Otevřený dopis studentů Ostravské univerzity ministrům a premiérovi

Autor: Stanislav Ožana , 18. 10. 2018

Vážení páni ministři a pane premiére,

situace, která se udála na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava nás donutila obrátit se i na Vás. Soudržnost a kooperaci těchto institucí považujeme za hlavní stavební kámen jak kvalitní výuky medicíny, tak i rozvoje zdravotnictví v celém Moravskoslezském kraji. Podivný sousled událostí, které na sebe navazovaly a byly odstartovány prvotním odvoláním docenta Zonči z pozice děkana Lékařské fakulty, zejména pak kroky ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, nám připadají přinejmenším diskutabilní. Abychom sumarizovali provedené změny, první odvolání z pozice přednostů proběhlo v červenci tohoto roku a týkalo se tří přednostů, kteří působili na Lékařské fakultě. Jmenovitě se jednalo o doktora Dvořáčka (předsedu akademického senátu Lékařské fakulty), docenta Martínka (děkana Lékařské fakulty) a docentku Dvořáčkovou. Všechny tři aktéry by bylo možné souhrnně označit za názorové oponenty odvolaného docenta Zonči. Takovéto počínání ředitele Machytky už v této době budilo značné otázky o případné souvislosti s odvoláním děkana Zonči. Poslední velmi udivující odvolání přednosty gynekologicko-porodnické kliniky, docenta Šimetky, které vyvolalo velmi negativní reakce u zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava, zástupců Lékařské fakulty i odborníků, poukázalo na pravděpodobný mocenský boj či sledování individuálních cílů jednotlivce či jednotlivců, stojící za celým problémem.

Celá tato kauza pak v očích studentů i veřejnosti vyvolala obavy ohledně fungování obou institucí, které je třeba vyvrátit. Studenti Lékařské fakulty nemusí mít důvod k obavám o své studium, i přesto že kroky vedení Fakultní nemocnice Ostrava vyvolávají v tomto ohledu značné pochybnosti a široká veřejnost by měla být jasně seznámena s tím, že s ohledem na vládou odsouhlasené „Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029” bude Lékařská fakulta Ostravské univerzity představovat oporu pro tvorbu kvalitních lékařů a zdravotnictví v celém Moravskoslezském kraji. Intenzivní součinnosti Lékařské fakulty s Fakultní nemocnicí Ostrava je pak ideálním předpokladem pro kvalitní teoretické i aplikované výsledky na poli medicíny.

Rádi bychom Vás tak požádali, abyste svým konáním přispěli k rychlému vyřešení celé situace, což je více než potřebné a zamezili dalším negativním krokům, které by mohly poškodit jak Lékařskou fakultu, tak Fakultní nemocnici či jejich případnou spolupráci.

 

Moc Vám za Vaši případnou pomoc děkujeme.

S úctou za celou Studentskou komoru Akademického senátu OU její předseda

Mgr. Stanislav Ožana