Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací
Praha, 29. 2. 2016
Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá Radu pro výzkum, vývoj  a inovace (RVVI) k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, která ve své stávající podobě umožňuje vědeckým organizacím získávat body za výstupy v tzv. predátorských časopisech a zároveň diskvalifikuje jiné relevantní vědecké výstupy.
Předsednictvo (SK RVŠ) sleduje situaci kolem tzv. predátorských časopisů a je znepokojeno případy, kdy byly jednotlivým vědeckým organizacím za publikace v těchto periodikách udělovány body, které mají vliv na rozdělení prostředků mezi tyto instituce ze strany MŠMT. Tyto případy ukazují na závažné nedostatky ve způsobu celkového hodnocení výsledků výzkumných organizací, především potom na mezery v samotném nastavení Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, za kterou odpovídá RVVI. Její stávající podoba dovoluje, aby bylo na jedné straně možné získávat body za publikace v podezřelých  periodikách a na druhé straně byly z hodnocení plošně vyřazeny určité typy výstupů, které tvoří důležitou část výstupů v rámci některých vědeckých oborů.
Predátorská periodika, která umožňují na komerčním principu uměle navýšit publikační činnost a jdou tedy proti samotným principům vědecké a výzkumné etiky, vrhají špatné světlo na celé akademické prostředí, tím spíše, jsou-li jejich výstupy následně ohodnoceny stejným způsobem jako ostatní relevantní výstupy vědecké činnosti. Proto je v zájmu RVVI začít situaci plynoucí ze špatného nastavení Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací co nejrychleji řešit,“ komentuje aktuální stav předseda SK RVŠ Hynek Roubík.
Předsednictvo SK RVŠ tedy vyzývá RVVI, aby neprodleně zahájila  jednání vedoucí ke změně současné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, přičemž zdůrazňuje nutnost zapojení jednotlivých výzkumných organizací a vysokých škol do celého procesu návrhu nové metodiky.
Širší zapojení vědeckých institucí do procesu formulace nové Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací pomůže k tomu, aby její nové znění nediskvalifikovalo  jednotlivá vědecká odvětví a zároveň komplexně postihlo  všechna hlavní úskalí spojená s hodnocením vědeckých výstupů,” doplňuje Martin Papež, předseda Komise pro doktorské studium SK RVŠ.
Předsednictvo SK RVŠ dále vyzývá vysoké školy k stanovení dostatečných interních pravidel (např. podmínek pro habilitační řízení) a úprav příslušných částí etických kodexů, aby nedocházelo k případům, kdy publikační výstupy postrádají přínos pro vědeckou komunitu, ale slouží pouze k naplnění formálních kritérií kladených na vědecké pracovníky či pracoviště.
Ostravskou univerzitu v SK RVŠ zastupuje Aneta Hašková (aneta.haskova@osu.cz) a Denisa Madecká (denisa.madecka@osu.cz). V případě dotazů a připomínek se na ně neváhejte obrátit.