Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přestože se Tomáš Pánek nemohl zúčastnit slavnostní ceremonie ve staroslavném Karolinu z důvodu dlouhodobě plánované služební cesty za oceán, byl dne 2. prosince 2016 jmenován profesorem. Je velmi potěšujícím faktem, že prof. Pánek úspěšně prošel náročným profesorským řízením ve svých 38 letech. Představuje tak novou generaci akademických pracovníků, kteří svou pílí a obrovským nadšením pro vědeckou a pedagogickou práci, získali profesorské ostruhy v relativně mladém věku. Boří tak mýtus, že profesorem se stávají pouze úctyhodní akademičtí kmeti! Tento trend běžně sledujeme na západ od našich hranic. Je výbornou zprávou, že se na Přírodovědecké fakultě naší univerzity projevují i tyto pozitivní trendy, protože profesura je skutečně výhradně výsledkem uznání pedagogicko-vědeckých kvalit daného uchazeče a neměla by být podmíněna věkem.
Prof. Tomáš Pánek se dlouhodobě zabývá geomorfologií a v tomto oboru patří k předním odborníkům. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují především na problematiku geomorfologického vývoje horských oblastí, efekty svahových deformací v geomorfologickém vývoji a katastrofické geomorfologické procesy a jejich záznam v reliéfu a sedimentárních archivech. Profesor Pánek implementoval za dobu své vědecké kariéry do výzkumu řadu moderních metod (geofyzikálních, datovacích, geostatistických, apod.). Kromě výzkumu v Karpatech orientuje své výzkumy i do dalších geografických lokalit, jako je pohoří Taurus, Krymské hory, Kazachstán nebo nejnověji Patagonie. Několik let působil jako člen hodnotícího panelu GA ČR, vede kvalifikační práce studentů, má pět úspěšně vychovaných doktorandů, vedl a vede řadu výzkumných projektů (GAČR, AVČR), je členem redakčních rad, předsedou oborové rady doktorského studia Environmentální geografie, je zvaným přednášejícím na domácích i zahraničních konferencích, je recenzentem prestižních geovědních časopisů. Ve spolupráci s Českou televizí natočil několik dokumentů o beskydské přírodě. V databázi Web of Science nalezneme 46 publikací, u většiny figuruje jako hlavní autor. Doplňme ještě více než 360 ohlasů (bez autocitací) a H index roven 16. Je inspirací pro mladé kolegy – studenty i začínající vědce.
K získané hodnosti nezbývá než srdečně poblahopřát!