Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně zveme na jeho přednášku, která se bude konat v úterý 3. prosince od 15 :50 hodin v učebně E 303 na Filozofické fakultě OU (Reální ul.) Přednáška bude v českém jazyce.
Přednáška nese název Mumlání, žvatlání, infrazvuk: „podpoetika“ v (nejenom) českém básnictví
Profesor Galmiche v ní vychází z tvrzení o „melofobické“ tradici, jak ji známe od symbolismu, která se v Čechách uplatnila především v postsymbolistní poezii. Ona podprahová, ne nadprahová (subliminální) poetika, jež je příznačná pro Jakuba Demla, umí „žvatlat vlastním jazykem.“ Demlovo dílo je plné polohlasně se modlících stvoření a pobrukujících si osamělců. Toto mumlání, vlastní mumlání básníka, je kontrapunktem k halasné poloze, tedy protiváhou, která mu dá vyniknout. Hledání infrazvuku v poetické dikci vede k rozjímání, zabarvenému kvietismem, hraničícímu s rezignací. Mumlání, jakožto výraz pasivity tvůrce před tajemstvím (často nesrozumitelného) a „pod prahem“ vyslovovaného slova, je pojmem, díky kterému snad lze sledovat určitou posloupnost české poezie XX. století a koncipovat „podpoetiku“.
 
 Xavier Galmiche (1963) je profesorem české literatury a středoevropských kultur na katedře slovanských studií na pařížské Sorbonně. V roce 2001 spoluzaložil badatelské centrum CIRCE, v jehož rámci se podílí na vydávání časopisu Cultures d’Europe centrale. Do roku 2018 byl ředitelem ústavu EURʼORBEM a dosud předsedá redakční radě. Těžištěm jeho odborných prací je studium opomíjených témat české literatury a jejího komplexního postavení ve středoevropském kontextu. Dlouhodobě se zabýval barokem a jeho „pokračováním“ v romantismu i ve 20. století u Otokara Březiny, Jakuba Demla, Josefa Váchala, Bohuslava Reynka i v tvorbě Vladimíra Holana (zásadní monografie Vladimír Holan, bibliotékář Boha, Akropolis, 2012) nebo Jana Čepa. V posledních letech se zaměřil na ne zcela probádané pole komické tradice v české literatuře 19. století.
V rodné francouzštině určuje jeho tvůrčí profil řada publikací (např. Vladimír Holan. Le bibliothécaire de Dieu:  Prague 1905−1980, 2009 ; William Ritter voyage en Slovaquie (1903-1914) – Images d’un pays rêvé, II díly, Paris, Eur ORBEM Editions, 2019), příspěvků a překladů – zvláště Karla Hynka Máchy (Pèlerin et brigand de Bohême, 2007), Bohuslava Reynka (bilingvní vydání Hada na sněhu, 1996 a Rybích šupin, 2011), Josefa Čapka (Histoires du chien et du chat, 2008), či Radka Fridricha  (crôa-crôa, 2017).
Profesor Xavier Galmiche se stal oponentem disertační práce Mgr. Markéty Kročilové (školitelka prof. Iva Málková). Obhajoba se uskuteční ve středu 4. 12. 2019 na katedře české literatury a literární vědy Filozofické fakulty v Ostravě.