Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Učebnice s názvem Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology vychází v prestižním nakladatelství CRC Press, Taylor&Francis Group, které patří k předním vydavatelským domům orientujících se na vědeckou literaturu.
Již několik let sílí na celém světě poptávka po změně správy vodních toků, která klade důraz na environmentální funkci řek, hospodaření s vodou, protipovodňovou ochranu a na předávání zkušeností mezi odbornou veřejností. Objevuje se tlak na interdisciplinární výzkum fungování vodních toků a říční krajiny, poznání role jejich morfologie na odtok vody z krajiny a význam využití krajiny na výsledný stav vodních toků včetně jejich hydrologického režimu. Proto šel editorský tým  napříč obory a tvořil ho vodohospodářský inženýr prof. Artur Radecki-Pawlik (University of Agriculture, Krakow, Polsko), hydraulik prof. Stafano Pagliara (University of Pisa, Itálie), fluviální geomorfolog doc. Jan Hradecký (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity) a MSc. Erik Hendrikson (Large Lakes Observatory, University of Minnesota-Duluh, USA). Autorů celého díla je ovšem mnohem více – téměř šedesát, a jejich specializace jsou velmi pestré. Kromě technických oborů jsou zastoupeni fyzičtí geografové, geomorfologové, hydrologové, specialisti na matematické a fyzikální modelování, ekologové, sedimentologové, kartografové a geoinformatici, a to z více než deseti zemí světa  -Brazílie, Mexika, USA, Kanady, Portugalska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Egypta, Japonska, Austrálie a České republiky.
Je potěšující, že Ostravskou univerzitu zastupují hned čtyři geomorfologové z katedry fyzické geografie a geoekologie naší Přírodovědecké fakulty, kteří se podíleli na tvorbě čtyř z celkového počtu 24 kapitol celé učebnice, a to kromě editora doc. Jan Hradeckého také dr. Tomáš Galia, dr. Veronika Kapustovádr. Václav Škarpich.
Díky odvaze editorů vzniklo dílo, které by mělo jak vodohospodářům, tak fyzickým geografům ozřejmit specifika fungování vodních toků, ukázat výsledky dobré praxe vodohospodářského managementu a zdůraznit fakt, že vodní toky jsou komplexní a velmi křehké systémy naší krajiny, o které se musí každá společnost velmi pečlivě starat. Na jedné straně jsou nositelkami života, na druhé straně mohou být zdrojem přírodního rizika, protože nejen přirozené povodně, ale v kulturní krajině především člověk a jeho neuvážené zásahy nebo nevhodná dlouhodobá péče o jejich stav a fungování může vyústit v katastrofální následky pro celou společnost a kvalitu životního prostředí obecně.
Celý tým autorů doufá, že se stane nejen učebnicí pro studenty různých specializací, ale že bude pomocníkem správců vodních toků, a to nejen v České republice, Evropě, ale i na dalších kontinentech naší planety.