Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky, slavistiky a latinského jazyka a kultury vyhlašují pro akademický rok 2017/2018 pod záštitou děkana FF OU

XIII. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FILOZOFICKÉ FAKULTY OU V OSTRAVĚ, OCENĚNÉ EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.

 
Komu je soutěž určena?
Studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor.
Jak se mohu přihlásit?
Do soutěže se přihlásíte odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu původního cizojazyčného textu dle vlastního výběru, který dosud nebyl publikován, ani hodnocen v jiné překladatelské soutěži či jako součást seminární, bakalářské nebo magisterské práce. Jako výchozí text pro soutěžní překlad je vhodné pouze originální dílo, nikoli již přeložený text. Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány. Příspěvek je třeba odevzdat ve třech kopiích se třemi kopiemi originálního textu. Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství).
Překlady jsou hodnoceny anonymně: soutěžní překlad prosím nepodepisujte, ale označte jej heslem, pod nímž se rozhodnete soutěžit. Ke kopiím originálu a vlastního překladu přidejte zalepenou obálku označenou svým heslem a do ní vložte potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresu pro doručení běžné pošty, elektronickou adresu, kterou pravidelně užíváte, a úplný název fakulty a univerzity, na níž studujete.
Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2018.
Jaké texty a z jakých jazyků mohu překládat?
Soutěžit lze ve dvou kategoriích:
v překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu (v rozsahu 7 – 10 normostran) a v překladu literárního textu (7 – 10 normostran u prózy či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie). Soutěžící překládají texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do češtiny. Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka.
Mohu pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán?
Ano, je to možné. Očekává se však, že jste s dříve publikovaným překladem obeznámeni a že se vůči němu ve stručném překladatelském komentáři vymezíte, tj. vyložíte, v čem se odlišuje Vaše překladatelská metoda, v čem je Váš překlad jiný, nový, v čem může být přínosem. Stručný komentář prosím přiložte ke všem třem kopiím svého překladu.
Jak probíhá vyhodnocení soutěže?
Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Každý soutěžící obdrží v závěru soutěže dva odborné posudky. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen v březnu 2018 DNEM S PŘEKLADEM, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku Den s překladem XIII do konce roku 2018.
Komu mohu soutěžní překlad zaslat a na koho se mohu obrátit s dotazem?
Soutěžní příspěvky zašlete poštou, popř. odevzdejte osobně na katedru dle jazyka originálu:
překlady z angličtiny: Katedra anglistiky, Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,
překlady z němčiny: Katedra germanistiky, Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,
překlady z franc., it. a portug.: Katedra romanistiky, Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.,
překlady ze španělštiny: Katedra romanistiky, Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,
překlady z ruštiny: Katedra slavistiky, Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.,
překlady z polštiny: Katedra slavistiky, PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.,
překlady z latiny: Katedra latinského jazyka a kultury, Mgr. Richard Psík, Ph.D.
Adresa: název katedry, jméno kontaktní osoby, FF OU, Reální 5, Ostrava 1, 701 03.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem příjemné chvíle při překládání a úspěch v soutěži.