Na tomto zasedání senátu LF OU proběhla nejdříve dlouhá diskuze o tom, zda zvolený termín pro volbu děkana byl dostatečný nebo příliš krátký. Diskuze byla v podstatě zbytečná, protože proti stanovenému krátkému termínu jsem hlasoval na minulém zasedání senátu pouze já. Potom se přihlásil ke slovu senátor doc. Krupa, který uvedl, že během posledních dvou let žádné problémy na lékařské fakultě neviděl a vyzval senátory, pokud problémy viděli, ať o nich mluví a konkretizují je. Na jeho vyzvání jsem uvedl, že některé problémy jsem již popsal v blogu 1 a 2. Jednalo se zejména o zřízení Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, která byla zřízena bývalým ředitelem MUDr. Němečkem a přednostkou byla jmenována MUDr. Cvrkenjaš Němečková bez minimálních vědeckých předpokladů pro tuto funkci, což Akademický senát LF OU nejdříve odmitnul a poté za měsíc na nátlak děkana doc. Martínka a předsedy senátu dr. Dvořáčka přijal. Jednalo se o vážnou protekci manžela-ředitele a přístup děkana a předsedy senátu zavání korupcí. Druhé závažné manažerské pochybení děkana bylo to, že dovolil odchod prof. Janouta a jeho manželky doc. Janoutové. Prof. Janout byl nositelem čtvrtého největšího grantu v České republice a v důsledku jeho odchodu nemohl být otevřen doktorský studijní program z hygieny a epidemiologie. Senátor doc. Krupa doplnil, že o zřízení Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie se mohlo diskutovat více, avšak v kontextu práce AS LF OU je to pouze částečná okrajová záležitost. Hlavním programem tohoto zasedání senátu měla být volba děkana ze dvou kandidátů a to doc. Martínka a prof. Komínka. Dovolil jsem si provést srovnání obou kandidátů na funkci děkana dle jejich předložených materiálů, tj. publikační, vědeckou a přednáškovou činnost, získaných grantů, pobytů v zahraničí a jazykových znalostí. Z tohoto srovnání zcela jasně vyplynulo, že prof. Komínek má výrazně lepší výsledky než doc. Martínek. Na to reagovala místopředsedkyně senátu dr. Plevová, která označila moje srovnání obou kandidátů jako dehonestaci osoby doc. Martínka. Domnívám se, že mluvit o dehonestaci jeho osoby je naprosto nesmyslné, poněvadž jsem pouze striktně srovnával předložené materiály obou kandidátů. Z logiky senátorky dr. Plevové by tedy vyplynulo, že se doc. Martínek dehonestoval sám.
Poté se diskuze zúčastnili senátoři-studenti. Nutno podotknout, že diskutují často mnohem více než někteří senátoři-akademici, které jsem ještě nikdy neslyšel vyjádřit jejich názor. Místopředsedkyni senátu studentce Durďákové připadlo absurdní porovnávat kvalitu člověka podle toho kolik má publikací, což na výběr děkana nemá žádný význam, a dále doplnila, že si nevšimla, že by naše fakulta byla stejná jako ostatní fakulty. U nás je jiný přístup k výuce, po praxi je lepší. Senátorka Durďáková nezaznamenala, že nebyla srovnávána pouze publikační činnost, ale celá řada dalších kritérií. Na druhé straně má pravdu v tom, že naše fakulta opravdu není stejná jako ostatní lékařské fakulty, protože skladba jednotlivých ústavů, event. klinik, počet profesorů a docentů a následně i vědecká činnost je u nás nesrovnatelně nižší a hrozí neprodloužení akreditace. Senátor Rychlý se domnívá, že jde o více věcí než VaV činnost, poněvadž se nevolí šéf vědecké rady, volí se děkan. V tom se senátor Rychlý mýlí, poněvadž děkan je předsedou vědecké rady. Senátorka Škerková se domnívá, že funkce děkana je funkcí manažerskou a doporučila srovnání dvou kandidátů na děkana z tohoto pohledu, ne z pohledu vědeckého.  Věda je velice důležitá, ale pro pozici děkana jsou potřebné manažerské a diplomatické schopnosti.
Pokusím se tedy o načrtnutí možného scénáře manažerských a diplomatických schopností podle doc. Martínka:

  • Bude zřizovat kliniky a ústavy nikoliv podle plnění požadovaných kritérií, ale podle svého osobního uvážení.
  • Pokud bude jmenovat nekvalifikovaného přednostu, nebude požadovat doplnění chybějících požadavků, ale naopak bude podporovat jeho činnost např. v politické sféře.
  • Nebude se snažit o udržení špičkových vědeckých pracovníků a to i v tom případě, že znemožní otevření doktorského studia.
  • V přijímacím řízení nebude rozhodovat podle platných pravidel, ale podle pravidel, které si sám vytvoří.
  • Jako vrcholný představitel LF OU v době internacionalizace vysokoškolského a vědeckého vzdělávání bude jediným děkanem v ČR, který se nedomluví anglicky.

 
Závěr: senát LFOU zvolil děkanem lékařské fakulty doc.MUDr.Arnošta Martínka,CSc.
poměrem hlasů 15 : 3
 
V Ostravě 11.12.2018                                Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Přednosta Ústavu klinické farmakologie LF OU
Člen Akademického senátu LF OU