Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Festival evropské kultury realizovaný Akademii im. Jakuba z  Paradyża v polském městě Gorzowie Wielkopolskim patří k významným mezinárodním setkáním akademiků i širší veřejnosti na poli vědy, umění, kultury a dalších společenských aktivit. Účast na jeho programu je tak prestižní záležitostí, avšak zároveň také klade na vystupující aktéry nemalé kvalitativní nároky. Je proto potěšující, že na letošní VII. ročník této akce byl prorektorem Akademie Przemyslawem Słowińskim osobně pozván Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, který zde svým výkonem ve dnech 18. a 19. května dokázal vynikajícím způsobem reprezentovat Českou republiku i svou Almam matrem.
Pěvecké těleso, vedené sbormistrem a uměleckým vedoucím Doc. Mgr. Janem Spisarem, Ph.D. z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty (pod jejíž gescí sbor funguje), se na svůj úkol dlouho a svědomitě připravovalo. Výsledkem několikaměsíčního úsilí byl kvalitně zvládnutý program, zahrnující široké žánrové spektrum sahající od autorů evropské artificiální hudby, přes úpravy populárních skladeb, až po lidovou tvorbu. Posluchači tak mohli vyslechnout mj. díla Antonia Vivaldiho, Lucy Maranzia, Adriana Banchieriho a řady dalších. Vedle vokálních skladeb a skladeb s nástrojovým doprovodem zazněla i díla čistě instrumentální, jako např. Vivaldiho Allegro a Larghetto ze Sonáty RV 779 pro hoboj, housle a basso continuo, kterou provedli studenti Ivana Funioková (hoboj), Kateřina Tyčová (housle) a Daniel Rusnok (klavír). Za zmínku stojí také skutečnost, že provedení jednotlivých děl navíc řídili sami studenti.
Zájezd Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity tak měl vedle kvalitní reprezentace ještě jeden neopomenutelný přínos, a sice cennou uměleckou i společenskou zkušenost studentů na mezinárodní úrovni. Nemalé poděkování proto patří také univerzitě a Pedagogické fakultě, za organizační a finanční podporu této akce.
Mgr. Petr Lyko, Ph.D., KHV PdF

VŠPS


VŠPS


VŠPS