Projekt je zaměřen na ortoepii neboli spisovnou (standardizovanou) výslovnost tří západoslovanských jazyků – češtiny, polštiny a slovenštiny. Jeho iniciátorka z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU dr. Pavlína Kuldanová získala ke spolupráci dr. Milenu Hebal-Jezierskou z Institutu slavistiky Varšavské univerzity a dr. Marcela Olšiaka z Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Všichni spoluřešitelé mají bohaté zkušenosti nejen s výukou zvukové stránky svých mateřských jazyků nebo s výukou češtiny jako cizího jazyka, ale také se věnují zvyšování řečové kultury ve zvukových médiích, ve školách, v divadle nebo u zájemců ze státních institucí či z podnikatelské sféry. Své odborné znalosti a praktické dovednosti nyní zúročí v aktivitách, které chtějí realizovat v průběhu tohoto projektu (od června 2019 do listopadu 2020).

Odborná pozornost zacílená na současné výslovnostní normy západoslovanských jazyků může přinést užitek všem, kteří se chtějí naučit tyto jazyky nebo si chtějí zlepšit standardní výslovnost češtiny, polštiny a slovenštiny. Publikované výstupy projektu (odborná kniha a cvičebnice) mohou posloužit jak vysokoškolským studentům, tak profesionálním mluvčím nejrůznějších povolání (např. učitelům, překladatelům, tlumočníkům, televizním a rozhlasovým redaktorům, činohercům aj.) nebo pracovníkům z oblasti obchodu a podnikání. Vydání výslovnostních pravidel uvedených jazyků v jednom svazku (v širším kontextu a se srovnávacím aspektem) bude celkově přínosné pro slavistická studia. Kromě vytvoření hlavního výstupu – odborné knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“ – budou řešitelé projektu pořádat workshopy pro studenty všech tří zapojených univerzit (věnované praktickým výslovnostním cvičením s rodilým mluvčím), zpracují cvičebnici, jež bude využita v těchto workshopech a následně i ve výuce na jednotlivých pracovištích, a také uspořádají odborná kolokvia, která umožní setkání s dalšími odborníky z partnerských univerzit k rozpravám o zkoumaných tématech a která mohou přinést užitečná doporučení jak pro koncepci knihy, tak pro praktickou výuku.

Nezbývá než věřit, že nadšení pro zpracovávanou tematiku, s nímž řešitelé zahajují svůj projekt, se přenese i na studenty, kteří se budou účastnit seminářů, a podnítí kolegy-akademiky k inspirující spolupráci.

www.visegradfund.org