Zemřel profesor Jaroslav Hubáček, první rektor Ostravské univerzity

Autor: Jana Bolková , 1. 2. 2020

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta spolu s katedrou českého jazyka s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 28. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 91 let pan prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.


prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.

Profesor Jaroslav Hubáček byl významný český bohemista, první rektor Ostravské univerzity a emeritní profesor Filozofické fakulty OU. Narodil se 27. dubna 1929 v Jemnici. V roce 1952 absolvoval v oborech český jazyk – hudební výchova Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a začal působit na Ostravsku.  Od roku 1959 vyučoval na Pedagogickém institutu, který se v roce 1964 transformoval na samostatnou Pedagogickou fakultu v Ostravě. V roce 1966 dosáhl Jaroslav Hubáček hodnosti kandidáta filologických věd a doktorátu filozofie, v listopadu 1969 se na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně řádně habilitoval, ale docentem pro obor český jazyk byl z politických důvodů jmenován až v roce 1987. Patřil totiž mezi ty vysokoškolské učitele, do jejichž odborného růstu negativně zasáhla normalizace. Po sametové revoluci byl v roce 1990 na základě řádného profesorského řízení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jmenován profesorem.

Bouřlivé události listopadu 1989 profesoru Hubáčkovi zcela převrátily život. V roce 1990 byl zvolen do čela Pedagogické fakulty. Spolu s dalšími nadšenci začal intenzivně pracovat na projektu zřízení Ostravské univerzity, o jejíž vznik v roce 1991 se významnou měrou zasloužil. Jeho odborné znalosti a vysoký morální kredit byly důvodem, že ho Akademický senát jednomyslně zvolil prvním rektorem Ostravské univerzity (1991–1995) a v roce 1997 děkanem její Filozofické fakulty.

Celoživotní badatelskou sférou profesora Hubáčka byl výzkum sociolektů a oblast jazykové kultury. Problematice slangů věnoval pět monografií, které jsou základními pilíři české sociolektologie: O českých slanzích (1970, 1981) Malý slovník českých slangů (1988) Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů (1991), Železničářský slang (1994) a Výběrový slovník českých slangů (2003). Široký rozsah mělo i jeho pedagogické působení – vedl přednášky a semináře z fonetiky a fonologie, lexikologie, derivatologie, stylistiky a rétoriky. Je autorem řady skript a spoluautorem učebnic Český jazyk pro studující učitelství v 1.–4.  ročníku základní školy (1990), Čeština pro učitele (1996, 2003). Významné byly i počiny profesora Hubáčka v oblasti popularizátorské. Kromě řady přednášek spolupracoval s Čs. rozhlasem (Jazykové koutky). Byl rovněž autorem scénáře a moderátorem (spolu s M. Skarlandtovou) úspěšného pětidílného naučného cyklu Čs. televize Ostrava Mluvím, mluvíš (1986), kde poutavou formou prezentoval moderní koncepce rétoriky. K této sféře působení se váže i jeho popularizační monografie Jak mluvit a přednášet (1983).

Jeho pedagogické působení bylo spjato s katedrou českého jazyka Pedagogické fakulty, po vzniku Ostravské univerzity v roce 1991 pak s katedrou českého jazyka  Filozofické fakulty. Na obou pracovištích vyučoval celkem úctyhodných sto semestrů.  Jako nestor pracoviště svým širokým rozhledem, profesními zkušenostmi, ale i důrazem na exaktní metody vědecké práce systematicky pozvedal úroveň celé katedry. Svou erudicí, mimořádnou pracovitostí, skromností, moudrostí a noblesou přispíval ke klidné a tvořivé atmosféře mezi pedagogy i studenty.Nemůžeme opomenout ani aktivní činnost profesora Hubáčka na poli hudebním – devětapadesátileté členství ve významném  uměleckém tělese Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU), kde patřil k předním  sólistům.

V roce 2009 ukončil profesor Jaroslav Hubáček pedagogickou činnost na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a zároveň se rozloučil s Ostravou, městem, kde žil padesát šest let. Následoval rodinu do jižních Čech, kde se do konce svých dní věnoval svým zálibám – hudbě, zahradě a železnici.

V osobě pana profesora Jaroslava Hubáčka odešel vzdělaný a duchem své okolí obohacující člověk, který zanechal výraznou stopu v historii Ostravské univerzity a její Filozofické fakulty.Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a katedra českého jazyka profesoru Hubáčkovi vděčí nejen za práci, kterou pro ni v tak důležité době vykonal, ale i za úroveň a styl.Poslední rozloučení s panem profesorem se koná v úterý 4. února 2020 ve 12:00 hod. v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.