Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tato výběrová přehlídka českého a slovenského výtvarného umění 20. a 21. století, kterou pořádá významný český fotograf a pedagog profesor Jindřich Štreit na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, je ze strany Galerie Student spoluorganizována a také aranžována jako laudácio nejen jeho vlastní fotografické tvorby, ale také rozsáhlých kurátorských a výstavních aktivit před rokem 1989 i v následujících letech.
 
V době, kdy byl oficiální umělecký provoz v Československu zbaven svéprávnosti, vší autonomie a nezávislosti, prezentovali manželé Štreitovi na Bruntálsku, v obci Sovinec, na periferii nejen tehdejšího Československa, ale i na periferii tehdejšího severomoravského kraje, totalitní kulturní politice navzdory a bez jakékoliv institucionální podpory, mnohé z klíčových hodnot českého a slovenského výtvarného umění dvacátého století.
 
Pro odbornou veřejnost i široké výtvarné publikum z Čech, Moravy a Slovenska se Sovinec stal skutečným hmatatelným důkazem existence nepřerušené svobodné duchovní kontinuity výtvarného umění a pro mnohé další také archetypem aktivní účasti v občanské společnosti.
 
Jelikož se výtvarný podnik Hry a sny koná v prostorách PdF OU na začátku nové výstavní sezóny 2018, tak by pod jeho záštitou nový organizační tým Galerie Student rád konstatoval svůj kurátorský záměr nejen pro tento rok: prezentovat jak výsledky studia, tak i práci a dílo výtvarných pedagogů.
This selection of Czech and Slovak fine art of the 20th and 21st century held by Jindřich Štreit, the eminent Czech photographer and professor, on the ground of the Faculty of Education of the Ostrava university is co-organized by the Student Gallery as a laud of not only Štreit‘s own photographs, but also wide-ranging activities before 1989 and the following years.
 
In the time when the Czech visual arts practice and management was under restrain and deprived of all autonomy and independence, many key values of the Czech and Slovak visual art of the 20th century were presented by Jindřich Štreit and his wife in Sovinec, on the periphery of former Czechoslovakia and periphery of former North Moravia region, despite totalitarian and cultural politics and without any institutional support
 
Sovinec became a real tangible evidence of uninterrupted free spiritual continuity for experts and public artistic audience in Bohemia, Moravia, and Slovak. It also was an archetype of active participation in civil society for many others.
 
As Games and Dreams / Hry a sny is held on the grounds of the Faculty of Education of the Ostrava University at the beginning of new 2018 exhibition season, the new Student Gallery organizing team would like to state its curator’s intention for this year – topresent both results of study as well as artwork of visual art pedagogues.