Své studijní zaměření propojí s prací se skupinou ohrožených dětí v rámci pilotního projektu studující sociální práce na Ostravské univerzitě. A to díky konceptu takzvaného „buddy“ programu, který se zaměřuje na děti z ostravských vyloučených lokalit.

Unikátnost projektu spočívá ve dvou hlavních aspektech. Prvním je zaměření na ohrožené děti žijící ve vyloučených lokalitách, druhý aspekt tkví v transformaci konceptu buddyingu na praktickou odbornou přípravu pro studující sociální práce. „Téměř 22 procent ohrožených dětí se vzdělává v etnicky homogenních školách, adaptují se na vzorce jednání, které zhoršují propad do sociálního vyloučení a chudoby. Cílem projektu je posílit profesní identitu a schopnost studujících zvládat náročné situace s využitím antidiskriminačních přístupů,“ popisuje cíl projektu jeho vedoucí Veronika Racko.

Cílem projektu je posílit profesní identitu a schopnost studujících zvládat náročné situace s využitím antidiskriminačních přístupů.

Tato skupina ohrožených dětí se potýká se sociální nespravedlností po celý život. „Je pro ně těžké se z mezigenerační bubliny segregace vymanit. Chybí jim někdo, kdo by jim pomohl najít cestu ven. Tuto roli zastanou v rámci projektu právě naši studující. Buddy programy jsou osvědčené a fungují po celém světě. My tento koncept posouváme dále,“ popisuje myšlenku projektu Racko.

„Jedná se o děti žijící v nevhodných bytových podmínkách, na ubytovnách, v polorozpadlých bytech, kde často nemají k dispozici ani psací stůl a prostor. Mohou mezi ně patřit děti z rodin zažívající finanční tíseň, jsou to děti uprchlíci, velmi obtížně se začleňující do společnosti českých dětí například kvůli jazykové bariéře nebo děti zažívající osamělost, které si sociální vyloučení od raného věku uvědomují,“ dodává.

Zapojení studující mohou využít systém konzultací. „Máme k dispozici multidisciplinární tým sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi, psychologů a psychoterapeutů, zástupců magistrátu města Ostravy a asociace vzdělavatelů v sociální práci, kteří budou na tvorbě studentského buddyingu participovat,“ vysvětluje Racko.

Pilotní projekt byl zahájen začátkem letošního roku a zaměřuje se na děti z ostravských vyloučených lokalit. Studující bakalářského programu sociální práce mohou pomocí projektu zvýšit svou profesní připravenost, ale především podpořit integraci dětí z daných oblastí. Na základě poznatků z praxe budou také spolupracovat na vytvoření metodiky Buddy programu.

Ostravská univerzita ve výzvě Technologické Agentury ČR uspěla hned se třemi projekty. TA ČR letos podpořila 57 projektů z celkově podaných 562 návrhů.

Výzkumný tým projektu, v čele s doktorkou Veronikou Racko, tvoří docentka Kateřina Mikulcová, doktorka Kristina Wilamová a technickou část projektu zastřešuje Tibor Racko ve spolupráci se studenty informatiky. Do projektu je také zapojen Institut prevence pod dohledem metodičky Nikoly Kolasové.

„Ráda bych poděkovala především docentce Kateřině Mikulcové za mentoring a veškerou podporu a práci při spoluvytváření projektu. Mám velké štěstí, že spolu budeme spolupracovat na dalším projektu. Za podporu bych také ráda poděkovala děkance Fakulty sociálních studií Alici Gojové a kolegyním z projektového oddělení,“ děkuje za podporu Racko. „Mou vizí do budoucna je, aby se buddying osvědčil jako podpůrný nástroj a byl převzat dalšími institucemi v Česku i zahraničí a společně jsme se tak mohli podílet na vytváření lepších podmínek pro děti z vyloučených lokalit,“ doplňuje.

Výše dotace z Technologické agentury ČR je 2,5 milionu korun, doba trvání projektu jsou dva roky. Za tuto dobu je v plánu vytvořit konkrétní metodiku, vyvinout software a projekt odpilotovat.