Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jako specializované pracoviště, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky nadaných žáků základních a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji. Akademičtí pracovníci a odborníci z partnerských institucí a organizací jsou připraveni ve spolupráci s učiteli, s asistenty pedagogů, s výchovnými poradci a také s rodiči nadaných usilovat o podchycení a rozvoj přírodovědně a matematicky nadaných žáků tak, aby byly plně uspokojovány potřeby nadaných v mnoha oblastech, které je zajímají. Významnou rolí centra je příprava budoucích učitelů na práci s přírodovědně a matematicky nadanými žáky. Je také nastartován výzkum v oblasti problematiky nadaných na celostátní i mezinárodní úrovni.
Nabídka bezplatného poradenství formou konzultací pro rodiče a děti, kteří mají osobní zájem dozvědět se více o svém dítěti a konzultací pro vedení škol, které mají zájem o systematickou práci v oblasti péče o nadané žáky, je jistě dobrým začátkem práce nově vzniklého centra.
Všichni pracovníci Centra působí mnoho let jako spolupracující a lektoři pro MŠMT, NIDV, NÚV, Mensu ČR, STaN, RSJ Foundation, Nadaci Quido a další organizace, zabývající se prací pro nadané.
„Vážení přátelé, fakt, že si právě čtete o novém Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement, svědčí o rostoucím zájmu o problematiku nadaných jedinců, kteří, ať chceme nebo ne, žijí mezi námi, mají své potřeby, svá přání i svá tajemství a každá vyspělá společnost by si toho měla být vědoma,“ vysvětluje nutnost systematické podpory nadaných vedoucí centra doc. Jana Škrabánková.
Podrobné informace o Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na PřF OU.