Vzdělávací platforma pro doktorandy všech fakult OU, která byla spuštěna v říjnu loňského roku, zahrnuje kurzy, které výrazně zvyšují zejména obecné kompetence doktorandů v oblasti tvůrčí činnosti a jsou vhodné v podstatě pro všechny doktorské studijní programy. Mimo to Doktorská škola nabízí studentům příležitost budovat mezioborové vazby, sdílet dobrou praxi a získávat obecnější povědomí o tvůrčí činnosti na OU.

Letos jsme na základě zpětné vazby nastavili výuku kurzů tzv. blokově. Víme, jak náročný pro vás celý akademický rok je, a proto doufáme, že tímto krokem učiníme výuku kurzů Doktorské školy více přístupnější.

V letním semestru se zájemci mohou přihlásit do dalších čtyř zajímavých kurzů:

  • Academic English (REK/ACENG) – kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností studentů nepostradatelných v akademickém prostředí. Účastníci kurzu pracují na rozvoji samostatného mluveného a psaného projevu a komunikačních dovedností simulací reálných komunikačních situací a soustředí se na interaktivní aspekty akademických žánrů. Obsah kurzu reflektuje aktuální jazykovou kompetenci, potřeby a vědecká zaměření jeho účastníků a je rozdělen do dvou vstupních úrovní (B1 a B2).

Do kurzu se mohou zapisovat ti studenti, kteří jej neměli zapsaný v zimním semestru.

Více informací naleznete v kurzu na Moodle: Academic English, heslo: aenglish

Prezentovat bude Mgr. Lucie Bártová-Vopravilová

  • Akademické psaní (REK/AKPUB) – kurz objasňuje studentům proces přípravy odborného textu v angličtině s důrazem na specifickou organizaci a stylistiku vědeckých článků. Studenti se seznámí se základními charakteristikami kultury akademického psaní v anglickém jazyce a získají tak akademickou gramotnost. Procvičí si jednotlivé kroky v procesu psaní na makro i mikro úrovních a osvojí si klíčové návyky, jako je časové plánování, stanovení cílů práce i procesu psaní, pochopení potřeb a očekávání cílového publika. Zároveň si v kurzu procvičí rétorické postupy při formulaci výzkumných otázek a hypotéz, při vymezení vlastního výzkumu a při editaci textů. Studenti se naučí správně a efektivně používat vědeckou angličtinu nejen na jazykové úrovni textu, ale také při volbě a realizaci různých textových strategií, a osvojí si etická pravidla akademického psaní v angličtině.

Více informací naleznete v kurzu na Moodle: Academic Writing, heslo: na vyžádání u lektora

Prezentovat bude Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta

  • Metodologie kvalitativního výzkumu (REK/MKVAL) – kurz připravuje studenty na samostatnou realizaci kvalitativního výzkumu. Student se naučí zpracovat návrh designu kvalitativního výzkumu obsahujícího zdůvodnění volby vhodného výzkumného přístupu/metody, techniky sběru dat a způsobu výběru informantů. Absolvent kurzu umí vyhodnotit etická dilemata plynoucí z navržených výzkumných postupů a s těmito v souladu s výzkumnou etikou pracovat. Rovněž je schopen zhodnotit časovou i finanční náročnost výzkumu a tento realizovat. Student umí zhodnotit výhody a limity zvolené kvalitativní výzkumné strategie a užité metody, a tyto reflektuje v rámci zpracování, analýzy a interpretace dat. K analýze kvalitativních dat využívá specializované softwary.

Prezentovat bude prof. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D., Katedra sociální práce, Fakulta sociálních studií

  • Metodologie kvantitativního výzkumu (REK/MKVAN) – hlavním cílem kurzu je propojit dosavadní znalosti vědecké metodologie tak, aby byli studenti schopni sami navrhovat na základě formulovaných hypotéz metodologii observačních studií a manipulativních experimentů. Studenti pochopí význam přípravy metodiky sběru dat a budou umět využít principy experimentálního designu v praxi. Důraz bude kladen na rozdíly mezi numerickými, významnými a věcnými závislostmi. Na teoretickou část budou následně navazovat praktická cvičení zaměřená na objasnění klasických i pokročilejších analytických metod a na interpretaci výsledků kvantitativního výzkumu a jejich zobrazení.

Prezentovat budou doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D., Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta a doc. Mgr. Pavel Drozd, PhD., proděkan pro vědu, Přírodovědecká fakulta

  • Zvyšování pedagogických dovedností (REK/PDKOM) – tento předmět vám v roli začínajících vyučujících pomůže připravit se na vedení své první výuky. Dozvíte se, jak aktivizovat studenty a jak podpořit jejich motivaci, jak komunikovat se studenty, jak se připravit na výuku nebo jak jednoduše zapojit moderní výukové technologie. Anotace jednotlivých seminářů a lekcí jsou uveřejňovány na SharePointu „Učím na Ostravské“. Přihlášky na jednotlivé akce zde.

Pro bližší informace kontaktujte organizátora kurzu: Petra.Paquet@osu.cz

 

Kurzy je možné zapisovat po přihlášení na Portál OU. Jednotlivé kurzy v systému hledejte pod zkratkou daného předmětu (např. zkratka pracoviště REK + zkratka předmětu, př.AKPUB).

Veškeré potřebné informace o Doktorské škole (například rozvrhy hodin) získáte ve stejnojmenném kurzu v systému MOODLE, kde je pro studenty doktorského studia, mimo jiné, otevřeno diskuzní fórum.

Na MOODLE naleznete rovněž užitečné informace týkající se vědy na OU v kurzu s názvem „Průvodce vědou na OU“.

Pro jakékoliv informace se neváhejte obrátit na adresu: denisa.simickova@osu.cz nebo se obraťte na svého studijního referenta.