Oslava akademického života a jeho svobod spojená s připomínkou důležitosti demokratických hodnot. V takovém duchu se každoročně nese Akademický den, který přináší rovněž slavnostní předávání Cen rektora. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.

Po zaznění české státní hymny a hymny evropské zahájil Akademický den svým slovem rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. „Za pouhých 32 let existence se naší univerzitě podařilo mnohé. Málokdo už píše Ostravskou s malým O, což je mimo jiné výsledkem zviditelnění Ostravské univerzity a její pozitivní reputace. Reputace, která nestojí na vratkých nohách. Opírá se o vynikající práci a výsledky zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity, která se již může pochlubit více než 50 tisíci absolventy a má nakročeno k dosažení hranice 10 tisíců aktuálně studujících,“ uvedl a následně připomněl čtyři, pro rozvoj univerzity důležité, projekty – LERCO, Refresh, DigiWELL a NEOLAiA.

Reputace Ostravské univerzity se opírá o vynikající práci a výsledky svých zaměstnanců a studentů.

Na diváky následně čekaly originální přednášky vítězky popularizační soutěže Český Vševěd a doktorandky Přírodovědecké fakulty OU Evy Bílkové a doktorky Hany Cisovské, vedoucí divadelního souboru OSUd, z Pedagogické fakulty OU. Tóny 1. věty koncertu A moll v úpravě pro hoboje a anglický roh skladatele Josepha Bodina de Boismortiera a taktéž skladby The Lion Sleeps Tonight v podání hobojového souboru složeného z bývalých i současných studentů profesora Dušana Foltýna z Fakulty umění OU pak příjemně umělecky obohatily všechny přítomné a naladily na následné předávání Cen rektora.

Ceny rektora se letos udílely v celkem pěti kategoriích, mimořádné ocenění za zásluhy o demokracii převzal profesor Jacques Rupnik. „Profesor Rupnik je nejen v polistopadovém období ztělesněním erudovaného odborníka, který svým nadhledem, znalostmi a dosahem, jenž měl mimo jiné i jako blízký spolupracovník prezidenta Václava Havla, pomáhal formulovat principy, na nichž stála obnova svobodného a demokratického Československa,“ pronesl rektor Petr Kopecký ve svém úvodním projevu.

Demokracie je loď, do které stále natéká voda, a náš sisyfovský úkol je neustále ji vylévat, abychom se udrželi nad hladinou.

A právě otázkám spojeným s demokracií a tranzicemi mezi režimy se ve svém slově věnoval Jacques Rupnik. „Budoucnost demokracie není, nikdy nebyla a nikdy nebude zabezpečena. To je dáno její samotnou povahou a zranitelností. Je to loď, do které stále natéká voda, a náš sisyfovský úkol je neustále ji vylévat, abychom se udrželi nad hladinou. Ale pořád je to slibnější cesta než totalitní ledoborec, který když narazí, tak se rychle a beznadějně potopí,“ ukončil metaforicky Jacques Rupnik svou řeč.

Kdo letos patřil mezi oceněné?

Prof. Dušan Foltýn

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost na Ostravské univerzitě získal profesor Dušan Foltýn. Dušan Foltýn je mezinárodně uznávaný hobojista, pedagog a iniciátor mnoha uznávaných mezinárodních hobojových kurzů, které se konají za účasti nejvýznamnějších světových hobojistů. Na Ostravské univerzitě působí od roku 1996 a nejvýraznější pedagogický vliv měl na vedení hobojové třídy, která vygenerovala mnoho významných absolventů působcích na předních pozicích symfonických orchestrů. Jeho absolventi na něm oceňují jeho preciznost, inspirativnost, vysoké nároky, nadšení pro výuku a jeho profesionalitu.

Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademiků do 35 let získal doktor Petr Pyszko. Petr Pyszko působí na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Navzdory jeho krátké akademické kariéře je spojen s více než dvěma desítkami významných vědeckých publikací, ale také s mnoha popularizačními články a učebními texty. Petr Pyszko jako biostatistik a entomolog dokáže úspěšně propojovat nejrůznější ekologická a environmentální témata, což jeho výzkumu dává unikátní přesah. Jeho kolegové ho popisují jako skutečnou renesanční osobnost, která spojuje dohromady různé role – terénního badatele, statistika, kreativního vědce a pedagoga.

Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost získala docentka Steriani Elavsky. Steriani Elavsky působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a je nejcitovanější českou vědkyní v oblasti sociálních věd. Po absolvování magisterského studia na Ostravské univerzitě strávila část své vědecké kariéry na univerzitách ve Spojených státech. Odborně se Steriani Elavsky zaměřuje na psychologickou stránku pohybu, na intervence zaměřené na zlepšení kognitivního zdraví a činnost mozku u seniorů a nové metody a nástroje na zlepšení wellbeingu obyvatel. Kromě vedení několika špičkových výzkumných projektů významně přispívá k budování mezioborové spolupráce napříč celou naší univerzitou.

MUDr. Kamila Žondra Revendová

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů Ostravské univerzity získala doktorka Kamila Žondra Revendová. Kamila Revendová se v rámci doktorského studia na Lékařské fakultě Ostravské univerzity věnuje problematice laboratorních biomarkerů v terapii roztroušené sklerózy. Její jméno je již nyní spojeno s celou řadou významných publikací v prestižních vědeckých časopisech. Na svém výzkumu aktivně spolupracuje se zahraničními kolegy, a to nejen v rámci svého zahraničního pobytu ve Švédsku na Karolinska University Hospital. Kromě vědecké kariéry se Kamila Revendová intenzivně věnuje také svým pacientům ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde aktivně přenáší nejnovější poznatky ze svých výzkumů do klinické praxe.

Asociace studentů psychologie – Psychočas

Cenu rektora v kategorii Významná činnost studentů Ostravské univerzity pro občanskou společnost získal spolek studentů psychologie Psychočas. Psychočas aktivně působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity od roku 2020. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie a podpora aktivit studentů směrem k široké veřejnosti. Mezi nejdůležitější aktivity Psychočasu je snaha o destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Pomocí souborů přednášek „Psychotalks“ a „Bořiči mýtů“ dávají prostor osobám s duševním onemocněním či odborníkům z praxe a dostávají aktuální psychologická témata do povědomí široké veřejnosti. Snaží se osoby s duševním onemocněním ukázat v jiném světle, což přispívá ke snížení jejich segregace a kvalitnějším mezilidským vztahům.

prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.

Ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii získal profesor Jacques Rupnik. Jacques Rupnik je pražský Francouz a pařížský Čech, historik a politolog, který svůj zájem zasvětil studiu dějin, kultury a politiky střední Evropy. V 90. letech, kdy zastával post poradce prezidenta Václava Havla, se podílel na návratu Československa, a následně Česka, do mezinárodních demokratických struktur. Po celé polistopadové období se v duchu liberalismu a humanismu zasazuje o rozvoj celoevropské spolupráce. Jasquese Rupnika můžeme považovat za významného analytika historických procesů a hybatele diskuse o současném dění s důrazem na témata svobody a demokracie.