Celý výzkum, který zaštítila Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, je reakcí na rozvoj inovativních technologií a rostoucí požadavky na jejich využití.

„Je nezpochybnitelné, že význam moderních inovativních technologií poroste. A to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Pro jejich aplikaci je ale třeba také kritického přístupu a hodnocení jejich skutečné přínosnosti. V rámci projektu tak budeme v různých tematických oblastech ověřovat přínos různorodých inovací,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Ostravská univerzita získala spolu s partnery pro tento projekt DMS Dlouhodobé mezisektorové spolupráce „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (s reg. číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podporu z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Ministerstvo školství tak mezi zapojené subjekty rozdělí zhruba 87 milionů korun. Projekt navíc získal podporu také z programu ITI (Integrované teritoriální investice) Moravskoslezského kraje.

Klíčem k úspěchu je širší spolupráce

Kromě sociálních geografů se do projektu zapojili také zástupci katedry informatiky a počítačů nebo univerzitní výzkumníci z Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Dalšími významnými partnery projektu pak jsou poradenská a konzultační společnost BeePartner, Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart, Slezská univerzita v Opavě, AutoCont, Agel, Arriva Morava, Moravskoslezské Inovační Centrum a ČEZ ESCO.
Právě mezisektorová spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, firmami a veřejnou správou i neziskovými organizacemi – tedy aplikační sférou – je pro projekt stěžejní. Kromě technologického zázemí přislíbili zapojení partneři také sdílení vlastního know-how. Poradenská a konzultační společnost BeePartner, která pomáhala s rozjezdem projektu, si cení hlavně zapojení německého Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart. Právě ten může v rámci projektu sehrát klíčovou roli.

„Fraunhofer institut má s „chytrými městy“ bohaté zkušenosti, a navíc dlouhodobě spolupracuje s průmyslovými giganty jakými jsou například společnost Siemens nebo Bosch, se kterými řeší využití smart technologií v praxi,“ přibližuje statutární ředitel společnosti BeePartner David Sventek.

Se zavedením SMART technologií do praxe pomůže nové výzkumné centrum

V regionu vznikne vědecko-výzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které budou tvořit hned dvě pracoviště – jedno na Ostravské univerzitě a druhé na Slezské univerzitě v Opavě. Právě z nich mají vzejít návrhy metod a postupů pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací na bází SMART technologií, které mají zvýšit kvalitu života v městech a obcích Moravskoslezského kraje. Řešit mají experimentálně využití moderních technologií v telemedicíně, v rámci digitální inkluze seniorů a ohrožených sociálních skupin, pro zjišťování potřeb obyvatel i komunikaci občanů s orgány státní správy. Kromě toho obě pracoviště budou zkoumat také aplikaci těchto technologií v rámci monitorování kvality ovzduší a dopravy, inteligentní management budov či městských čtvrtí, elektromobilitu a mobilitu. Oblastí ale i v návaznosti na rychlý vývoj technologií může být mnohem více.

Členové jednotlivých výzkumných skupin se kromě řešení zmíněných úkolů budou v návaznosti na rozšíření kompetencí účastnit také SMART konferencí v Česku i zahraničí. Samozřejmostí pak bude navázání spolupráce s vytipovanými partnery z řad firem, měst i obcí.