Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 24. ledna proběhlo na půdě Pedagogické fakulty setkání pracovních skupin Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava. Jednání vedli vedoucí odboru školství a sportu SMO a manažerka projektu Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství odboru školství a sportu SMO Ing. Marta Szücsová a děkan PdF doc. Tomáš Jarmara. Zástupci pracovních skupin zaměřených na předškolní vzdělávání a péči, inkluzivní vzdělávání, čtenářskou a matematickou gramotnost a kariérové poradenství diskutovali se zástupci Pedagogické fakulty (pedagogy, členy Grémia praxí PdF a vedoucími kateder) zejména o stážích a praxích studentů fakulty v mateřských, základních a středních školách, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a dalších institucích, o náplni a rozsahu recipročních aktivit a připravenosti studentů na jejich budoucí profesi.
Z jednání vyplynul zejména požadavek potřeby zkvalitnění a prohloubení praktické přípravy studentů na práci s dětmi a mládeží, jednání v krizových situacích a řešení konfliktů, komunikaci s rodiči a další činnosti, jež jsou součástí pedagogické profese. Výsledkem je příslib zástupců jednotlivých pracovních skupin, že pro příští jednání, které je plánováno za dva až tři měsíce, formulují požadavky na profil absolventa, který by se dle specifik svého studijního oboru mohl co nejlépe a nejrychleji zapojit do práce ve školách všech typů a mimoškolních zařízeních.
Diana Svobodová

Kulatý stůl


Kulatý stůl


Kulatý stůl


Kulatý stůl


Kulatý stůl


Kulatý stůl