Univerzita je prostředím, jež nevede studující pouze k vyššímu vzdělání, ale které rozvíjí talenty všech členů akademické obce, dává jim možnost se seberealizovat a motivuje je na cestě za co nejlepšími výsledky. S tímto vědomím vznikly Ceny rektora Ostravské univerzity, které jsou odměnou pro nadané a aktivní zaměstnance a studující. Nominace jsou spuštěny, podávat je můžete do konce srpna.

Proč se rozhodnout svého vyučujícího nominovat? Důvodů je celá řada: Například pokud pro vás vyučující připravila či připravil kurz zajímavou cestou a vás tento způsob výuky zaujal či inspiroval – rozhodně jde o dobrý důvod pro nominaci.

Nebo studujete s kreativními spolužáky, kterým není jedno, co se děje v naší společnosti a aktivně se zapojují do její proměny? Nebojí se řešit velké a zásadní problémy? Pomáhají, komu mohou? Neváhejte a nominujte je!

Nejen studující, ale i vědci a akademici mohou nominovat své kolegyně a kolegy. Například takové, kteří dosáhli významných vědecko-výzkumných nebo uměleckých výsledků. Ti pak mohou být oceněni až 100 tisíci korunami na další rozvoj své činnosti.

A pokud jsou vědečtí či umělečtí pracovníci univerzity uznávaní nejen ve svém okolí, ale jejich věhlas sahá až za hranice republiky, jedná se rovněž o dobrý důvod je na cenu nominovat.

A jak vypadá konkrétní výčet kategorií?

 • Cena za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost nebo mimořádnou inovaci ve vzdělávání
  (laureát získává finanční prostředky ve výši 20 tisíc korun na další rozvoj vzdělávací činnosti);
 • Cena za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let
  (laureát získává finanční prostředky ve výši 100 tisíc korun na další rozvoj vědy nebo umělecké činnosti);
 • Cena za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků OU
  (laureát získává umělecké dílo, typicky originální sochu oranta od umělce Igora Kitzbergra);
 • Cena za významné umělecké dílo/uměleckou činnost studentů OU
  (laureát získává stipendium ve výši 10 tisíc korun);
 • Cena za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou činnost studentů OU
  (laureát získává stipendium ve výši 10 tisíc korun);
 • Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost.

Vyplněný nominační formulář (ke stažení zde) odevzdávejte na sekretariátu rektora, a to do 31. srpna. Kromě informací o navrhovateli a nominované osobě je potřeba doložit také přílohy, které se liší pro každou kategorii nominace.

Povinnou přílohou je vždy odůvodnění návrhu a doporučující dopis. V některých případech je potřeba přiložit profesní životopis, seznam publikací a výsledků výzkumu či umělecké činnosti, popřípadě doklad o vytvoření významného uměleckého díla nebo přehled umělecké činnosti. Vše je specifikované právě v nominačním formuláři.

Ocenění budou slavnostně předána na slavnostním Akademickém dni Ostravské univerzity v listopadu tohoto roku.

Veškeré informace o Ceně rektora, včetně laureátů minulých let, najdete na webu Ostravské univerzity

Kdo získal Cenu rektora v loňském roce?

Prof. Dušan Foltýn

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost na Ostravské univerzitě získal profesor Dušan Foltýn. Dušan Foltýn je mezinárodně uznávaný hobojista, pedagog a iniciátor mnoha uznávaných mezinárodních hobojových kurzů, které se konají za účasti nejvýznamnějších světových hobojistů. Na Ostravské univerzitě působí od roku 1996 a nejvýraznější pedagogický vliv měl na vedení hobojové třídy, která vygenerovala mnoho významných absolventů působcích na předních pozicích symfonických orchestrů. Jeho absolventi na něm oceňují jeho preciznost, inspirativnost, vysoké nároky, nadšení pro výuku a jeho profesionalitu.

Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademiků do 35 let získal doktor Petr Pyszko. Petr Pyszko působí na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Navzdory jeho krátké akademické kariéře je spojen s více než dvěma desítkami významných vědeckých publikací, ale také s mnoha popularizačními články a učebními texty. Petr Pyszko jako biostatistik a entomolog dokáže úspěšně propojovat nejrůznější ekologická a environmentální témata, což jeho výzkumu dává unikátní přesah. Jeho kolegové ho popisují jako skutečnou renesanční osobnost, která spojuje dohromady různé role – terénního badatele, statistika, kreativního vědce a pedagoga.

Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost získala docentka Steriani Elavsky. Steriani Elavsky působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a je nejcitovanější českou vědkyní v oblasti sociálních věd. Po absolvování magisterského studia na Ostravské univerzitě strávila část své vědecké kariéry na univerzitách ve Spojených státech. Odborně se Steriani Elavsky zaměřuje na psychologickou stránku pohybu, na intervence zaměřené na zlepšení kognitivního zdraví a činnost mozku u seniorů a nové metody a nástroje na zlepšení wellbeingu obyvatel. Kromě vedení několika špičkových výzkumných projektů významně přispívá k budování mezioborové spolupráce napříč celou naší univerzitou.

MUDr. Kamila Žondra Revendová, Ph.D.

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů Ostravské univerzity získala doktorka Kamila Žondra Revendová. Kamila Revendová se v rámci doktorského studia na Lékařské fakultě Ostravské univerzity věnuje problematice laboratorních biomarkerů v terapii roztroušené sklerózy. Její jméno je již nyní spojeno s celou řadou významných publikací v prestižních vědeckých časopisech. Na svém výzkumu aktivně spolupracuje se zahraničními kolegy, a to nejen v rámci svého zahraničního pobytu ve Švédsku na Karolinska University Hospital. Kromě vědecké kariéry se Kamila Revendová intenzivně věnuje také svým pacientům ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde aktivně přenáší nejnovější poznatky ze svých výzkumů do klinické praxe.

Asociace studentů psychologie – Psychočas

Cenu rektora v kategorii Významná činnost studentů Ostravské univerzity pro občanskou společnost získal spolek studentů psychologie Psychočas. Psychočas aktivně působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity od roku 2020. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie a podpora aktivit studentů směrem k široké veřejnosti. Mezi nejdůležitější aktivity Psychočasu je snaha o destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Pomocí souborů přednášek „Psychotalks“ a „Bořiči mýtů“ dávají prostor osobám s duševním onemocněním či odborníkům z praxe a dostávají aktuální psychologická témata do povědomí široké veřejnosti. Snaží se osoby s duševním onemocněním ukázat v jiném světle, což přispívá ke snížení jejich segregace a kvalitnějším mezilidským vztahům.

prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii získal profesor Jacques Rupnik. Jacques Rupnik je pražský Francouz a pařížský Čech, historik a politolog, který svůj zájem zasvětil studiu dějin, kultury a politiky střední Evropy. V 90. letech, kdy zastával post poradce prezidenta Václava Havla, se podílel na návratu Československa a následně Česka do mezinárodních demokratických struktur. Po celé polistopadové období se v duchu liberalismu a humanismu zasazuje o rozvoj celoevropské spolupráce. Jasquese Rupnika můžeme považovat za významného analytika historických procesů a hybatele diskuse o současném dění s důrazem na témata svobody a demokracie.