Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Mediální obraz Lékařské fakulty Ostravské univerzity v posledním roce nevypadá moc dobře. Nejdříve souvládí dvou děkanů, nyní nesrovnalosti u přijímaček. Podle rektora Jana Laty není problém v kvalitě vzdělávání mediků, která je dobrá. Problém podle něj tkví v tom, že vedení fakulty si doteď nechce připustit, že při přijímání uchazečů, kteří neudělali přijímací zkoušky, porušilo zákony i vnitřní předpisy univerzity. Přečtěte si rozhovor s rektorem Ostravské univerzity Janem Latou, který je otevřenou reakcí na situaci na Lékařské fakultě.
Jak vnímáte kontrolní zprávu Národního akreditačního úřadu (NAÚ)?
Už od začátku prohlašuji, že přijímání uchazečů na Lékařskou fakultu, kteří nezvládli přijímací řízení, je pro mě neakceptovatelné. V tomto ohledu pro mne není kontrolní zpráva NAÚ překvapivá. Když jsme na podzim zjistili, že k tomuto na Lékařské fakultě dochází, zahájili jsme hloubkovou kontrolu přijímacího řízení a to nejen na LF, ale na všech fakultách Ostravské univerzity a přijali opatření, která tuto situaci do budoucna vyloučí.  Odmítám ale konstatování přezkumné komise NAÚ, podle které jde o selhání kontrolního systému na celé univerzitě. Není v možnostech naší ani žádné univerzity, aby prověřovala každé jednotlivé rozhodnutí děkana kterékoli fakulty. Fakulty jsou z velké části autonomní, což vychází přímo z vysokoškolského zákona, a univerzita musí předpokládat, že při svém rozhodování respektují zákony i vnitřní pravidla univerzity i fakulty.
Předešlé dny byly v souvislosti s Lékařskou fakultou hodně divoké, zaznamenal jste reakce v médiích?
Už mne vlastně ani nezaráží, že se neveřejná kontrolní zpráva dostala do médií ještě předtím, než jsme ji mohli pořádně prostudovat. V danou chvíli mne ale primárně nezajímají články v médiích, jediné, co chci, je situaci řešit. K dispozici máme zprávu kontrolorů, se kterou budeme dále pracovat, abychom obstáli před Radou Národního akreditačního úřadu.
Nevrhá to ale špatné světlo na celou Ostravskou univerzitu?
Jistě ano. O podobnou negativní reklamu samozřejmě nikdo nestojí. Mrzí mne to zejména vzhledem k tomu, že Ostravská univerzita se v posledních letech velmi posunula. Naši vědci se dostávají na přední stránky prestižních vědeckých časopisů, získávají projekty excelence například v oblasti epidemiologického výzkumu nebo v oblasti zdravého pohybu v industriálně postiženém regionu, obdrželi jsme více než miliardovou dotaci na stavbu dvou nových budov pro sportovní a umělecké zázemí, naši studenti vyhrávají prestižní soutěže na Pražském jaru a zlepšujeme se ve světových žebříčcích kvality vysokých škol. To vše dokáže během chvíle zastínit chyba vedení Lékařské fakulty. Věřím ale, že Ostravská univerzita jako celek je silná instituce, která se díky akademikům, vědcům i studentům dokáže vypořádat i s ne zrovna kladnými titulky v novinách.
Jakým způsobem probíhala kontrola NAÚ?
Předem si vyžádali rozsáhlé materiály, počínaje všemi relevantními vnitřními předpisy univerzity a fakult od roku 2010, až po údaje o všech uchazečích a absolventech od roku 2010. Při kontrole na místě zkoumali vlastní spisy uchazečů a studentů. Po celou dobu jsme poskytovali veškerou součinnost.
Jaký Ostravská univerzita zvolí další postup?
Již před doručením kontrolní zprávy jsme učinili potřebná opatření, aby se na Lékařské fakultě neopakovala situace s přijímáním studentů, kteří nezvládli testy v rámci přijímacího řízení. Do třiceti dnů máme reagovat na kontrolní zprávu a budeme se snažit přesvědčit radu NAÚ, že nalezená pochybení formálního charakteru jsou napravena a individuální selhání v podobě přijetí studentů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky se již nebudou opakovat.
Věříte, že se Vám podaří Národní akreditační úřad přesvědčit?
