Co je to OPTIMKO? Je to projekt, který se na Fakultě sociálních studií realizuje od dubna 2020. Jeho hlavním cílem bylo zkvalitnit nastavení procesů a vyhodnocení dopadů komunitního plánování v obcích.

S ohledem na blížící se konec celého projektu proběhla dne 8. listopadu 2022 v prostorách auly Ostravské univerzity závěrečná konference, které se zúčastnilo celkem 59 osob z řad aktérů komunitního plánování sociálních služeb, ale také z řad studentů Univerzity. Všem účastníkům byly představeny výstupy projektu, které jsou také volně k dispozici na webových stránkách projektu.

V prvním roce projektu probíhalo zhodnocení nastavení komunitního plánování v Ostravě se všemi jeho aktéry. Na základě tohoto zhodnocení byly připraveny konkrétní doporučení pro zlepšení nastavení procesů v průběhu komunitního plánování.

V druhém roce byla vytvořená doporučení zkoušená v rámci tvorby podkladové analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb, na které výzkumný tým spolupracoval s více něž 417 občany města. Podkladová analýza se přitom snažila odhalit potřeby jednotlivých cílových skupin sociálních služeb ve města. Celkově bylo zjištěno deset průřezových témat k řešení napříč jednotlivými skupinami jako například vyloučení z bydlení, zdravotně-sociální pomoc či potřeba komunitního principu poskytování podpora.

V posledním roce realizace projektu byla vytvořena metodika pro optimalizaci procesu komunitního plánování s řadou doporučení. Základním směřováním těchto doporučení byl důraz na vyhodnocování procesu komunitního plánování pomocí ukazatelů sociálního dopadu, to znamená reálného dopadu sociálních služeb na životy občanů města (například počet osob odcházejících z azylových domů do standardního bydlení), v určitém kontrastu k číselným ukazatelům zaměřujícím se na naplnění kapacit sociálních služeb.

Výzkumný tým publikoval výsledky projektu i ve dvou odborných článcích v odborném periodiku Sociální práce / Sociálná práca.

Aplikačními garanty projektu byli Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich hlavní úlohou bylo spolupracovat s výzkumným týmem tak, aby měl projekt co nejvyužitelnější výsledky pro praxi.

Nezbývá než touto cestou poděkovat účastníkům konference za účast, aplikačním garantům a všem spolupracujícím aktérům za podporu a v neposlední řadě Technologické agentuře za finanční podporu, bez které by nebyla realizace projektu možná.