V poslední době se vyskytují na různých místech četné články, které se snaží vysvětlovat situaci na Lékařské fakulta Ostravské univerzity. Zaujala mě tisková zpráva Lékařské fakulty Ostravské univerzity s názvem „Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Stanoviska a nová fakta“, kde vedení LF OU vidí příčinu krize ve snaze o ovládnutí LF OU, respektive personální struktury Fakultní nemocnice Ostrava. Jedním z projevů podle vedení LF OU bylo odvolání přednostů fakultních klinik a ústavů, kteří jsou současně zaměstnanci LF OU.  Vedení LF OU uvádí, že na všech lékařských fakultách v ČR bývají přednostové klinik a ústavů klíčovými akademickými pracovníky a jsou významnou podmínkou pro akreditace studijních oborů i samotné fakulty. Odvolání tří významných přednostů s nezpochybnitelnou odbornou erudicí tak významně narušilo kvalifikační strukturu akademických pracovníků na LF OU s negativním dopadem na další rozvoj fakulty (potud citace).
V tabulce jsou uvedeny osoby s funkcí děkana a proděkanů v období po ustanovení Lékařské fakulty Ostravské univerzity (viz tabulka). Zde je patrné, že nejvíce nestálý proděkan byl proděkan pro vědu a výzkum, který byl v každém období jiný. Naopak ve všech obdobích byla vždy proděkanka pro vzdělávání Mgr. Závacká, 3x proděkanka pro zahraniční vztahy prof. Jarošová. Tabulka je orámována kolegiem děkana doc. Martínka s proděkany dr. Dvořáčkovou, Mgr. Závackou a doc. Jarošovou a obdobné složení můžeme vidět po instalaci nového vedení doc. Martinka s proděkany doc. Dvořáčkovou, Mgr. Závackou a prof. Jarošovou. Velmi výrazně se lišilo složení kolegia děkana doc. Zonči, kde byly úplně jiné osoby s výjimkou Mgr. Závacké. Musíme si položit otázku, kde vlastně probíhá boj o moc? Senát v roce 2016 odvolal děkana doc. Zonču, členem tohoto senátu byl doc. Martinek a prof. Jarošová a tito dva se stali děkanem a statutárním zástupcem. Dříve jsme nedovedl pochopit, proč doc. Martinek jmenoval proděkana pro vědu a výzkum dr. Dvořáčkovou, která v té době ještě neměla docenturu a naopak s vědou na vysoké škole měla minimální zkušenosti.

funkce 2017-dosud 2015-2016 2013-2014 2009-2013
Děkan Doc. Martínek Doc. Zonča Doc. Horáček Doc. Martínek
Proděkan pro vědu a výzkum Prof. Dítě Doc. Čermáková Prof. Hájek MUDr. Feltl – 1 rok
MUDr. Dvořáčková
Proděkan pro vzdělávání Mgr. Závacká Mgr. Závacká Mgr. Závacká Mgr. Závacká
Proděkan pro zahr. vztahy Prof. Jarošová Prof. Jarošová Doc. Jarošová
Proděkan pro lékař. obory Doc. Dvořáčková Prof. Ševčík Prof. Mačáková Prof. Mačáková
Proděkan pro nelékař. obory Doc. Vrublová
Proděkan pro výstavbu JUDr. Blahuta

 
Doc. Martínek byl 12 let senátorem za LF OU (4 funkční období) a 6 let (2 funkční období) působil jako senátor za Ostravskou univerzitu. Mimoto v období ředitele dr. Němečka byl členem Strategické rady FN Ostrava a členem Rady primářu FN Ostrava. Dalším velmi vytíženým funkcionářem byl dr. Dvořáček, který byl 9 let (3 funkční období) členem Senátu LF OU (z toho 2 funkční období předsedou) a 3 poslední funkční období je členem Senátu Ostravské univerzity. Obdobně jako doc. Martínek byl členem Strategické rady FN Ostrava i členem Rady primářu FN Ostrava. Oba byli blízkými spolupracovníky a chráněnci ředitele FN Ostrava dr. Němečka. Dr. Dvořáček nesplňoval základní předpoklady pro místo přednosty Ústavu soudního lékařství FNO, poněvadž neměl alespoň titul docenta a měl nulovou impaktovanou publikační činnost. Také na jeho místo nebylo nikdy od roku 2004 vypsáno výběrové řízení a svůj vědecký deficit nahrazoval funkcemi, kdy pomáhal zajišťovat instalaci přednostů podle přání dr. Němečka společně s děkanem doc. Martínkem. Doc. Martínek, který byl více než 30 let přednostou Interní kliniky FNO a měl celou řadu funkcí , nedostal se zřejmě proto k vědecké činnosti a vědecké výchově mladých lékařů. Do posledního výběrového řízení na přednosti Interní kliniky FNO v roce 2017 se vůbec nepřihlásil. Tyto údaje vyvrací tvrzení vedení LF OU, že se jedná o klíčové akademické pracovníky, nutné pro akreditaci studijních oborů na LF OU a že tak dochází k narušení kvalifikační struktury s negativním dopadem na další rozvoj fakulty. V případě dr. Dvořáčka musel být LF OU placen habilitovaný garant oboru, který se pracovně na činnosti oboru nepodílel. Doc. Zonča dal dr. Dvořáčkovi výpověď a na jeho místo přijal doc. Loyku, takže mohla být ušetřena dlouholetá platba za habilitovaného garanta oboru.
Vedení LF OU dále uvádí, že došlo k výraznému snížení úspěšnosti LF OU v získávání financí z projektů a grantů. V období 2015-2016 (děkan doc. Zonča) byly získány:

Ve stejném období naopak nebyla získána:

V období po zvolení doc. Martínka děkanem po odvolání doc. Zonči dochází k některým rozhodnutím, která jsou naprosto nepochopitelná a jedná se o klíčová manažerská selhání:

Těchto pár poznámek jsem se odhodlal napsat proto, že ve všech různých vyjádřeních vedení LF OU je líčen pan docent Zonča jako osoba, která výrazně poškozovala a poškozuje dobré jméno LF OU. Pokud chceme úspěšně vědecky pracovat, musíme vždy vzít v úvahu pro a proti. Poněvadž jsou mi věda a výzkum velmi blízké, zaměřil jsem se hlavně na tyto činnosti doc. Zonči a jeho spolupracovníků a nalezl jsem výsledky, které jsou důležité i pro budoucí rozvoj LF.  Co se týká řešení nastálé situace, navrhl jsem na zasedání senátu LF OU 27.8. t.r., aby se oba děkani vzdali svých mandátů,  rozpustil se Senát LF OU a zvolil se nový senát, který by pak volil nového děkana. Toto řešení mělo podporu rektora OU prof. Laty, souhlasil s ním doc. Zonča, nikoliv však doc. Martínek a Senát LF OU. Na dalším zasedání Senátu LF OU 26.9. t.r. jsem navrhl obdobné řešení a vyzval jsem i dr. Dvořáčka k rezignaci na funkci předsedy senátu. O těchto návrzích se vůbec nejednalo a senát rozhodl o odvolání doc. Zonči. Nicméně, nyní již zbývá jen respektovat soudní rozhodnutí …
Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., přednosta Ústavu klinické farmakologie LF OU