Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Často se na mapách českého území setkáme se jménem Amerika označujícím dělnické kolonie velkých průmyslových aglomerací 19. století. Využito je zde vážně myšlené či ironické přenesení prestiže a prosperity, kterými se Amerika a zejména USA v 19. a první polovině 20. století vyznačovala. Vedle prestiže byla charakteristická také vzdálenost a určitá nedosažitelnost tohoto kontinentu. Ameriky se proto často nacházely na okraji obcí, nebo byly mezi nimi a centry obcí ještě další pozemky. Dalším důvodem, proč jednotlivé objekty či prostory nesly toto pojmenování, byli tak zvaní Amerikáni. Jednalo se o jedince, kteří se vrátili z  Ameriky, stavěli si zde své domy a pěstovali plodiny pocházející z Ameriky jako na příklad brambory či kukuřici.
Konkrétně nalezneme Ameriku v Havířově-Prostřední Suché v dnes nezastavěném prostoru mezi ulicemi Životická, Na Bělidle, Modřínová a Podolkovická, přičemž původně byla oddělena od středu obce komplexem pozemků. Další Ameriku nacházíme v obci Stonava, městské části Ostrava-Koblov či v Bohumíně-Pudlově.
Užijeme-li v českém prostředí přeneseného pojmenování Ameriky – Nový svět, které je pro daný kontinent a především USA typické, také nemusí být řeč pouze o zahraniční lokalitě. V současné době je takto  na příklad pojmenována ulice v Havířově-Prostřední Suché. Původně však šlo o jižní část místní kolonie, která se nacházela zhruba v prostoru mezi dnešními Sušanskými rybníky a ulicemi Nový svět a U Pískovny. Se jménem Nový svět se rovněž setkáme na současné mapě Stonavy, kde označuje již nezastavěný prostor poblíž ulice Bažantice. Aktuálně se tento původní název odráží také v pojmenování autobusové zastávky Stovana, sídl. Nový svět.

Přehledná mapa oblasti Českého Těšína z roku 1946


Příště: New York, Nový York, Nový Jork, Ňu-Jork