Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dle návrhu členstva moravskoslezského bailiviku, správní jednotky řádu, se tohoto významného ocenění dostalo děkanovi Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, prof. PhDr. Aleši Zářickému, Ph.D., spolu s významnými osobnostmi Prostějovska, JUDr. Josefem Augustinem a Ing. Josefem Adamcem.
Řád sv. Lazara Jeruzalémského náleží k nejstarším rytířským řádům na světě. Jeho zrod se datuje do období křižáckých válek v blízkovýchodní Palestině, kdy vznikají i další rytířské řády (templáři, johanité, němečtí rytíři); oficiálně byl konstituován bulou papeže Paschala II. roku 1113. Původním posláním řádu sv. Lazara byla pomoc malomocným.
V Československu působí řád od roku 1937. Prvním českým velkopřevorem byl kníže Karel Schwarzenberg. Díky jeho nezměrnému vlivu a úsilí dosáhl řád záhy velké popularity, ale slibný rozvoj byl přerušen druhou světovou válkou. Po jejím skončení a v období komunistického režimu se řád v naší zemi nebyl schopen znovu konstituovat a navázat na svoje předválečné konání. Řádová činnost byla obnovena nejprve v exilu v roce 1973 díky PhDr. Jiřímu Pořízkovi (otec slavné modelky Pavlíny Pořízkové), k jeho  opětovnému vzkříšení v Československu došlo v roce 1991. Zprvu existovaly komendy, základní organizační jednotky řádu, pouze v Praze a Brně, postupně vznikly v Plzni, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Olomouci a Prostějově.
V roce 1992 se České velkopřevorství Řádu svatého Lazara Jeruzalémského rozštěpilo. První větev se sestává z Českého a moravskoslezského bailiviku, které řídí velkopřevor PhDr. Ludvík Belcredi. V Čechách a na Moravě směřují řádové aktivity této větve na pomoc nemocným a seniorům. Prostřednictvím humanitární složky formace s názvem Lazariánská pomoc se jednotlivé komendy podílejí zejména na provozu hospiců a svými aktivitami přispívají k plnohodnotnému a důstojnému žití seniorů a handicapovaných. V České republice je registrováno 110 členů řádu, celosvětově jich řád čítá 6 000. Druhá řádová větev, České velkopřevorství, v čele s velmistrem hrabětem Dobrzenským má celkem 500 členů, z nichž stovka žije v České republice.
Z předních českých osobností jsou členy Řádu svatého Lazara například  kardinálové  Dominik  Duka,  Miloslav Vlk,  biskup ostravsko-opavské diecéze  František Lobkowicz a  historik prof. Miloš Trapl.
Vnějším znakem Řádu svatého Lazara je zelený kříž, který má od poloviny 16. století podobu ctnostného (maltézského) kříže. Jeho osm hrotů připomíná povinnost bojovat s osmerou bídou vesvětě: nemocí a opuštěností, bezdomovectvím a hladem, nelaskavostí a vinou, nevšímavostí  a bezbožností.
Pod heslem ATAVIS ET ARMIS  (s předky a zbraněmi) rytíři svatého Lazara již přes 900 let  vykonávají  prospěšnou  službu bližním.

Vyznamenaný  děkan  FF OU  prof. A. Zářický.   Foto:  Tomáš  Drtil

   Vyznamenaný děkan FF OU prof. A. Zářický.
Foto: Tomáš Drtil


 Jana Bolková