Už čtrnáctý ročník Studentské vědecké konference se konal letos na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Konference, která se 24. dubna konala v prostorách budovy INLEK, nabídla celkem 36 prezentací vědecko-výzkumné činnosti studentů z Česka i ze Slovenska.

Prezentující byli rozděleni do tří soutěžních sekcí. A to Doktorské studijní programy A+B, Lékařské a nelékařské magisterské zdravotnické studijní programyBakalářské zdravotnické studijní programy. Příspěvky v každé sekci hodnotila tříčlenná odborná komise složená z akademiků Lékařské fakulty OU.

Kromě studentů Ostravské univerzity se konference zúčastnili také studenti z jiných českých lékařských fakult. Své práce prezentovali například hosté z Lékařské fakulty v Hradci Králové, z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy nebo z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Soutěžit a představit své vědecko-výzkumné práce přijeli také studenti ze slovenských lékařských fakult.

Komise u přednášejících hodnotila odbornou úroveň a zpracování příspěvku, ale také styl prezentace i originalitu zvoleného tématu. Finančně oceněny byly v každé sekci tři příspěvky a udělena byla také čestná ocenění.

V sekci Doktorské studijní programy A+B získal prvenství Jozef Mažerik (Skúmanie vplyvu amarogentínu na aktiváciu mastocytov prostredníctvom agonizmu na receptoroch horkej chuti (TAS2R)) z Jesseniovy lekárské fakulty v Martine.

V sekci Lékařské a nelékařské magisterské zdravotnické studijní programy se na prvním místě umístil Filip Strouhal (Senzitivita čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí) z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

A v sekci Bakalářské zdravotnické studijní programy zvítězila Kristýna Kovalíková (Antikoagulační léčba a vyšetřování protrombinového testu na POCT přístrojích) z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Kompletní přehled všech oceněných, a to včetně udělených čestných ocenění, najdete na stránkách Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Obhajoby Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

Součástí konference byly také obhajoby SVOČ prací studentů Lékařské fakulty OU.

V oboru Všeobecné lékařství, preklinické sekci se na druhém místě umístil Václav Lipka s prací „Molekulární subklasifikace malobuněčného karcinomu plic“ a na třetím místě Valeria Skopelidou s prací „Histopatologické a molekulárně biologické vlastnosti velkobuněčného neuroendokrinního karcinomu plic“.

V oboru Všeobecné lékařství, klinické sekci zvítězila Kateřina Feichtingerová s prací „Genová exprese VEGF u prodromálního stádia Parkinsonovy choroby“, druhé místo získala Magdaléna Pilchová s prací „ERAC protokol“.

Příští patnáctý ročník Studentské vědecké konference se bude konat 7. května 2025.