše univerzita bude rozvíjet a prosperovat.

Pavel Drozd

Já přeji univerzitě, aby byla svá a aby se nestala chrličem absolventů marně hledajících práci a nebo chrličem vědeckých prací, které nikdo nečte.

Roman Hájek

Milá univerzito, k 24. narozeninám Ti přeji, ať se rozvíjíš do moderní, dynamické univerzity, ať jsi hrdá na svůj původ, a Ostraváci ať stále více vnímají Tvoji důležitost pro rozvoj regionu. Ať mají studenti na Tobě studující pocit hrdosti, že právě oni mají tu čest studovat a Tvoji učitelé a pracovníci dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Daniel Jandačka

Naší univerzitě přeji, aby se stala bránou tohoto krásného regionu, která jej spojuje s okolním světem. Hrdostí by mne naplňovalo, kdyby se podařilo vytvořit prostředí, ve kterém se cítí pohodlně studenti a akademici z celého světa. Přeji jí, aby s mezinárodní výměnou lidí došlo také k výměně myšlenek, které napomohou ke kultivaci našeho akademického prostředí v oblasti výuky i tvůrčí činnosti.

Jan Hradecký

Ostravská univerzita bude brzy slavit 25. rok své existence. Přeji Ostravské schopnost kritické sebereflexe, která posunuje věci dál. Přeji, abychom měli kolem sebe inspirující spolupracovníky a studenty, protože UNIVERZITU dělají lidé, jejichž vzájemná souhra, respekt a otevřenost vytvářejí vhodné prostředí pro formování našich názorů, a to jak akademiků, tak i studentů a široké veřejnosti kolem nás

Oldřich Chytil

Cílem univerzitního vzdělávání je pěstovat kritické myšlení. Myšlení je velký dar a zdánlivá samozřejmost, ale je také bolestivé, namáhavé, nesamozřejmé. Myšlení je to, co odlišuje vzdělance od intelektuála. Na rozdíl od vzdělance dnešní intelektuál usiluje o zviditelnění, neboť neví, že podstatou člověka je být, nikoliv předvádět se, napsal nejpřekládanější český filosof Karel Kosík. Přeji Ostravské univerzitě k jejímu jubileu, aby i další generace absolventů se mohly právem řadit mezi vzdělance.

Zbyněk Janáček

Ostravské univerzitě:

  • aby si byla vědoma tradice, byť nedlouhé…, a aby ta nebyla na straně druhé svazující, ale toliko zavazující nás všechny,
  • aby měla i nadále v převaze studentky a studenty otevřené i hloubavé, tvůrčí, s očima dychtivýma a ústy výmluvnými, citově neokoralými, s pochopením pro druhé a nejen pro sebe sama…,
  • aby naši pedagogové /ženy i muži/ vnímali univerzitu nejen jako místo pro pěstování vědy, výzkumu a umění, ale také jako vzdělávací instituci, jež je už nedílnou součástí města Ostravy, našeho kraje, ale i v rodině ostatních veřejných vysokých škol je neopominutelnou a respektovanou veřejnou vysokou školou,
  • aby my všichni, studentky a studenti, pedagogové, ženy a muži, si byli vědomi, že Ostravská univerzita nejsme pouze my, ale že nás minulých 25 let provázeli a budou provázet kolegyně a kolegové neakademici,
  • aby i nadále my všichni, a dost možná i pro památku těch, kteří s námi byli na společné cestě a nedožili se onoho malého výročí, a na něž by bylo dobré si také s úctou vzpomenout, chovali jsme se k sobě s úctou a otevřeností,  hledali v těch druhých spíše vstřícnost a porozumění, dost možná i lásku…, třebaže to začasté v ubíjející dennodennosti provozu, naplněného hektičností, usilováním někdy zbytečným či nedobrým směrem namířeným, trápeními pracovními a osobními, není vůbec ale vůbec snadné.

Tomáš Jarmara

Do čtvrtstoletí existence přeji své Alma Mater, aby se jí dařilo rozvíjet skutečné bohatství, které představuje duchovní společenství učitelů, studentů, všech zaměstnanců, ale i hrdých absolventů a příznivců univerzity, neboť na jejich práci, zanícenosti, odvaze, ale i smyslu pro radosti života bude záviset běh věcí budoucích. Vivat, crescat, floreat per aspera ad astra Universitas Ostraviensis.

Aleš Zářický

Italský osvícenecký filozof, spisovatel, diplomat a národohospodář Giacomo Girolamo Casanova, tedy alespoň takto se tento Benátčan známý spíše svými milostnými eskapádami vnímal, napsal ve svých pamětech, že nejpevnější jsou ta manželství, která jsou uzavřena z rozumu. Před čtvrtstoletím jsem Ostravskou univerzitu nesměle oslovil poprvé, a pominu-li naivní mladické okouzlení exotickými kráskami jako Sorbonna, Evropský polytechnický institut v Kunovicích či Univerzita Karlova, zůstal jí věrný dodnes. Své alma mater, jež je mi současně nejdražší milenkou, proto přeji mnoho studentů, absolventů ale i akademiků, kteří budou její jméno vyslovovat vždy s hlubokou úctou a hrdostí!

Pavel Zonča

25leté výročí Ostravské univerzity bude mezníkem v jejím vývoji. Lékařská fakulta je v mosaice fakult jejím nejmladším členem. Jsem rád, že můžeme být přítomni období dynamického rozvoje lékařské fakulty a tím přispět i k rozvoji celé univerzity. Disciplíny všeobecného lékařství, ale i nelékařských oborů expandují. Splnili jsme řadu úkolů v oblasti výuky, v oblasti vědy a výzkumu. Neomezujeme se však pouze na tyto dva základní atributy, ale rovněž se podílíme na šíření akademických hodnot a svobod.
Přejeme Ostravské univerzitě, aby si nadále kladla na sebe vysoké nároky a ještě zrychlila tempo svého rozvoje. Chtějme spolupracovat v širokém kvalifikovaném týmu, v přátelské atmosféře a dobrém zázemí. Jako hlavní motto přání bych si dovolil použít citát Mahátma Gándhího:
„Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět.“