Děkan Lékařské fakulty docent Martínek nás v červnu tohoto roku písemně ujišťuje, že na zdárném vyřešení obhajoby akreditace magisterského oboru všeobecné lékařství vedení LF usilovně pracuje dva roky. Podle předběžné zprávy komise NAÚ akreditace poměrem hlasů 6:1 nebyla doporučena, hlavním důvodem bylo nedostatečné personální zajištění fakulty docenty a profesory. Vraťme se 10 roků zpět, kdy vznik nové lékařské fakulty ze stejného důvodu nedostatečného personálního zabezpečení nedoporučila lékařská komise pro akreditaci. I přesto došlo ke vzniku LF OU, lékařská komise na protest odstoupila jako celek. Jak je možné, že jsme i po deseti letech po personální stránce tam, kde jsme byli na začátku? Pokusím se nalézt odpovědi na tuto otázku.
1) Podíl vedení LF
a. Děkan LF OU
Zhruba polovinu z uplynulých deseti let byl děkanem doc. Martínek a až na výjimky ve funkcích proděkanů pracovali stejní lidé. Pouze v jednom 2- letém období došlo k výraznému obměnění kolegia děkana doc. Zonči. Docent Zonča byl senátem LF odvolán s výraznou aktivitou senátorů doc. Martínka, prof. Jarošové a dr. Dvořáčka, doc. Martínek byl opět zvolen děkanem a prof. Jarošová statutárním zástupcem děkana, dr. Dvořáček pokračoval jako předseda senátu LF. V průběhu deseti let vznikla skupina profesionálních funkcionářů, kteří žili ve své bublině a neviděli nebo nechtěli vidět dlouhodobé problémy LF.
Snažil jsem se najít v oficiálních zápisech, jak vedení LF pracuje, ale poslední zápis kolegia děkana je z roku 2017, zápisy z tzv. velkého kolegia děkana, tj. z porady s vedoucími pracovníky ústavů a klinik, skončily v roce 2018. V lednu 2019 však proběhlo velké kolegium děkana, kterého jsem se nemohl zúčastnit, ale použil jsem citace ze zápisu uveřejněného v dokumentech na webových stránkách Ostravské univerzit, tento zápis však byl po čase smazán. Děkana Martínka jsem od této doby neviděl 1,5 roku a přes veškerou mou snahu se odmítl se mnou setkat.
Negativní vliv děkana Martínka na personální situaci jsem již popsal v dřívějších blozích. Nechal odejít prof. Janouta a doc. Janoutovou (habilitace na UK v Hradci Králové), nechal odejít doc. Bužgu (habilitace na UK v Praze), nesnažil se získat vynikající internistu doc. Urbana, i když sám neměl zájem pokračovat jako přednosta Interní kliniky FN Ostrava.
V Ostravě dosáhli na profesorský titul zatím tři lékaři. Prof. Komínek, který si vychoval svého nástupce docenta a několik PhD studentů, prof. Školoudík, výrazný vědecký talent v neurologii a jeden ze zásadních garantů nově akreditovaného PhD studia „ Klinické neurovědy“, a prof. Grundmann, člen výboru Evropské společnosti klinické farmakologie a terapie, předseda České společnosti klinické farmakologie,který vychoval svoji nástupkyni docentku a devět PhD studentů. Jak se k těmto osobnostem zachovala LF a FN Ostrava? Prof. Komínek při kandidatuře na děkana prohrál s doc. Martinkem v poměru 15:3, pro prof. Školoudíka nenašel uplatnění ředitel FNO dr. Němeček a nedávno s ním odmítl podepsat pracovní smlouvu děkan Martínek, prof. Grundmannovi byl za dr.Němečka zakazován vstup na Ústav (a později Oddělení) klinické farmakologie FNO, i když toto pracoviště založil a vychoval většinu pracovníků, z nichž řada jsou jeho podřízenými na LF.
Ředitel FNO dr. Němeček sám rozhodoval o personálním zastoupení, za jeho vedení odešli docenti nebo budoucí docenti Koliba, Vodvářka, Chmelová, Zonča. Naopak ve spolupráci s děkanem Martínkem, předsedou senátu LF dr. Dvořáčkem a senátem LF zřídil Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie a do funkce přednostky byla jmenována jeho manželka bez jakéhokoliv vědecko-pedagogického titulu nebo impaktované publikace. Děkan Martínek nedokázal zajistit akreditaci pro postgraduální studium v interních oborech ani pokračování výuky všeobecného lékařství v anglickém jazyce. Děkan Martínek jako člen Asociace děkanů lékařských fakult se nezúčastňoval jejich schůzí a na webových stránkách asociace, kde všechny fakulty mají dokonalou informaci o své činnosti, webová stránka LF v Ostravě chybí.
Poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, je přijímání studentů na LF OU, kteří nesplnili požadovaná kritéria (někteří ani z jednoho předmětu). Děkan Martínek tento svůj postup omlouvá tím, že se jedná o systémové pochybení nikoliv pochybení jeho. Pokud by se jednalo o systémové pochybení, pak tento systém založil on sám, poněvadž byl prvním děkanem LF OU. Dále omlouvá toto pochybení tím, že všichni ostatní děkani dělali totéž, což není pravda, poněvadž pod takto přijatými studenty za děkanování doc. Horáčka byl podepsán předchozí rektor.
b. Proděkani
Malé kolegium děkana slouží k tomu, aby v oblasti své působnosti zajišťovalo zdárný chod fakulty a eventuálně pomohli děkanovi, aby se vyvaroval chybných rozhodnutí. Toto platí např. ve věci nezákonných přijetí studentů všeobecného lékařství. Statutární zástupce děkana by měl kontrolovat prezentaci lékařské fakulty na webových stránkách Asociace děkanů. Při vší úctě k paní proděkance prof. Jarošové a úspěchům, které dosáhla na poli ošetřovatelství, se domnívám, že proděkan pro zahraniční styky by měl být vysoce kvalifikovaný lékař, poněvadž při vyjednávání s jinými zahraničními lékařskými fakultami je nutno uvážit, že ošetřovatelství opravdu není nosný obor lékařských fakult.
c. Senát LF OU
Na příkladu senátu LF si můžeme ukázat veškerá úskalí demokratického hlasování. Představitelům klinických oborů je doručen lístek se sedmi jmény, které je třeba zvolit, i když se jedná o pracovníky s minimálními zkušenostmi na LF i s minimálními vědeckými předpoklady. Tito pak ochotně jako užiteční spolupracovníci zvolí děkana, který má výrazně horší CV a který se již dříve dopustil vážných pochybení. Při dalších volbách do senátu došlo v klinické části k menší obměně, která však nestačila na odvolání děkana Martínka, i když všichni členové senátu měli informace o jeho závažných pochybeních. Dlouholetému členovi senátu LF a jeho předsedovi dr. Dvořáčkovi se povedl opravdu „majstrštyk“, když do funkce předsedy senátu po něm byla zvolena RNDr. Sochorová, a místopředsedou Mgr. Plevová, která je současně předsedou Senátu Ostravské univerzity. Tak se rozhodujícími osobami senátu, který má v životě lékařské fakulty velké pravomoci, staly pracovnice – nelékařky. Předsedkyni Senátu LF OU jako stálému členovi malého kolegia děkana nevadilo, že neexistují zápisy ze zasedání malého kolegia děkana, že se nekonají pravidelné porady vedoucích pracovníků LF nebo že jsou zápisy dodatečně smazány. Senát LF neodsoudil praktiky při přijímacích řízeních a naopak dal podporu stávajícími děkanovi Martínkovi. Samostatnou kapitolou jsou senátoři – studenti, kteří se jako jediní ze všech fakult OU nedistancovali od chybných přijímacích pohovorů a při volbě děkana nevzali v úvahu informace o jeho závažných chybách.
2) Rektorát OU
Též nejvyšší představitelé vedení OU dřívější i současní nejsou bez viny, poněvadž se nedokázali postavit svévolným rozhodnutím bývalého ředitele FNO dr. Němečka. Nelze také přehlédnout shovívavý úsměv vysokého představitele univerzity při diskuzi o jmenování manželky ředitele dr. Němečka přednostkou Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FNO bez požadovaných vědecko-pedagogických předpokladů.
Závěr: V tomto blogu jsem se pokusil shrnout problémy naší lékařské fakulty, o kterých píši ve svých příspěvcích již téměř dva a půl roku (blog č. 1 z 2.3.2018, blog č. 2 z 4.10.2018, blog č. 3 z 11.12.2018, blogy č. 4-7 v roce 2019). Tyto blogy mají čtenost celkem 3865x, z toho blog č. 1 do dneška 989x. Za tu dobu jsem dostal od zaměstnanců LF OU tři reakce:
Doc. Dvořáčková mi mimo jiné napsala: „Lživá, zavádějící a nepravdivá „fakta“ jsou výplodem fantazie seniora, který nedovede objektivně zhodnotit situaci a stává se tak nebezpečným svému okolí.“
Doc. Maďar mi doporučil: „Mám pocit, že jste to (kritické informace uvedené mnou v předchozím blogu) jen chtěl využít na útok proti vedení fakulty a na přesnosti informací Vám proto až tak nezáleželo. Do té doby bych navrhoval zachovat štábní kulturu a veslovat stejným směrem, pokud máte zájem být na stejné lodi jako my.“
Třetí reakce byla od dr. Sochorové, mé odpovědi jsou v blozích č. 6 a 7.
Ve svých blozích jsem se snažil popsat nedostatky na naší lékařské fakultě a zároveň rozpoutat diskuzi o příčinách, následcích a případných řešeních současné vážné situace na LF v Ostravě. Ukázalo se, že naši zaměstnanci se pravděpodobně bojí vyslovit svůj názor. Byl bych opravdu velmi šťasten, kdyby NAÚ dal naší fakultě ještě jednu šanci, i když uznávám, že si ji příliš nezasloužíme. Pokud bychom se tohoto velkého zázraku dočkali, bude nutno rozplést složité protekční a korupční vztahy a do příštího vedení LF OU zvolit nové lidi nezatížené předchozími chybnými rozhodnutími.
V Ostravě 8.7.2020 Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Přednosta Ústavu klinické farmakologie LF OU