Velmi záleží na objektivitě a nestrannosti NAÚ. Doporučení kontrolní komise – omezit přijímání studentů na Lékařskou fakultu – totiž vůbec nerozumím. Univerzita uznává, že v minulosti došlo k pochybení při přijímacím řízení, nicméně nyní byly podmínky nastaveny tak, že se tato situace nemůže opakovat. Nikdo ale nikdy nezpochybnil průběh či kvalitu studia a kompetence absolventů. Nechápu tudíž, co má případné omezení řešit a jak může čemukoli prospět. Spíše to připomíná trest nežli snahu o nápravu. Všichni si pamatujeme, jak těžce LF v Ostravě vznikala a jak proti jejímu založení bojovaly ostatní lékařské fakulty. Řada kolegů mi v poslední době říkala, že je stále v určitých kruzích jakési nepřátelství vůči nám. Nevěřil jsem tomu, ale podobné, dle mého názoru neadekvátní, závěry bohužel tento pocit podporují. Také jsem zaslechl, že někdo přirovnával situaci na naší LF k plzeňským právům. Toto je naprosto zcestné a urážlivé. U nás byl problém „na vstupu“, mrzí nás to a napravili jsme to. Nikdo ale neukončil studium dříve než za 6 let, nedocházelo k tolerování absencí, podvodům u zkoušek a nekvalitním odborným pracím. Takové tvrzení je urážlivé nejen vůči našim absolventům, ale i vůči lékařům – pedagogům.
Nebudete v návaznosti na kontrolní zprávu navrhovat personální změny ve vedení Lékařské fakulty?
S panem děkanem se sejdu, nerad bych mu cokoli vzkazoval či navrhoval nepřímo. Navíc rektor může skutečně jen „navrhovat“, jiné pravomoci v personálním složení fakult nemá. Nicméně bych rád zdůraznil dvě věci. Jedna je jasná – od počátku tvrdím, a bohužel kontrola NAÚ to potvrdila, že při přijímacím řízení došlo k pochybení a vzhledem k tomu, že za toto řízení je zodpovědný děkan, přijde mi zcela logické zodpovědnost přijmout a důsledky vyvodit. Ale druhá, možná důležitější, záležitost. Již jsem zmínil když ne negativní, tak minimálně rezervovaný přístup ostatních lékařských fakult k lékařské fakultě naší. Toto mohou změnit kvalitní absolventi, kvalitní lékaři – učitelé, ale především kvalitní a ostatními respektované vedení fakulty. Proto skutečně nechápu fakt, že děkan Martínek není členem Asociace děkanů lékařských fakult ČR (nechce děkan Martínek? Nechtějí ostatní děkani? Nevím, která možnost je horší…) a dle sdělení několika mých kolegů, děkanů lékařských fakult, s nimi dokonce ani nekomunikuje. Před dvěma dny (v pátek 14.6.) bylo jednání poslední, i za přítomnosti náměstka ministra školství, na základě mediálních informací byla projednávána mimo jiné i situace na naší LF a pochopitelně jednání „o nás bez nás“ je vždy špatné. Ve vedení naší LF se v podstatě od založení střídají dvě znepřátelené skupiny, navzájem se propouštějí z práce a podávají trestní oznámení a toto vážnosti fakulty nutně škodí. K jakékoli změně náhledu na nás, nejen z hlediska lékařských fakult, ale i NAU, je respektované a hlavně důvěryhodné vedení fakulty zcela zásadní. Tato změna je ovšem zcela v rukou vedení a senátu LF.
Dost lidí bude asi zajímat, co se stalo s uchazeči/studenty, kteří byli takto přijati?
Někteří byli v dalším studiu neúspěšní a byli vyloučeni ze studia, nekteří sami studia zanechali a někteří studium řádně ukončili. Jakkoli v žádném případě nechci obhajovat přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, tak ne vždy je výsledek přijímací zkoušky rozhodující pro to, zda uchazeč bude úspěšným studentem a dobrým lékařem.
A co bude s uchazeči, kteří jsou aktuálně přijati ke studiu na medicínu?
Kontrola nezpochybnila kvalitu studijního programu, kvalitu jeho personálního, materiálního a vědeckovýzkumného zabezpečení. Naprostá většina vytýkaných nedostatků byla vysoce formálního charakteru a navíc ještě před zasláním výsledků kontroly byly napraveny.
Pedagogové fakulty poskytují nejen kvalitní výuku i velmi kvalitní zázemí pro studium, ale navíc i individuální přístup ke studentům.