Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

KODEX PŘISPĚVATELE

 1. Autorská práva, zodpovědnost a zdroje
 • Publikováním textů na portále @live  či jejich zasláním na e-mailovou adresu redakce dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů bez nároku na honorář.
 • Přispěvatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí. Přispěvatel je povinen ctít ochranu osobních údajů.
 • Přispěvatel nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Pokud uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru.
 • Autor nese odpovědnost za to, že obsah jeho článku není v rozporu s platnými zákony České republiky.
 • Autorská práva náleží přispěvateli.
 • Autor může na portále @live zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li třeba) a pod článkem zmíní, odkud text pochází.
 • Autor nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text (ani jeho část), stejně jako obrazový materiál. To platí i v případě, že skutečný autor není znám. Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem.
 • Autor je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 1. Umístění a úprava článků
 • Řídí se příslušným předpisem rektora OU.
 • Univerzita poskytuje přispěvateli prostor na publikování textu v kterékoli z nabízených rubrik jeho fakulty či v rámci blogu a také veškerou technickou podporu.
 • Redakce si vymiňuje právo na přeřazení článku do jiné rubriky.
 • Článek by měl vždy obsahovat stručný perex (text popisující několika větami obsah článku), v případě, že původní text perex neobsahuje, vyhrazuje si redakce právo dle svého uvážení perex do článku vložit.
 • Náhledová fotografie článku má velikost 850 x 365 p. V opačném případě si redakce vyhrazuje právo na úpravu formátu náhledové fotografie.
 • Fotografie uvnitř článku mají titulek a popisek, ve kterém je uveden rovněž autor/zdroj fotografie. V opačném případě si redakce vyhrazuje právo informace doplnit, popř. fotografii z textu odstranit.
 • Rozsah textu nepřesahuje 5 000 znaků (včetně mezer)
 1. Zakázané články

       Za texty, jejichž zařazení na portál @live je zakázáno, jsou považovány především:

 • texty vyjadřující rasovou, národnostní, náboženskou nebo jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob;
 • texty obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu;
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let;
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí;
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob;
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog;
 • PR texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců.

       V případě jakéhokoliv sporu rozhodne rektorem jmenovaný šéfredaktor portálu.

 1. Diskuse
 • Veškeré články uveřejněné na portále @live jsou určeny k veřejné diskusi. Ve výjimečných případech (popř. na přání autora článku) může redakce diskusi zakázat.
 • Každý registrovaný uživatel má právo svobodně diskutovat k tématu článku, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Příspěvky zjevně nepravdivé, napadající či vulgární budou redakcí mazány. Při opakovaném porušení etického kodexu může být diskutujícímu zrušena registrace.
 1. Sankce za porušení kodexu

Redakce má právo:

 • odstranit bez dalšího upozornění text, který porušuje tento kodex;
 • zrušit publikační práva autorovi, který kodex opakovaně hrubě porušil.