Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Samotná volba děkana proběhla 20. března 2014, slavnostní jmenování se však konalo až nyní v aule Ostravské univerzity.
Úvodní slovo slavnostního ceremoniálu pronesl předseda Akademického senátu FF OU doc. Jaroslav David, který přivítal a představil přítomné hosty – rektora, děkany a další představitele vysokých škol, děkany fakult OU, Vědeckou radu Filozofické fakulty, předsedkyni Akademického senátu OU, prorektory OU, proděkany FF OU a další významné hosty z oblasti kultury a zahraničních vztahů, zástupce města i podnikatelské sféry. Jmenujme například biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Lobkowicze, generální konzulku Polské republiky Annu Olszewskou, ředitelku Archivu města Ostravy Dr. Przybylovou, ředitele Galerie výtvarného umění v Ostravě Dr. Jůzu, ředitele Oblasti dolní Vítkovice Ing. Koudelu a další.
Následoval projev rektora prof. Jiřího Močkoře a po něm pak slavnostní předání insignií příslušející úřadu děkana Filozofické fakulty, který přísahou na žezlo potvrdil a přijal děkanský úřad. Z pozice děkana pak jmenoval své proděkany. Na závěr slavnostního ceremoniálu pronesl nový děkan svou inaugurační řeč. Po ukončení ceremoniálu byli všichni přítomní pozváni na slavnostní přípitek a pohoštění do přísálí auly.