Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Cílem projektu je vytvoření tematicky multidisciplinárního výměnného programu zaměřeného na vývoj nových nástrojů pro pokročilé pedagogické vědy v oblasti nástrojů ICT, distančního vzdělávání a mezikulturních kompetencí.
Celý název projektu je „International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences“ (zkráceně IRNet ) a byl zahájen v lednu loňského roku.
Jeho hlavním řešitelem je Slezská univerzita v Katovicích, která kromě Ostravské univerzity spolupracuje s řešitelskými kolektivy z Nizozemska, Španělska, Slovenska, Austrálie, Ukrajiny, Portugalska a Ruska.
Hlavní důvod, proč takový projekt vznikl, popisuje vedoucí řešitelského kolektivu za Ostravskou univerzitu doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.: „Globalizace zasáhla všechny oblasti a vzdělávací systémy čekají změny. Je zřejmé, že například distanční vzdělávání se bez aktivního zavádění inovativních forem neobejde.“
Společný výměnný program má podpořit mezikulturní vztahy mezi zeměmi EU (Polsko, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Slovensko) a třetími zeměmi (Austrálie, Rusko, Ukrajina). „Posílí stávající spolupráci a umožní navázat nové vědecké kontakty prostřednictvím vzájemných stáží výzkumných pracovníků,“ upřesňuje Kateřina Kostolányová.
Projekt je v současné době v první třetině svého řešení. Výzkumní pracovníci již absolvovali první stáže na partnerských školách. Výzkum je spojen se sběrem dat, s dotazníkovým šetřením mezi studenty a zástupci akademické obce a s jejich vyhodnocováním. „Výstupem budou nejen odborné studie, ale také workshopy, webové stránky a mnoho dalších tištěných dokumentů,“ vyjmenovává docentka Kostolányová a dodává, že je ráda, že se může Ostravská univerzita podílet na mezinárodním vědeckém projektu a být u procesu tvorby klíčových změn v oblasti celoživotního vzdělávání.
Projekt je financovaný Evropskou komisí a bude trvat 4 roky.