Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 2. a 3. června proběhl v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj již 33. ročník muzikologické konference Janáčkiana 2016, kterou ve spolupráci pořádali Mezinárodní festival Janáčkův máj a katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Náplní konference byla problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových skladeb. Již tradičně byl nemalý prostor věnován právě tvorbě Leoše Janáčka, přinášející nové pohledy, způsoby interpretace a nahlížení na jeho dílo. Druhý tematický okruh se zaměřil na historii a současnost hudební pedagogiky. Přednášející se zaměřovali na jednotlivé osobnosti, instituce a trendy oboru. Konference se zúčastnilo se na padesát účastníků z České republiky, Slovenska, Polska i Spojeného království.

První den konference slavnostně zahájili děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. spolu s prof. PhDr. Karlem Steinmetzem, CSc. Úvod hudebně doprovodil výběrem Janáčkových komorních skladeb cimbalista Mgr. Daniel Skála, Ph.D. V průběhu dne přednesli své příspěvky velcí janáčkovští badatelé a specialisté svého oboru prof. John Tyrrel, Dr. z Velké Británie a prof. PhDr. Miloš Schnierer z Brna. Dalšími podnětnými momenty byla vystoupení doc. PhDr. Květoslavy Horáčkové, která se věnovala upravovateli libret Maxi Brodovi, Mgr. Michaely Mojžišové, PhD. a doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D., zaměřené na Janáčkovu Věc Makropulos a Mgr. Jany Cindlerové, Ph.D. se scénologickým rozborem Její Pastorkyně. Vrcholem dne byl diskuzní panel k režijnímu pojetí Janáčkových oper za účasti režisérů, dramaturgů, muzikologů, dirigentů a kritiků, jako například John Tyrrell, David Radok, Jiří Nekvasil, Miloš Schnierer, Helena Havlíková, či Václav Věžník. Velmi energickou diskuzi mistrně korigoval Jiří Zahrádka.

Druhý den byl věnován historii a současnosti hudební pedagogiky. Vedle referátu prof. K. Steinmetze, zaměřeného na jubilující ostravské „nestory“ Vladimíra Gregora, Luďka Zenkla a Ivana Měrku, byly představeny nové i stávající dimenze hudebně-pedagogických proměn. Účastníci měli možnost dále vyslechnout zajímavosti z oblasti historie hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, perspektivy vzdělávání církevních hudebníků na Slovensku, pozitiva a negativa norského vzdělávacího systému a srovnání hudební pedagogiky Kolumbie a České republiky. Výsledky svých dosavadních vědeckých bádání prezentovali také studenti doktorského studia z katedry hudební výchovy Ostravské univerzity a dalších domácích univerzit. Nejvýraznějším momentem celého druhého dne byla přítomnost a blahopřání čestnému hostu, violoncellistovi, hudebnímu pedagogovi a historikovi, jubilujícímu ostravskému „nestorovi“ doc. PhDr. Ivanu Měrkovi.

Mgr. Bc. Markéta Myšková, Mgr. Adéla Ziegelbauerová

diskusní panel, řídí Jiří Zahrádka

diskusní panel, řídí Jiří Zahrádka


diskusní panel

diskusní panel


cimbalista Mgr. Daniel Skála, Ph.D., v pozadí děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

cimbalista Mgr. Daniel Skála, Ph.D., v pozadí děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.


posluchači katedry hudební výchovy pedagogické fakulty ostravské univerzity v ostravě

posluchači katedry hudební výchovy pedagogické fakulty ostravské univerzity v ostravě