Oslava akademického života a jeho svobod spojená se slavnostním předáváním Cen rektora a blížícím se svátkem 17. listopadu –⁠ Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. To byl letošní akademický den. Kromě Cen rektora byla letos předána ocenění také za mimořádnou dobrovolnickou aktivitu a pomoc Ukrajině.

Letošní ročník Akademického dne Ostravské univerzity zahájil rektor Jan Lata oceněním premiéra České republiky profesora Petra Fialy za zásluhy o svobodu a demokracii. Touto cenou byli doposud oceněni polský publicista a historik Adam Michnik a český spisovatel, publicista a historik Petr Pithart při příležitosti třicetiletého výročí sametové revoluce v roce 2019.

Kromě samotného předávání ocenění zazněl i projev rektora Ostravské univerzity Jana Laty nebo přednášky děkana Fakulty umění a uměleckého fotografa Michala Kalhouse a pedagoga Filozofické fakulty, biblisty a religionisty docenta Tomáše Novotného. Halu Gong, ve které se Akademický den konal, rozezněly poté tóny koncertu studentů z úspěšných klarinetových tříd docenta Igora Františáka a doktora Karla Dohnala.

Po skončení oficiálního programu proběhla také komentovaná prohlídka výstavy Literární paměť regionu 1918 – 2018 (texty, osobnosti, místa), a to s komentářem profesorky Ivy Málkové, která stojí za celým projektem.

Kdo letos získal Cenu rektora?

MgA. Anna Sysová

Cenu rektora za významnou uměleckou činnost studentů Ostravské univerzity získává klarinetistka Anna Sysová. Anna je studentkou doktorského oboru Hudební umění na Fakultě umění Ostravské univerzity. Již během magisterského studia dosáhla mnoha národních a mezinárodních úspěchů a ocenění. Mezi nejvýznamnější patří 2. místo na Mezinárodní klarinetové soutěži Pražského jara 2022.

Jako členka komorních souborů Slavic Trio a Kalabis Quintet i jako sólistka příkladně reprezentuje Fakultu umění Ostravské univerzity v rámci svých koncertních i nahrávacích aktivit nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za excelentní uměleckou činnost a vzornou reprezentaci školy jí byla udělena také Cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity. Mimořádné umělecké kvality Anny Sysové potvrzují, že patří mezi nejvýznamnější české současné klarinetisty.

Mgr. Sandra Charvátová

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů Ostravské univerzity získává Sandra Charvátová. Mimořádně úspěšná absolventka magisterského oboru Biofyzika je v současné době studentkou posledního ročníku oboru Všeobecné lékařství a zároveň studentkou doktorského oboru Biologie. V rámci svého výzkumu se zaměřuje na vývoj buněčných terapií pro nádorová onemocnění. Vyučující i kolegové považují Sandru za mimořádně nadanou mladou vědkyni s talentem pro překračování hranic vědních oborů a nacházení unikátních kreativních řešení.

Sandra Charvátová se podílí na celé řadě významných projektů v oblasti buněčné imunoterapie. Tím nejúspěšnějším je vývoj nové lokální imunoterapie myelomové kostní nemoci. Významný potenciál a unikátnost navržené terapie, na jejíž strategii se Sandra podílela, vedla ze strany Univerzity k zahájení řízení o udělení patentu.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost a činnost pro občanskou společnost získává docentka Alice Gojová. Současná děkanka Fakulty sociálních studií působí na Ostravské univerzitě již více než 25 let. Za tuto dobu se stala výraznou vůdčí osobností ostravské vědecké školy v oblasti sociální práce. Výzkumně se zabývá vysoce společensky aktuálním tématem sociální soudržnosti a společenského útlaku. Zcela zásadní je pro ni, aby její výzkum měl smysl a přínos pro společnost, a proto intenzivně spolupracuje s praxí a aktivně upozorňuje na negativní trendy ve společnosti.

Svůj hluboký vědecký zájem o obor sociální práce a vědecké zkoumání sociálních procesů vedoucích k posilování sociální soudržnosti společnosti zúročuje rovněž během své rozsáhlé pedagogické práce, kdy vychovala novou velmi úspěšnou generaci výzkumníků a výzkumnic v oblasti sociální práce, jakož i v rámci rozsáhlé publikační činnosti v mezinárodních monografiích vydávaných prestižními nakladatelstvími či mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech.

Doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademiků do 35 let získává docent Ondřej Volný. Ondřej Volný je vedoucím Centra klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá moderními metodami zobrazení mozku a využitím virtuální reality v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Ve svém mladém věku má za sebou nejen bohaté zahraniční zkušenosti, ale je také autorem významného množství vědeckých publikací a držitelem několika prestižních ocenění v oblasti neurověd.

Jeho další výzkumné zaměření zahrnuje přednemocniční péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a rekanalizační terapii CMP. Docent Volný je autorem nebo spoluautorem více než 40 publikací v recenzovaných vědeckých časopisech. Získal několik prestižních národních i zahraničních ocenění, z nichž lze jmenovat např. „The Danubius Young Scientist Award“ za excelentní výsledky výzkumu CMP nebo Hennerovu cenu České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší originální práci autorů do 35 let.

