Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Hlavními úkoly centra jsou:
– realizace vědecko-výzkumné činnosti v oblasti epidemiologie vybraných infekčních nemocí, epidemiologie prioritních neinfekčních nemocí a epidemiologie životního a pracovního prostředí formou vědeckých projektů podporovaných grantovými agenturami v České republice i v zahraničí;
– dalším úkolem je integrace a koordinace výzkumných aktivit a kapacit v rámci Lékařské fakulty OU a zajištění akviziční činnosti v oblasti identifikace možných nových směrů výzkumu;
– nedílnou součástí centra je i poskytování odborné konzultační činnosti v oblasti realizace vědeckých projektů a iniciace vytváření nových vědeckých týmů pro tyto projekty.
Organizačně řídí centrum ředitel, jmenovaný děkanem LF OU, který je zkušeným vědeckým pracovníkem s širokou publikační činností v nejvíce renomovaných světových časopisech a s vysokým citačním ohlasem (SCI citace 3241, H-index 30). Poradními orgány ředitele centra jsou Vědecká rada centra a Poradní sbor centra, které jsou složeny z významných interních i externích odborníků a které projednávají všechna důležitá rozhodnutí.
Centrum epidemiologického výzkumu pracuje na bázi Ústavu epidemiologie a OVZ Lékařské fakulty OU.
V rámci centra jsou v současné době řešeny následující výzkumné projekty:
TUZEMSKÉ
1. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Tento výzkum je podporován grantem IGA MZ ČR NT11152-6/2010 celkovou částkou 10 391 000,- Kč pro období 2010–2015. Hlavním řešitelem je Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., genetické vyšetřování zajišťuje Doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., z PřF MU Brno a dále v týmu pracují 2 epidemiologové (MUDr. Povová, Mgr. Ambroz), 1 genetik (z PřF MU Brno), 1 student DSP a 1 statistik (Ing. Tomášková).
2. Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad
Tento výzkum je podporován grantem IGA MZ ČR NT12246-5/2011 celkovou částkou 8 443 000,- Kč pro období 2011–2015. Hlavním řešitelem je MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., genetické vyšetřování zajišťuje MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D., (FNO Ostrava) a dále v týmu pracují 3 epidemiologové (Prof. MUDr. Janout, MUDr. Povová, Mgr. Ambroz), 1 genetik (FNO Ostrava) a 1 statistik (Ing. Tomášková).
3. Epidemiologie a genetika schizofrenie
Tento výzkum je podporován grantem IGA MZ ČR NT14504-3/2013  celkovou částkou 7 658 000,-Kč pro období 2013–2015.. Hlavním řešitelem je Prof.MUDr.Vladimír Janout,CSc. , genetické vyšetřování zajišťuje Doc.RNDr.Omar Šerý,Ph.D. z AV ČR a dále v týmu pracují 2 epidemiologové (MUDr.Povová, Mgr.Ambroz), 1 klinik-psychiatr (Prof.MUDr.Hosák), 1 genetik (z Př.F.MU Brno), 2 studenti DSP a 1 statistik (Ing.Tomášková)
4. Výskyt respiračních obtíží u astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě
Tento výzkum je podpořen grantem IGA MZ ČR NT14608/2013 celkovou částkou 835 000,- Kč. Hlavním řešitelským pracovištěm je SZÚ Praha, LF OU je spoluřešitelem tohoto výzkumu. Na výzkumu se podílí Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., a RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
MEZINÁRODNÍ

 • projekt „Ca plic“ ve spolupráci s International Agency for Research on Cancer v Lyonu, Francie (realizace ve FNO)
 • projekt „Ca močového měchýře“ ve spolupráci s Mount Sinai School of Medicine v New Yorku, USA (realizace v MNO)
 • projekt „Ca plic ve vztahu k HPV“ ve spolupráci s Mount Sinai School of Medicine v New Yorku (příprava realizace)
 • projekt „Variabilita srdeční frekvence“ ve spolupráci s University College London, Velká Británie (realizace částečně v rámci SGS)

Kromě uvedených výzkumných projektů se Centrum epidemiologického výzkumu podílí na řešení dalších dílčích výzkumných projektů:
       – v rámci doktorských disertačních prací

  • … projekt „epidemiologie Ca prostaty“ (spolu s Ústavem laboratorní diagnostiky FNO)
  • … projekt „epidemiologie urolitiázy“
  • … projekt „úzkostné poruchy u kardiologických pacientů“
  • … projekt „epidemiologie toxokarózy“
  • … projekt „epidemiologie karcinomu prsu“
  • … projekt „epidemiologie náhrad kyčelního kloubu“
  • … projekt „chirurgická léčba nádoru jater“

   
       – ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

  • … projekt „biomonitoring chemických látek v moči“

 
     – ve spolupráci s oddělením kardiologie FNO

  • … projekt „analýza podávání nových protisrážlivých léků“
  • … projekt „hodnocení validity indexu krevního tlaku u diabetiků“
  • … projekt „hodnocení přesnosti laserového měření obvodů a objemů různých částí lidského těla“

Centrum epidemiologického výzkumu se dále rovněž podílí na přípravě velkých výzkumných projektů:

 • projekt „BioReTT“ (Biomedical Research and Technology Transfer) – znečištění ovzduší na Ostravsku a vliv na zdravotní stav“ ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně a dalšími subjekty (cca 1,5 miliardy Kč)
 • Projekt „Epidemiologie a genetika mírné kognitivní poruchy“ – podáno do Agentury zdravotnické výzkumu (cca 23 mil. Kč).

Publikační činnost členů centra a ústavu je široká. V roce 2014 bylo publikováno nebo zasláno k publikaci celkem 38 publikací, z toho 25 v časopisech s impakt faktorem. V minulých letech byly publikace členů centra publikovány v prestižních světových periodicích s vysokým impaktem a měly vysoký citační index jak např.:
NATURE 2014 Sep 11;736(7517) IF 42,351
NATURE 2008 Apr 3;452(7187):633-7. SCI 602, IF 42,351
LANCET 2005 Oct 29-Nov 4;366(9496):1558-60 SCI 65, IF 39,207
NAT GENET 2008 Dec;40(12):1404-6. SCI 241, IF 29,648
NATURE GENETICS 2010MAY Volume: 42 Issue: 5 Pages: 441-7 SCI 198, IF 29,648
NATL CANCER INST 2005 Apr 20;97(8):567-76. SCI 124, IF 15,161
J. OF CLIN. ENDOCRIN. & METAB. 2002 JAN Volume: 87 Issue: 1 Pages: 144-147 SCI 142, IF 6,310
Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ředitel Centra epidemiologického výzkumu
a vedoucí ústavu epidemiologie a OVZ