Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Studenti dokážou o věcech přemýšlet v globálním měřítku a zvažovat je z řady různých perspektiv, uvědomují si, jaká je perspektiva jejich vlastní kultury a vnímají pohled kultur jiných,“  takto formuloval prof. Perry Hobson, prorektor naší partnerské Taylor’s University v Kuala Lumpur v Malajsii, v jedné ze svých zářijových přednášek na OU základní ukazatel kvality internacionalizovaného studia na univerzitě.

Na počátku září hostilo Centrum mezinárodní spolupráce OU Perryho Hobsona, britského profesora turismu a pohostinství a experta v oblasti internacionalizačních strategií univerzit napříč světadíly. S bakalářským titulem ze Spojeného království, magisterským titulem ze Spojených států a doktorským titulem z Austrálie získává prof. Hobson bohaté mezinárodní zkušenosti již od doby svých studií. Jako akademik působil na univerzitách v USA a v Austrálii, v současnosti pracuje pro Taylor’s University v Kuala Lumpur v Malajsii, s níž naše univerzita uzavřela smlouvu o výměně studentů, vedle toho však pravidelně vyučuje jako hostující profesor na univerzitách v Číně, Vietnamu, v Austrálii, na Filipínách či v Indonésii.
Perry Hobson je tvůrcem i jedním z klíčových realizátorů globální strategie Taylor’s University a v jejím rámci se soustředí na všechny prvky, které dnes tvoří samozřejmou součást internacionalizačních aktivit univerzit: tvorbu a rozvoj internacionalizační strategie, výzkum současného globálního trhu vyššího vzdělávání, internacionalizaci studijních programů, včetně realizace odborných stáží v mezinárodních a zahraničních firmách a institucích, motivaci vyjíždějících studentů k mezinárodním zkušenostem, péči o přijíždějící studenty a jejich integraci nejen do akademické komunity univerzity, ale také do společenství města a regionu. Všem zmíněným oblastem byly věnovány přednášky a diskuse, kterých se zúčastnili nejen akademici a pracovníci oddělení mezinárodních vztahů z celé univerzity, ale také kolegyně ze zahraničních oddělení VŠB-TUO a Slezské univerzity v Opavě.

Jedním z nejinspirativnějších témat byla „internacionalizace kurikula“, tedy mezinárodní/globální pojetí náplně kurzů a výuky obecně, které se dosud v České republice dostává pozornosti jen pozvolna, přitom patří k nepostradatelným předpokladům otevření univerzity široké paletě mezinárodních studentů. Internacionalizace výuky je dnes v mezinárodním vzdělávání chápána jako cílená a systematická integrace mezinárodních a interkulturních prvků do obsahů konkrétních kurzů: kontakt s jinými kulturami nabízejí témata v rámci předmětu, materiál, s nímž se pracuje, k přípravě na mezinárodní uplatnění znalostí a dovedností směřují aktivity ve výuce i zadávané úkoly, interkulturní kompetence jsou součástí znalostí a dovedností, které si absolvent ze studia odnáší.
Z Ostravy pokračoval prof. Hobson do pražského Domu zahraniční spolupráce, jehož pracovníci přijali naše doporučení k přednášce a uspořádali u příležitosti jeho hostování workshop pro zájemce z českých univerzit.
Věříme, že přednáškový pobyt Perryho Hobsona byl prvním z řady podobných setkání – nabízet pracovníkům i studentům univerzity příležitosti k orientaci v současném pojetí i fungování mezinárodního vzdělávání a internacionalizace univerzit v globálním měřítku je jedním z dlouhodobých plánů našeho Centra.
Renáta Tomášková, Centrum mezinárodní spolupráce OU