Cenu za mimořádnou dobrovolnickou aktivitu a pomoc Ukrajině obdrželi:

Jana Cieslarová, studentka psychologie na FF a sociální práce na FSS, spoluorganizátorka projektu MOVA. Jana se aktivně podílela na organizaci přes půl roku trvajícího projektu MOVA, na kterém spolupracovalo více než 40 dobrovolníků z celé Univerzity. Cílem projektu byla pomoc s adaptací ukrajinských uprchlíků na kolejích Jana Opletala. Během tohoto období MOVA zajišťovala vše potřebné – od potravinové a materiální pomoci, asistence při hledání zaměstnání, psychologické a právní pomoci, hlídání dětí nebo intenzivní kurzy češtiny pro cizince. Za své působení projekt pomohl více než 150 lidem, kteří byli vyhnáni ze své vlasti a tuto pomoc potřebovali nejvíce.

Hanna Havrylova, studentka 2. ročníku bakalářského programu Čeština pro cizince na Filozofické fakultě učila od dubna do září v kurzech češtiny pořádaných Katedrou českého jazyka FF OU pro budoucí studenty OU, tlumočila a překládala a stále překládá pro různé instituce v kraji (městské úřady, cizinecká policie apod.) Spolupracovala s univerzitním centrem MOVA, mimo jiné je i autorkou názvu mOva, což je nejen název adaptačního centra pro uprchlíky na kolejích Hladnov, ale i ukrajinsky „jazyk“. Píše bakalářskou práci Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v jazyce (na příkladu vlastních jmen).

Vojtěch Pomikálek pomáhal s kolegy z roty Aktivních záloh AČR Českému červenému kříži a MP Bohumín s organizací předávání pomoci uprchlíkům na bohumínském vlakovém nádraží. Poté byl několikrát pomáhat přímo na Ukrajině. V září byli jako jedni z prvních, kteří dovezli jídlo a hygienické pomůcky do Izjumu. Zároveň pomáhal v sirotčinci v Mukačevu, kde navazuje spolupráci a shání oblečení pro tamní děti.

Martina Nováková, studentka programu Zdravotně-sociální péče na Fakultě sociálních studií, se podílela na pomoci ukrajinským uprchlíkům od února 2022, kdy začali přicházet do Moravskoslezského kraje. Pomoc organizovala pro cca 150 uprchlíků, kteří bydleli ve Vzdělávacím a sportovním centru na Bílé. Pro tyto obyvatele organizovala sbírku, a to nejdříve mezi svými přáteli a následně spolu s místními dobrovolnými hasiči. Uprchlíkům tak byl zjištěn dostatek hygienických a školních potřeb a ošacení. Martina se také zaměřovala na pomoc domácím zvířatům, která s uprchlíky přišla a nebyla jim věnována pozornost.

Yelyzaveta Mys, studentka bakalářského studia Instrumentální hra – specializace klavír. Jako první již 25. února zorganizovala v neuvěřitelně krátkém čase od zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu koncert ukrajinských studentů klavírní katedry na podporu Ukrajiny. Koncert se setkal s velkým ohlasem, organizace ADRA přímo na koncertě vybrala přes 20 tisíc korun.

Dominik Pohludka a Tereza Samková, studenti ateliéru Malba 2 Fakulty umění, zorganizovali aukci uměleckých děl na podporu Ukrajiny a ukrajinských studentů, kteří se ocitli v neřešitelné finanční situaci po bezprecedentní agresi Putinovy války. Studenti s velkým nasazením a odhodláním realizovali vizi o solidaritě – oni i všichni účastníci aukce se přihlásili k hodnotám, jež formují naší občanskou společnost. Aukce na transparentní fond pomoci přinesla více než 180 tisíc korun. Umění i takto dokáže pomáhat potřebným.

Přednosta Kliniky dětského lékařství FNO a Lékařské fakulty docent Jan Pavlíček svou obětavou prací nad rámec svých běžných pracovních povinností přispěl k vytvoření nadstandardního systému pro poskytování preventivní i léčebné zdravotní péče pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Jeho práce měla pozitivní dopad i na péči v jiných zdravotnických zařízeních kraje, nejen ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Doktor Marek Václavík a Mikuláš Kus se velkou měrou podíleli na intenzivní a dlouhodobé pomoci Ukrajině s dalšími členy Pedagogické fakulty. Dr. Václavík a student Kus byli hnacími motory, kteří se s pedagogy a studenty Fakulty intenzivně zapojili do přípravy a koordinace činností ve prospěch sbírky potravin a potřebných věcí, jež v několika závozech dopravovali partnerům přímo na Ukrajinu. Dále zorganizovali sbírku na platformě znesnaze21.cz, kde vybrali 70 924 korun, které použili na nákup potřebného materiálu a potravin, které opět distribuovali partnerům na Ukrajině přes malobereznyanský klášter sv. Mikuláše, který tuto pomoc předával dál potřebným do oblastí zasažených boji. Významně se angažovali při zprostředkování dodávek zdravotního materiálu a motivovali své kolegy z fakulty k tomu, aby se taktéž do nějaké z forem pomoci aktivně zapojili.